مدیریت و بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب در راستای کاهش افت آبخوان هشتگرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر برهم‌خوردن تعادل میان عرضه و تقاضای آب، کاهش نزولات‌جوی، تغییرات اقلیمی و به‌تبع آن کاهش منابع آب‌سطحی باعث‌گردیده بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی بیش‌از‌پیش مورد‌توجه قرار‌گیرد. بهره‌برداری بی‌رویه و مدیریت نشده از منابع آب زیرزمینی در اغلب دشت‌های کشور مخصوصاً در دشت هشتگرد موجب بروز وضعیت بحرانی افت تراز آب زیرزمینی شده‌است. حفاظت از منابع آبی زیرزمینی موجود، در شرایطی که کشور در منطقه نیمه‌خشک واقع‌شده‌است، علاوه بر تامین نیاز‌های آبی در چشم‌انداز‌ها باعث افزایش پتانسیل‌های هیدروژئولوژی خاک می‌شود.کاهش تراز سطحی آبخوان‌ها باعث افزایش مصرف انرژی و هزینه جهت استحصال و استخراج آب، کاهش کیفیت آب، فرونشست زمین،‌ افزایش فرسایش و ازهمه مهمتر بروز بحران از‌دست‌دادن منابع آب استراتژیک در آینده گردیده‌است. هدف از این پژوهش مدیریت و بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیر‌متعارف در راستای کاهش افت تراز سطحی آبخوان هشتگرد بر‌اساس مدیریت یکپارچه منابع آب جهت تأمین نیازهای آبی موجود، با کم‌ترین اثرات سوء بر کیفیت منابع آب زیرزمینی و ظرفیت های‌خاکی در محدوده طرح می‌باشد.

کلیدواژه‌ها