نمایه نویسندگان

آ

 • آبابایی، بهنام واسنجی مدل CERES-Barley با استفاده از روش مدل‌سازی معکوس تحت شرایط کم آبیاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-48]
 • آخوندعلی، علی محمد ارزیابی و تعیین ضرایب مدل های نفوذ آب به خاک در دشت اشترینان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 39-46]
 • آریان فر، علی بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان حوضچه‌های تله‌اندازی رسوب [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-17]
 • آژدان، یعقوب بررسی آزمایشگاهی و ارزیابی نتایج شبیه سازی عددی و حل تحلیلی معادله ی جابجایی - -پراکندگی کلاسیک برای آلودگی های واکنش ناپذیر [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-56]
 • آقایاری، فیاض تأثیر کم آبیاری، آبیاری موضعی و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 703 [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • آقایاری، فیاض تأثیر آبیاری بخشی منطقه ریشه و تراکم بوته بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت علوفه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 123-138]
 • آقاجانی، راضیه شبیه سازی تبخیر غیرماندگار از سطح خاک در شرایط متغیر رطوبتی با استفاده از مدل نگهداشت دو پارامتری کمپبل [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 87-97]

ا

 • ابراهیمی، سهیلا زیست پالایی خاک‌های آلوده به نفت کوره تحت تأثیر همزمان کمپوست زباله شهری و برخی کودهای شیمیایی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 43-56]
 • ابراهیمی، سهیلا پایش انتقال نفت سفید و آب عبوری از خاک سبک حاوی نانورس مونت‌موریلونایت [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • ابراهیمیان، حامد کاربرد مدل‌سازی سری زمانی در پیش‌بینی شدت تخلیه زهکشی زیرزمینی و نوسانات سطح ایستابی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-16]
 • ابراهیمیان، حامد شبیه‌سازی شاخص‌های عملکرد آبیاری جویچه‌ای با استفاده از مدل‌سازی فصلی در شرایط مختلف مدیریت آب در مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • ابراهیمی پاک، نیازعلی بررسی توابع تولید محصول برای برآورد عملکرد گیاه کلزا در بازههای زمانی مختلف [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 103-113]
 • ابراهیمی پاک، نیازعلی ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد زعفران تحت سناریوهای مختلف کم‌آبیاری و مصرف زئولیت [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 117-132]
 • ابراهیمی محمدی، شیرکو تحلیل آورد رواناب، رسوب معلق و مواد مغذی ورودیهای مختلف به دریاچه زریوار در پایه زمانی رگبار و آب پایه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 61-76]
 • ابطحی، سید علی سیر تغییرات کاربری اراضی در دشت مرودشت – استان فارس [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 67-84]
 • احدیان، جواد بررسی تاثیر مقدار رطوبت و درصد تراکم اولیه بر مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته دو نوع خاک رسی و رس ماسه ای [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 29-50]
 • احمدی، حسن تهیه نقشه حساسیت به زمین لغزش به منظور کنترل تخریب اراضی زراعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 69-79]
 • احمدی، حسن بررسی ارتباط بین برخی متغیرهای خاکی و زمین شناسی با تراکم زهکشی (مطالعه موردی: چهار حوزه آبخیز در استان اردبیل) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 99-108]
 • احمدی، حسن روشی برای تعیین مناطق مولد سیل بر اساس رابطه بین شاخص سیل‌خیزی و پارامترهای مورفومتری [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 87-102]
 • احمدی، سید احمد مدل‌سازی بار رسوب کل رودخانه‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 13-26]
 • احمدی، محسن ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد زعفران تحت سناریوهای مختلف کم‌آبیاری و مصرف زئولیت [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 117-132]
 • احمدآلی، خالد مطالعه اثر سطوح مختلف دو نوع زغال‌زیستی بر آبگریزی و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]
 • احمدپور، عبدالرضا بررسی اثرات کم‌آبیاری بر روند رشد و خصوصیات کمی و کیفی ذرت دانه‌ای در کرمانشاه [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 99-112]
 • اختری، آرزو مدل‌سازی پاسخ گیاه به تنش‌های شوری و کمبود ازت خاک [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 33-50]
 • اردکانی، محمد رضا تأثیر کم آبیاری، آبیاری موضعی و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 703 [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • ایزد پناه، زهرا ارزیابی تأثیر الگوی کشت بر منابع آب‌ زیرزمینی دشت مهران به‌روش پویایی سیستم در تغییرات قیمت انرژی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 121-134]
 • اسحاقی، امیر تهیه نقشه حساسیت به زمین لغزش به منظور کنترل تخریب اراضی زراعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 69-79]
 • اسدی، اسماعیل پیش‌بینی نمایه خشکسالی SPI به‌روش‌های رگرسیون بردار پشتیبان و خطی چندگانه [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 1-16]
 • اسدزاده، فرخ اثر اندازۀ کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه‌گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 69-81]
 • اسدزاده، فرخ پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و سلول خودکار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه چای، ارومیه) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 105-116]
 • اسدزاده، فرخ ارزیابی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی دشت اردبیل به منظور کاربرد در سامانه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 107-122]
 • اسدی کپورچال، صفورا ارزیابی توان بیش اندوزی گیاه شاهی برای پالایش گیاهی خاک های آلوده به کادمیم [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-36]
 • اسدی کپورچال، صفورا مدلسازی آب آبشویی مورد نیاز برای بهسازی خاک های شور [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 65-84]
 • اسدی کپورچال، صفورا کاربرد مدل‌های شوری‌زدایی به‌منظور تدوین برنامه تناوب زراعی خاک‌های شور و سدیمی (مطالعه موردی منطقه رامهرمز ) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 91-106]
 • اسفندیاری، مهرداد بررسی پارامترهای مؤثر بر جریان سطحی و پهنه‌بندی مکانی منابع آب حوضه زاگرس مرکزی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 73-90]
