کارایی فرآیند رسوب میکروبی کربنات کلسیم در مقاوت سطحی ماسه بادی منطقه جبل‏ کندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی عمران - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو - صندوق پستی 165 کد پستی 15311-57561

2 دانشجوی دکتری ژئوتکنیک - گروه مهندسی عمران - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه ارومیه- ایران

3 استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

با پیشروی به سمت دریاچه ارومیه، فرسایش بادی خاک به وضوح دیده می‏ شود و کانون فعال ریزگرد در منطقه به شکل تل ماسه‏ های روان، خودنمایی می‏ کند. فرسایش بادی از عوامل اصلی تخریب خاک و محیط ‏زیست است. هزینه زیاد مالچ ‏های نفتی و آثار مخرب آنها در محیط ‏زیست، منجر به استفاده از مواد سازگار با محیط ‏زیست و ارزانتر شده است. در این تحقیق، مهار فرسایش بادی با بررسی مقاومت برشی با استفاده از دستگاه برش پره‏ ای در ماسه بادی تثبیت ‏یافته با فرآیند رسوب میکروبی کربنات ‏کلسیم در منطقه جبل‏ کندی دریاچه ارومیه ارزیابی گردید. رسوب میکروبی کربنات‏ کلسیم، با واکنش یون کربنات تولید شده در اثر هیدرولیز اوره توسط باکتری (Sporosarsina pasteurii) کشت داده شده در محیط صنعتی عصاره ذرت در حضور منبع کلسیم محلول سیمانتاسیون (کلریدکلسیم و اوره) ایجاد شد. پارامترهای مورد بررسی شامل غلظت باکتری، زمان نگهداشت، اثر تزریق مجدد محلول باکتری و سیمانتاسیون با فاصله زمانی هفت روز، تأثیر شرایط محیطی بر عملکرد باکتری و میزان مقاومت سطحی بودند. نتایج آزمایش‏ ها نشانگر بهبود مقاومت برشی خاک نسبت به زمان بود و بیشترین مقاومت برشی برابر 0.65 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بدست آمد. نتایج نشان داد تزریق مجدد محلول باکتری و سیمانتاسیون تأثیر چشمگیری در افزایش مقاومت نمونه‏ ها به اندازه 60 درصد نسبت به حالت یکبار تزریق داشته است.

کلیدواژه‌ها