نویسنده = محمدرضا نوری امام زاده ای
تعداد مقالات: 3
1. کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط تنش همزمان شوری و رطوبتی با کاربرد بایوچار برگ خرما

دوره 7، شماره 3، بهار 1397، صفحه 21-37

مهرداد نوروزی؛ سیدحسن طباطبائی؛ محدرضا نوری


2. تأثیر کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 41-52

فاطمه حشمتی؛ مهدی قبادی نیا؛ محمدرضا نوری امام زاده ای؛ سیدحسن طباطبائی


3. اثرات کوتاه مدت بایوچار حاصل از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 137-150

مهرداد نوروزی؛ سید حسن طباطبائی؛ محمدرضا نوری؛ حمید رضا متقیان