 • اسفندیاری، مهرداد توزیع اندازه ذرات حاصل از فرسایش خاک‌های اطراف دریاچه ارومیه جمع‌آوری شده بوسیله نمونه‌گیر BSNE [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 103-118]
 • اسکندری، مهناز تخمین ضریب توزیع خاک-آب فلزات سنگین با کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 25-36]
 • اسکندری، مهناز مدل‌سازی بار رسوب کل رودخانه‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 13-26]
 • اسکندری، مهناز بهسازی خاک‌های آلوده به کادمیوم و مس با کاربرد دی‌کلسیم‌فسفات [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 33-41]
 • اسکندری، مهناز استفاده از مدل های فرکتالی برای کمّی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 89-102]
 • اصغری پور، محمدرضا بررسی تأثیرکم آبیاری بر عملکرد، خصوصیات کیفی و شاخص بهرهوری مصرف آب 3 رقم سویا در دشت مغان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 113-125]
 • افروزی، علی ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات و ارائه راهبرد تغییر الگوی کشت (مطالعه موردی: حوضه سیمینه‌رود) [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 51-64]
 • افروس، علی کاستن نیتروژن و فسفر زهاب های کشاورزی با استفاده از سامانه نیزار طبیعی و زهکش های روباز [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 77-85]
 • افشار، عاطفه تأثیر رژیم آبیاری و کود دامی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب‌زمینی در جیرفت [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 63-75]
 • افشاری، مینا بررسی کیفیت تولید و کارایی پوشش های زهکشی ساخت داخل در خاک های خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 1-14]
 • افشاریان، علی عباس ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی میزان انحلال پذیری خاک های گچی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 31-48]
 • افشاری پور، سید کریم بررسی ارتباط بین جریان تابش خالص با خصوصیات محیطی و پوشش سطح با استفاده از تصویر ماهواره ای (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 105-122]
 • افشارمنش، غلامرضا تأثیر رژیم آبیاری و کود دامی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب‌زمینی در جیرفت [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 63-75]
 • اکبرپور سراسکانرود، فاطمه گیاه پالایی خاک های آلوده به برخی فلزات سنگین به وسیله چند گیاه بومی منطقه حفاظت شده ارسباران [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 53-66]
 • اکبری نودهی، داود تعیین ضریب حساسیت سویا بهاره به تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد در مازندران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 53-61]
 • اکبری نودهی، داود بررسی رابطه مقدار مصرف آب و عملکرد سویا [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 51-60]
 • اگدرنژاد، اصلان بررسی توابع تولید محصول برای برآورد عملکرد گیاه کلزا در بازههای زمانی مختلف [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 103-113]
 • اگدرنژاد، اصلان ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد زعفران تحت سناریوهای مختلف کم‌آبیاری و مصرف زئولیت [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 117-132]
 • ایلخانی پور زینالی، رسول اثر شیب صفحه دریچه کشوئی بر ویژگی‌های هیدرولیکی آن [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 1-10]
 • امامی فر، سعید تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز اندرآب و فاروب رمان) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 125-143]
 • امامی‌فر، سعید ارزیابی مدل درختی M5 و دو مدل تجربی مبتنی بر دمای هوا برای برآورد تابش خورشیدی با استفاده از LST در یک اقلیم نیمه خشک [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 75-86]
 • امان آبادی، سمانه برآورد منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مدل پارامتریک مقیاس‏گذاری شده [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 91-104]
 • امداد، محمدرضا بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر راندمان کاربرد آب آبیاری نواری در شرایط عمق توسعه ریشه موجود و قابل توسعه گندم در اراضی حمیدیه (خوزستان) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 75-90]
 • امیدواری‌نیا، منا تاثیر طول آستانه و زاویه در پرتاب کننده های مثلثی بر مسیر کلی پرتابه خروجی [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • امیری، ابراهیم تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن درتولید چای با روش آبیاری بارانی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 37-47]
 • امیری، ابراهیم تخمین تابع تولید و کارآیی مصرف آب در گیاه بادمجان تحت شرایط آبیاری قطره ای و کود نیتروژن‌ [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]
 • امیری، ابراهیم ارزیابی مدل CERES-Wheat در شبیه سازی عملکرد ارقام گندم تحت تیمارهای مختلف آبیاری [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 73-85]
 • امیری، ابراهیم شبیه‌سازی رشد چغندرقند تحت تنش آبی با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-19]
 • امیری، ابراهیم کاربرد تصاویر ماهوارهای و فنآوری سنجش از دور برای تخمین عملکرد برنج [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 55-69]
 • امیری، سمیه ارزیابی کارآیی آمار بلندمدت هواشناسی در مدیریت آبیاری قطره‌ای و بارانی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • امیری، وهاب تخمین معکوس پارامترها و توابع هیدرولیکی خاک غیراشباع با استفاده از داده‌های آزمون دیسک نفوذسنج [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 39-49]
 • امیرسالاری میمنی، فرشید تعیین موقعیت بهینه شکاف در صفحه مستغرق مثلثی متصل به ساحل در قوس 90 درجه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 89-98]
 • امین نژاد، بابک ارزیابی مدل ترکیبی موجک – حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در ریزمقیاس کردن مکانی - زمانی سری های زمانی بارش [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 45-66]
 • انصاری، حسین تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز اندرآب و فاروب رمان) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 125-143]
 • ایوب‌زاده، سید علی بررسی اثر فاصله‌ بلوک‌های کف از دریچه بر طول پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • اونق، مجید نقش روندیابی رودخانه در شناسایی و اولویت بندی واحدهای هیدرولوژیک حوزه سد بوستان از نظر سیل خیزی و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 10-26]

