بررسی توابع تولید محصول برای برآورد عملکرد گیاه کلزا در بازههای زمانی مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری آبیاری و زهکشی؛ بخش آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب کرج؛ ایران

2 دانشگاه آزاد واحد اهواز

3 دانشیار آبیاری موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده

هدف از این تحقیق ارزیابی توابع تولید حاصلضرب اصلاح شده ریس ) Rase, 2004 ( و حاصلضربی اصلاح شده Tafteh et al.(2013) در برآورد عملکرد گیاه کلزا
تحت شرایط کمآبیاری در بازههای ماهانه، مراحل چهارگانه رشد و کل دوره رشد در منطقه قزوین میباشد. بدین منظور از دادههای طرح بلوک کامل تصادفی با
تیمارهای زمان آبیاری ) 60 ، 90 ، 120 و 150 میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A ( با سه تکرار طی سالهای زراعی 1389 تا 1391 استفاده گردید. نتایج نشان داد
که تیمارهای T12 و T11 به ترتیب با 2390 و 1320 کیلوگرم در هکتار حداکثر و حداقل عملکرد خشک را دارند. نتایج نشان داد که در بازه های زمانی مختلف بهترین
نتیجه در بازه زمانی کل دوره رشد به دست آمده و سایر بازه های زمانی از دقت مدل می کاهد. در هر دو روش مورد ارزیابی کمترین خطا در بازه زمانی کل دوره رشد
به دست آمده است. بررسی شاخصهای آماری حاکی از آن است که روش Tafteh et al.(2013) در بازه کل دوره رشد با کمترین مقدار ریشه مربعات خطای استاندارد
( RMSE (، ریشه مربعات خطای استاندارد نرمال شده ) NRMSE ( به ترتیب به مقدار 423 و 211 / 0 و بیشترین مقدار شاخص توافق ) d ( و ضریب تبیین ) R2 ( به ترتیب برابر با 76 / 0 و 645 / 0 در برآورد عملکرد گیاه کلزا روش مناسبتری میباشد.

کلیدواژه‌ها


Ahmadi, M. W. 2003. Foodstuffs, product and oilseed development of Rapeseed.194.
Ebrahimipak, N. A., Tafteh, A. and Babazadeh, H. 2014. Evaluation of Hay production functions to estimate the crop performance in different levels of irrigation in the region of Qazvin. Iran Soil and Water Research 45: 135-145.
FAO. 2005. Food outlook global market analysis. http://www.fao food outlook.com. 91 pages.
Fayaz, F., Naderi Darbaghshahi, M. R. and Shirani Rad, A. H. 2007. Effects of water stress on yield and yield components of developed rapeseed in Isfahan. New Findings in Agriculture 3: 177-189.

Honar, T., Sabet Sarvestani, A., Shams, Sh., Sepaskhah, A. R. and Kamgar Haghighi, A. A. 2012. Effect of drought stress in different growth stages on grain yield and yield components of rapeseed (cv. Talayeh). Iranian Journal of Crop Sciences 14: 320-332.
Kalantar Ahmadi, S. A., Shirani Rad, A. H. and Siadat, S. A. 2015. Study of limited-irrigation stress on grain yield of canola cultivars in north Khouzestan conditions. Journal of Oil Plants Production 2: 53-65.
Mazaheri, H. and Ghadami Firuzabadi, A. 2012. Comparison Two Irrigation Systems, Tape and Furrow Irrigation Methods on Yield Components of Rapeseed Cultivars in Hamedan Province. Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi) 102: 41-47.
Rase, D. 2004. Budget: A soil water and salt balance model. Reference Manual. Version 6.0.
Rase. D., Greets. E., Wellens. J. and Sahli. A. 2006. Simulation of yield decline as a result of water stress with a robust soil water balance model. Agric. Water Manage 81: 335-357.
Sepaskhah, A. R., Tavakoli, A. and Moosavi, S. F. 2006. Principles and application of irrigation. National Committee on Irrigation and Drainage of Iran 139.
Sepaskhah. A. R. and Tafteh. A. 2012. Yield and nitrogen leaching in rapeseed field under different nitrogen rates and water saving irrigation. Agric. Water Manage 112: 55-62.
Sepaskhah. A. R. and Tafteh. A. 2013.Pedotransfer function for estimation of soil-specific surface area using soil fractal dimension of improved particle-size distribution. Archives of Agronomy and Soil Science 59 (1), 93-103.
Sheikh Hoseini Lari, M. 2010. Effect of drought stress on yield and yield components of Rapeseed in weather conditions Bardsir. 11th Iranian Crop Sciences Congress. 3992-3995.
Tafteh, A., Ebrahimipak. N. A., Babazadeh, H. and Kaveh, F. 2014.a.Optimization of irrigation water distribution using the MGA method and comparison with a linear programming method. Irrigation and Drainage 63 (5), 590-598.
Tafteh, A., Ebrahimipak. N. A., Babazadeh, H. and Kaveh, F. 2014.b.Determine yield response factors of important crops by different production functions in qazvin plain. Ecology, Environment and Conservation 20 (2), 415-422
Tafteh, A., Ebrahimipak. N. A., Babazadeh, H. and Kaveh, F. 2012. Evaluation of production function to assess the Tomato performance in different irrigation treatments at Ghazvin Dasht. Journal of Water Research in Agriculture 27: 315-328.
Tafteh, A., Ebrahimipak. N. A., Babazadeh, H. and Kaveh, F. 2013. Evaluation of Improvement of Crop Production Functions for Simulation Winter Wheat Yields with Two Types of Yield Response Factors. Journal of Agricultural Science 5: 111-122.
Tavakoli, A. and Abdolrahmani, B. 2013. Effect of Single Irrigation on Yield and Agronomic Characters of Spring Rapeseed at Rainfed Condition. Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi) 104: 64-72.