ب

 • بابازاده، حسین انتخاب مناسب‌ترین دبی گسیلنده با تحلیل توزیع رطوبت از یک گسیلنده نقطه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 29-42]
 • بابازاده، حسین بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان حوضچه‌های تله‌اندازی رسوب [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-17]
 • بابازاده، حسین توسعه مدل دراستیک اصلاح شده برای تعیین آسیب‌پذیری آبخوان‌های ساحلی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 19-31]
 • بابازاده، حسین توسعه سیاست جیره‌بندی بهره‌برداری از مخزن چندمنظوره در شرایط محدودیت منابع آب با استفاده از مدل MODSIM 8.1 [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 11-23]
 • بابازاده، حسین اثر میزان رس، ارتفاع آبشار و سرعت جریان در خاک‌های چسبنده بر فرسایش پس‌رونده [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 25-38]
 • بابازاده، حسین بررسی میزان پس‌روی و حجم رسوب فرسایش پس‌رونده در مجاری با شیب تند [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 43-60]
 • بابازاده، حسین تعیین تابع تولید گیاه ریحان در شرایط تنش‌های هم‌زمان آبی و شوری [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 103-117]
 • بابائیان، ابراهیم اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی نقطه¬ای در گستره VIS-NIR-SWIR به‌منظور تخمین نگهداشت آب در خاک [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 27-42]
 • بابائیان، ابراهیم ارزیابی توابع انتقالی طیفی و توابع انتقالی خاک در پیش‌بینی نگهداشت آب در خاک [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-43]
 • بابائیان، ابراهیم اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی پارامتریک به‌منظور برآورد ویژگی‌های هیدرولیکی خاک در گستره VIS-NIR-SWIR [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 21-36]
 • بابائیان، ایمان بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و طول دوره رشد گیاه نیشکر تحت سناریوهای واداشت تابشی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 63-74]
 • بای‌بوردی، محمد ارزیابی پارامتریک توانایی نگهداشت خاک در حضور نفت خام در حالت سه فازی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 15-24]
 • بای‌بوردی، محمد شبیه سازی تبخیر غیرماندگار از سطح خاک در شرایط متغیر رطوبتی با استفاده از مدل نگهداشت دو پارامتری کمپبل [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 87-97]
 • بای‌بوردی، محمد بررسی پارامتریک ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور آلاینده نفت سفید [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 37-48]
 • بیات، حسین تحلیل اثر رگبارهای متوالی بر ویژگی‌های خاک، تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در خاک‌های با پایداری متفاوت در کرت‌های کوچک [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 53-68]
 • بیات، زهرا بررسی شاخص‌های فرسایش سطحی خاک و ارتباط آن‌ها با خصوصیات دامنه در مراتع منطقه نیمه‌خشک [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 25-38]
 • بیات، محمد علی بررسی تغییرات مکانی و زمانی بهره‌وری مصرف آب در مقیاس منطقه‌ای مطالعه موردی: استان همدان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 43-51]
 • بادیه نشین، علیرضا تعیین نیاز آبی محصولات ذرت علوفه ای و چغندرقند با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی دشت قزوین) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 1-20]
 • بادیه نشین، علیرضا بررسی سطوح مختلف تأمین آب در باغات پسته با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعه موردی دشت سیرجان) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 67-86]
 • بایرام، منصوره تأثیر نوع خاک و وضعیت تراکم بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 65-78]
 • باغوند، اکبر ارزیابی کیفیت آب رودخانه دره‌رود برای آبیاری با بهره‌گیری از رویکرد پایدار مدار حفاظتی و مدل CCME-WQI [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 51-61]
 • بافکار، علی ارزیابی عدم قطعیت تغییراقلیم و اثرات آن بر احتمال تواتر آبدهی ورودی سد جامیشان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 19-42]
 • بتوخته، فرشته ارزیابی تأثیر افزایش راندمان آبیاری و افزایش سطح زیرکشت بر میزان آب برگشتی و ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]
 • بذرافشان، جواد پیش آگاهی وضعیت خشکسالی هواشناسی در گستره ایران با استفاده از مدل زنجیره مارکف [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]
 • بذرافشان، جواد ارزیابی شاخص خشکسالی کمبود توأم تحت شرایط اقلیمی ایران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 53-64]
 • بیرامی، حسین اثر آبگریزی لایه سطحی خاک بر میزان تبخیر از سه خاک با بافت متفاوت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 123-136]
 • برقعی، سید محمود توزیع سرعت و آشفتگی جریان دوفازی آب و هوا در کانال های سیلابروی پلکانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 49-64]
 • بروکا، لوکا بررسی عملکرد مدلهای بازتحلیل شده پایگاه Earth2Observe و مدل سطح زمین VIC-3L در برآورد رواناب خروجی از حوضه های آبریز [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 118-134]
 • برومندنسب، سعید اثر کم آبیاری و شوری آب آبیاری بر توزیع شوری خاک و رشد رویشی نهال‌های خرما [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-13]
 • برومندنسب، سعید توسعه مدل ریاضی و بهینه‌سازی تخصیص آب کشاورزی بر اساس رتبه‌بندی نامغلوب [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-30]
 • برومند نسب، سعید اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زهاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 61-73]
 • برومنئ نصب، سعید ارزیابی تأثیر بیوچار اصلاح شده و زئولیت بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لوم [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 87-102]
 • بزرگ‏ حداد، امید توسعه یک سامانه چندمخزنه چندمنظوره به عنوان مورد مطالعاتی نمونه در مدیریت سامانه مخازن [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 13-47]
 • بشارت، سینا شبیه‌سازی جبهه رطوبتی خاک در آبیاری قطره‌ای با استفاده از HYDRUS-2D [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 15-27]
 • بغلانی، عبدالحسین مدل‌سازی بار رسوب کل رودخانه‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 13-26]
 • بقایی، فهیمه تدوین قوانین بهره‌برداری بهینه و به‌هنگام مخازن سد‌ها با استفاده از شبکه‌های بیزی: کاربرد مدل حل اختلاف گروهی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-11]
 • بگوند، فاطمه اثر ورمی کمپوست دامی بر جذب سطحی فسفر در خاک‌‌های آهکی در مقایسه با سایر ترکیبات آلی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
 • بنی‌حبیب، محمد ابراهیم بهینه‌سازی بهره‎برداری از مخزن برای تأمین آب کشاورزی با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 17-31]
 • بهبهانی زاده رضائیان، زهرا تعیین ضریب راندمان آبشویی برای شوری‏ زدایی خاک‏های شور و سدیمی منطقه ویس – استان خوزستان [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 97-112]
 • بهرامی، حسینعلی ارزیابی کارایی آبیاری زیرسطحی به روش تنبوشه‌های بیوکامپوزیتی در آبیاری گیاه پانیکوم [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-46]
 • بهرامی، حسینعلی بررسی اثر سیستم آبیاری زیرسطحی، بارانی و پلیمرهای سوپر جاذب بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه چمن [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 71-85]
 • بهرامی، حسین‌علی تأثیر نوع و سطح مصرف پلی‌آکریل‌آمید بر هدررفت خاک [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 29-38]
 • بهرامی، سیدعلیرضا نقش روندیابی رودخانه در شناسایی و اولویت بندی واحدهای هیدرولوژیک حوزه سد بوستان از نظر سیل خیزی و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 10-26]
 • بهرامی‌فر، نادر تأثیر کاربرد جداگانه و ترکیبی ورمی کمپوست و نانو ذرات سیلیکا بر نفوذپذیری خاک [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 49-60]
 • بهزادفر، عاطفه استفاده از الگوریتم تلفیق تصاویر برای افزایش صحت برآورد رسوب‌دهی در مدل WaTEM/SEDEM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز درکش) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 99-112]
 • بهزادفر، مرتضی تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز باران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 13-24]
 • بهزادفر، مرتضی روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 53-67]
 • بهشتی، محمدرضا توزیع سرعت و آشفتگی جریان دوفازی آب و هوا در کانال های سیلابروی پلکانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 49-64]
 • بهمنی، امید تأثیر نوع خاک و وضعیت تراکم بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 65-78]

پ

 • پاپی، رامین پتانسیل‌یابی اراضی مستعد کشت گردو در استان تهران با روشFuzzy AHP [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 49-72]
 • پارسی نژاد، مسعود اثربخشی راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب کشاورزی (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مرودشت – خرامه) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 67-86]
 • پارسی نژاد، مسعود بررسی سطوح مختلف تأمین آب در باغات پسته با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعه موردی دشت سیرجان) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 67-86]
 • پی باترای، سوریا بهبود یکنواختی توزیع بده هوای خروجی از قطره چکان‌ها در سامانه‌های اکسیژن- آبیاری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 79-89]
 • پذیرا، ابراهیم امکان بهسازی خاک های شور و سدیمی با استفاده از بهسازهای شیمیایی [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 27-44]
 • پذیرا، ابراهیم مدلسازی آب آبشویی مورد نیاز برای بهسازی خاک های شور [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 65-84]
 • پذیرا، ابراهیم مدلی کاربردی برای بهسازی خاک‌های شور و سدیمی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 43-59]
 • پذیرا، ابراهیم ارزیابی پایداری خاکدانه‌ها با استفاده از مدل‌های فرکتالی و روش‌های کلاسیک [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 39-51]
 • پذیرا، ابراهیم تعیین ضریب راندمان آبشویی برای شوری‏ زدایی خاک‏های شور و سدیمی منطقه ویس – استان خوزستان [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 97-112]
 • پذیرا، ابراهیم تاثیر جاذب‌های طبیعی و مصنوعی رطوبت بر تأخیر در ضریب رطوبتی نقطه پژمردگی دائم [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 31-44]
 • پذیرا، ابراهیم بررسی تغییرات شوری بخشی از اراضی ترکمن صحرا با بهره گیری از روش‌های میان‌یابی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 89-96]
 • پذیرا، ابراهیم استفاده از مدل های فرکتالی برای کمّی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 89-102]
 • پذیرا، ابراهیم ارزیابی کارآیی مدل های فرکتالی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک و رابطه بین بُعد فرکتالی منحنی رطوبتی با این پارامترها [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 15-24]
 • پذیرا، ابراهیم رابطه سازندهای زمین شناسی و شکل اراضی با تشکیل و تحول خاک (مطالعه موردی بخش جنوبی دشت ارومیه) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 51-66]
 • پذیرا، ابراهیم پذیرا کاربرد تصاویر ماهوارهای و فنآوری سنجش از دور برای تخمین عملکرد برنج [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 55-69]
 • پیرخراطی، حسین ارزیابی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی دشت اردبیل به منظور کاربرد در سامانه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 107-122]
 • پرهیزکاری، ابوذر تخصیص بهینه منابع آب و اراضی در منطقه رودبارالموت با استفاده از مدل FGFP [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 11-24]
 • پرهیزکاری، ابوذر کم‌آبیاری توأم با کاهش آب در دسترس راهکاری برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 67-80]
 • پرهمت، جهانگیر بررسی تأثیر تغییرکاربری بر رواناب رودخانه ی مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده ازدادههای سنجش از دور و مدل SWAT [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 71-87]
 • پرویز، لاله برآورد ضریب گیاهی گندم پاییزه با استفاده از داده‌های سنجش از دور با رویکرد کاهش داده [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 11-24]
 • پرویز، لاله پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و سلول خودکار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه چای، ارومیه) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 105-116]
 • پسرک لی، محمد ارزیابی مدیریت آبیاری متناوب با کاربرد آب شور در کشت چمن (Seashore Paspalum) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-10]
 • پشنک پور، سارا مدیریت بهره برداری از چاه‌های سطحی کشاورزی در اراضی شالیزاری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 15-30]
 • پناهی، الهه ارزیابی عدم قطعیت تغییراقلیم و اثرات آن بر احتمال تواتر آبدهی ورودی سد جامیشان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 19-42]
 • پناهی، مهدی ارزیابی مدل CERES-Wheat در شبیه سازی عملکرد ارقام گندم تحت تیمارهای مختلف آبیاری [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 73-85]
 • پناهی، مهدی شبیه‌سازی رشد چغندرقند تحت تنش آبی با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-19]
 • پناهپور، ابراهیم تعیین ضریب راندمان آبشویی برای شوری‏ زدایی خاک‏های شور و سدیمی منطقه ویس – استان خوزستان [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 97-112]
 • پورصابری، طاهره سنتز نانو ذرات مغناطیسی مگنتایت عاملدار شده با متالوپوفیرین نئوبیرم V برای حذف انتخابی یون فلوئورید از محیط های آبی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 71-83]
 • پورمند، احسان تدوین قوانین بهره‌برداری بهینه و به‌هنگام مخازن سد‌ها با استفاده از شبکه‌های بیزی: کاربرد مدل حل اختلاف گروهی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-11]

ت

 • تاران، فرشید بررسی آزمایشگاهی تأثیر لایه‌های درشت منفذ پیوسته و ناپیوسته در انتقال محلول در خاک [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 113-126]
 • تافته، آرش تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای کشت کلزا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-9]
 • تافته، آرش بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر راندمان کاربرد آب آبیاری نواری در شرایط عمق توسعه ریشه موجود و قابل توسعه گندم در اراضی حمیدیه (خوزستان) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 75-90]
 • تافته، آرش بررسی توابع تولید محصول برای برآورد عملکرد گیاه کلزا در بازههای زمانی مختلف [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 103-113]
 • ترابی، منوچهر بهبود یکنواختی توزیع بده هوای خروجی از قطره چکان‌ها در سامانه‌های اکسیژن- آبیاری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 79-89]
 • ترکستانی، کامران سنتز نانو ذرات مغناطیسی مگنتایت عاملدار شده با متالوپوفیرین نئوبیرم V برای حذف انتخابی یون فلوئورید از محیط های آبی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 71-83]
 • تقی‌زاده رنجبری، حسین تخصیص بهینه منابع آب و اراضی در منطقه رودبارالموت با استفاده از مدل FGFP [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 11-24]
 • تیموری، مریم تاثیر قرق بر فعالیت آنزیم های خاک در رویشگاه ارس (Juniperus excelsa) چهارطاق اردل [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 45-52]
 • توکلی، احسان اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 105-120]
 • توکلی، علیرضا تعیین عوامل موثر بر توابع تولید اقلیمی جو دیم و تحلیل حساسیت آن در مناطق سرد و نیمه‌‌سرد استان لرستان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 57-72]
 • توللی، حسین بهسازی خاک‌های آلوده به کادمیوم و مس با کاربرد دی‌کلسیم‌فسفات [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 33-41]

ج

 • جعفری، اعظم کاربرد روش‌های آماری چند‌متغیره و شاخص‌های زیست‌محیطی در ارزیابی توزیع فلزات سنگین [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 65-76]
 • جعفری، محمد تاثیر زئولیت و جیوهوموس بر شاخص‌های رشدی گیاه قره‌داغ (Nitraria schoberi) و برخی خصوصیات خاک [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 58-74]
 • جعفری، محمد مطالعه اثر سطوح مختلف دو نوع زغال‌زیستی بر آبگریزی و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]
 • جعفری، منیژه زیست پالایی خاک‌های آلوده به نفت کوره تحت تأثیر همزمان کمپوست زباله شهری و برخی کودهای شیمیایی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 43-56]
 • جعفرزاده خطیبانی، کیوان بررسی ارتباط بین برخی متغیرهای خاکی و زمین شناسی با تراکم زهکشی (مطالعه موردی: چهار حوزه آبخیز در استان اردبیل) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 99-108]
 • جعفری گیلانده، صنم ارزیابی برخی توابع انتقالی برای شبیه‌سازی جریان غیرماندگار آب در خاک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 1-13]
 • جلالی، محمد نبی ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم از دیدگاه مدیریت آب سبز [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 133-145]
 • جلالی، نادر برآورد شاخص سطح برگ گیاه برنج در شمال ایران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-10]
 • جلالی، وحیدرضا کاربرد روش‌های آماری چند‌متغیره و شاخص‌های زیست‌محیطی در ارزیابی توزیع فلزات سنگین [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 65-76]
 • جلینی، رضا بررسی شاخص های کارایی و نقش مخازن تاخیری در کنترل سیلاب خروجی از حوضه (مطالعه موردی: حوضه جعفرآباد استان گلستان) [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 35-46]
 • جمالی، صابر بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص‌های رشد دو رقم گیاه کینوا [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 87-98]
 • جی میدمور، دیوید بهبود یکنواختی توزیع بده هوای خروجی از قطره چکان‌ها در سامانه‌های اکسیژن- آبیاری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 79-89]
 • جمشیدیان، علی رضا بررسی تاثیر سازه های اصلاحی بر روی زمان تمرکز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایذه) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 39-54]
 • جمعدار، مهسا مدیریت و بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب در راستای کاهش افت آبخوان هشتگرد [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 85-102]
 • جناب، مهنوش تحلیل ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری‌ در استان قزوین بر مبنای شاخص GVIAP [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 11-26]
 • جنیدی جعفری، حامد تأثیر تغییر کاربری‌ اراضی بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: بانه) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 13-27]
 • جهانبخش اصل، سعید تحلیل حساسیت تبخیر- تعرق به تغییر در پارامترهای هواشناسی در شمال‌غرب و غرب ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • جوادی، سیداکبر تاثیر زئولیت و جیوهوموس بر شاخص‌های رشدی گیاه قره‌داغ (Nitraria schoberi) و برخی خصوصیات خاک [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 58-74]
 • جوادی، محمدرضا مقایسه کارایی چند روش زمین آماری برای تخمین برخی ویژگی ها ی فیزیکی خاک [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 67-76]
 • جوادى، هنگامه رابطه سازندهای زمین شناسی و شکل اراضی با تشکیل و تحول خاک (مطالعه موردی بخش جنوبی دشت ارومیه) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 51-66]
 • جودی، مهدی بررسی تأثیرکم آبیاری بر عملکرد، خصوصیات کیفی و شاخص بهرهوری مصرف آب 3 رقم سویا در دشت مغان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 113-125]

چ

 • چابک پور، جعفر بررسی آزمایشگاهی و ارزیابی نتایج شبیه سازی عددی و حل تحلیلی معادله ی جابجایی - -پراکندگی کلاسیک برای آلودگی های واکنش ناپذیر [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-56]
 • چپی، کامران تحلیل آورد رواناب، رسوب معلق و مواد مغذی ورودیهای مختلف به دریاچه زریوار در پایه زمانی رگبار و آب پایه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 61-76]

ح

 • حافظ پرست مودت، مریم ارزیابی عدم قطعیت تغییراقلیم و اثرات آن بر احتمال تواتر آبدهی ورودی سد جامیشان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 19-42]
 • حبیب زاده، فرهاد تأثیر مصرف زئولیت در تلفیق با کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • حبیب زاده، نادر بررسی ژئوشیمیایی و پراکنش فلزات سنگین مس، روی، سرب و نیکل در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی رودخانه ارس [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 29-44]
 • حیدری، مجتبی ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش‌های حداکثر روزانه کرمانشاه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 27-39]
 • حیدرنژاد، محمد بررسی تاثیر سازه های اصلاحی بر روی زمان تمرکز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایذه) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 39-54]
 • حزباوی، زینب تحلیل و ارزیابی تأثیرپذیری مؤلفه‌های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی‌آکریل‌آمید [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-14]
 • حزباوی، زینب تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز باران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 13-24]
 • حزباوی، زینب روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 53-67]
 • حسینی، یاسر ارزیابی سیستم کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک و مدل‌سازی تلفات تبخیر و باد بردگی در آبپاش مدل ADF 25 ͦ در منطقه مغان [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 117-134]
 • حسینی، سید بهروز طبقه‌بندی و تحلیل کاربری اراضی حوضه طارم با استفاده از روش‌های مبتنی بر پیکسل [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 135-151]
 • حسینی، سید محمود تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز اندرآب و فاروب رمان) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 125-143]
 • حسینی، یعقوب مدل‌سازی پاسخ گیاه به تنش‌های شوری و کمبود ازت خاک [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 33-50]
 • حسینی، مجید بررسی تأثیر تغییرکاربری بر رواناب رودخانه ی مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده ازدادههای سنجش از دور و مدل SWAT [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 71-87]
 • حسین‌پور، علیرضا بررسی تغییرات شیب طولی جویچه بر توزیع نیترات در کودآبیاری سطحی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-13]
 • حسن پور درویشی، حسین آنالیز ضریب اطمینان پایداری سدهای خاکی نسبت به زمان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 15-28]
 • حسن زاده آرنایی، شیلان بررسی اثر قطر ذرات بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطره‌ای [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 73-81]
 • حسنی سعدی، مصطفی سنتز نانو ذرات مغناطیسی مگنتایت عاملدار شده با متالوپوفیرین نئوبیرم V برای حذف انتخابی یون فلوئورید از محیط های آبی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 71-83]
 • حسینی موغاری، سید محمد بهینه‌سازی بهره‎برداری از مخزن برای تأمین آب کشاورزی با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 17-31]
 • حشمتی، فاطمه تأثیر کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 41-52]
 • حقیقی، علی توسعه مدل ریاضی و بهینه‌سازی تخصیص آب کشاورزی بر اساس رتبه‌بندی نامغلوب [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-30]
 • حقیقت، نقی تاثیر جاذب‌های طبیعی و مصنوعی رطوبت بر تأخیر در ضریب رطوبتی نقطه پژمردگی دائم [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 31-44]
 • حقیقت جو، پرویز مقایسه روشهای سیستم استنتاج عصبی_فازی و برنامه‌ریزی بیان‌ژن در‌برآورد تبخیر از تشتک (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 107-117]
 • حکمت زاد، علی تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع در برخی از خاکهای استان ایلام با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و روشهای رگرسیونی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 131-149]
 • حمزه، سعید بررسی ارتباط بین جریان تابش خالص با خصوصیات محیطی و پوشش سطح با استفاده از تصویر ماهواره ای (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 105-122]
 • حمزه، سعید پتانسیل‌یابی اراضی مستعد کشت گردو در استان تهران با روشFuzzy AHP [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 49-72]
 • حمزه نژاد، رقیه تعیین ضرایب سینتیکی و ترمودینامیکی و حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی توسط نانو ذره آهن صفرظرفیتی و نانواکسیدمس [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 55-69]

خ

 • خاشعی سیوکی، عباس ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد زعفران تحت سناریوهای مختلف کم‌آبیاری و مصرف زئولیت [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 117-132]
 • خاکی، مهران تخصیص بهینه منابع آب و اراضی در منطقه رودبارالموت با استفاده از مدل FGFP [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 11-24]
 • خالدی درویشان، عبدالواحد استفاده از الگوریتم تلفیق تصاویر برای افزایش صحت برآورد رسوب‌دهی در مدل WaTEM/SEDEM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز درکش) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 99-112]
 • خالدی‌درویشان، عبدالواحد تأثیر برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 65-77]
 • خالقی، سمیرا تدوین قوانین بهره‌برداری بهینه و به‌هنگام مخازن سد‌ها با استفاده از شبکه‌های بیزی: کاربرد مدل حل اختلاف گروهی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-11]
 • خالقی، معظم ارزیابی شبیه‌سازی عملکرد، بهره‌وری آب گیاه آفتابگردان و شوری خاک تحت تنش‌های آبی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 15-38]
 • خانباباخانی، الناز پیش‌بینی بافت خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • خانجانی، محمد‌جواد تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز باران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 13-24]
 • خانمحمدی، فاطمه برآورد رطوبت خاک به کمک شاخص‌های پوشش گیاهی و دمای سطح خاک و شاخص نرمال‌شده رطوبت با استفاده از تصاویر MODIS [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 37-45]
 • خان محمدی، ندا شبیه‌سازی جبهه رطوبتی خاک در آبیاری قطره‌ای با استفاده از HYDRUS-2D [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 15-27]
 • خدادادی، نجمه تأثیر کیفیت آب آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در اراضی تحت کشت برنج (Oryza Sativa) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 15-28]
 • خدارحمی، یزدان ارزیابی تأثیر بیوچار اصلاح شده و زئولیت بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لوم [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 87-102]
 • خداوردیلو، حبیب کارآیی برخی تخمین‌گرهای زمین‌آماری در میان‌یابی و پهنه‌بندی شماری از ویژگی‌های کیفی خاک [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 57-72]
 • خداوردیلو، حبیب ارزیابی برخی توابع انتقالی برای شبیه‌سازی جریان غیرماندگار آب در خاک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 1-13]
 • خداوردیلو، حبیب تعیین ضرایب سینتیکی و ترمودینامیکی و حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی توسط نانو ذره آهن صفرظرفیتی و نانواکسیدمس [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 55-69]
 • خدائی جوقان، آیدین تأثیر مصرف زئولیت در تلفیق با کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • خرسندی، نازیلا مقایسه کارایی چند روش زمین آماری برای تخمین برخی ویژگی ها ی فیزیکی خاک [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 67-76]
 • خیرفام، حسین تأثیر برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 65-77]
 • خیرفام، حسین ارزیابی روش‌های آزمون گاما، تحلیل خوشه‌ای، تحلیل تابع تشخیص و منحنی‌های اندرو در تفکیک آبخیزهای همگن برای آنالیز منطقه‌ای رسوب معلق [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 65-85]
 • خرمن دار، خدیجه بررسی جذب و تجمع کادمیوم در نهال‌های سه‌ماهه آکاسیا ویکتوریا (Acacia victoriae) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 121-135]
 • خرمی وفا، محمود بررسی تأثیرکم آبیاری بر عملکرد، خصوصیات کیفی و شاخص بهرهوری مصرف آب 3 رقم سویا در دشت مغان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 113-125]
 • خزائی، محمدرضا ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رژیم هیدرولوژیکی یک حوضه آبریز کوهستانی در ایران [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 43-54]
 • خزائی، محمدرضا ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش‌های حداکثر روزانه کرمانشاه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 27-39]
 • خسروی اقدم، کمال پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و سلول خودکار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه چای، ارومیه) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 105-116]
 • خسروجردی، امیر توزیع سرعت و آشفتگی جریان دوفازی آب و هوا در کانال های سیلابروی پلکانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 49-64]
 • خسروجردی، امیر بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان حوضچه‌های تله‌اندازی رسوب [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-17]
 • خسروجردی، امیر بررسی میزان پس‌روی و حجم رسوب فرسایش پس‌رونده در مجاری با شیب تند [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 43-60]
 • خسروجردی، امیر ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی میزان انحلال پذیری خاک های گچی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 31-48]
 • خلیلی، فاطمه تأثیر کم آبیاری، آبیاری موضعی و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 703 [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • خلیلی مقدّم، بیژن ارزیابی تغییرات زمانی فرسایش پاشمانی در شیب‌های مختلف و کاربری‌های کشاورزی و جنگل [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]
 • خوشدوز ماسوله، نیلوفر توسعه مدل دراستیک اصلاح شده برای تعیین آسیب‌پذیری آبخوان‌های ساحلی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 19-31]
 • خوش نواز، صائب کاهش BOD5 از آب‌های‌آلوده با استفاده از گیاه وتیور در تالاب‌مصنوعی جریان‌سطحی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 45-58]
 • خوشنویس، مصطفی تاثیر قرق بر فعالیت آنزیم های خاک در رویشگاه ارس (Juniperus excelsa) چهارطاق اردل [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 45-52]

د

 • دانش شهرکی، عبدالرزاق تاثیر مدیریت‌ آبیاری بر میزان سرب در دسترس در خاک و تجمع آن در اندام هوایی برنج [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 127-139]
 • دانشفراز، رسول بررسی آزمایشگاهی و ارزیابی نتایج شبیه سازی عددی و حل تحلیلی معادله ی جابجایی - -پراکندگی کلاسیک برای آلودگی های واکنش ناپذیر [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-56]
 • دانش‌کار آراسته، پیمان صحت‌سنجی داده‏‌های بارندگی ایستگاه‌‏های غیرثبات سازمان هواشناسی و تماب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 91-109]
 • داوری، کامران تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز اندرآب و فاروب رمان) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 125-143]
 • داوری، مسعود تأثیر تغییر کاربری‌ اراضی بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: بانه) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 13-27]
 • داوری، مسعود تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع در برخی از خاکهای استان ایلام با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و روشهای رگرسیونی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 131-149]
 • داوطلب، رحمان اثر تغییر اقلیم بر اطمینان‌پذیری تأمین آب پایین‌دست سد کرخه و راهکارهای سازگاری با آن [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 49-63]
 • درستی، محسن تعیین موقعیت بهینه شکاف در صفحه مستغرق مثلثی متصل به ساحل در قوس 90 درجه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 89-98]
 • درویشی، ابراهیم ارزیابی تأثیر الگوی کشت بر منابع آب‌ زیرزمینی دشت مهران به‌روش پویایی سیستم در تغییرات قیمت انرژی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 121-134]
 • دشتی، رضا ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی تفاضلی در بهره‌برداری بهینه از سیستم تک مخزنه سد علویان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 61-76]
 • دقیق، حدیث آنالیز ضریب اطمینان پایداری سدهای خاکی نسبت به زمان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 15-28]
 • دلالیان، محمدرضا توزیع اندازه ذرات حاصل از فرسایش خاک‌های اطراف دریاچه ارومیه جمع‌آوری شده بوسیله نمونه‌گیر BSNE [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 103-118]
 • دلبری، معصومه ارزیابی مدل CERES-Wheat در شبیه سازی عملکرد ارقام گندم تحت تیمارهای مختلف آبیاری [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 73-85]
 • دلبری، معصومه شبیه‌سازی رشد چغندرقند تحت تنش آبی با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-19]
 • دین پژوه، آقای دکتر یعقوب تحلیل حساسیت تبخیر- تعرق به تغییر در پارامترهای هواشناسی در شمال‌غرب و غرب ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • دین پژوه، آقای دکتر یعقوب تحلیل زمانی رگبارهای شرق دریاچه ارومیه با روش منحنی‌های هاف [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 27-44]
 • دین پژوه، یعقوب مدلسازی مشخصات رویدادهای بارش با استفاده از مفصل دی-واین [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 45-58]
 • دین پژوه، یعقوب پیش‏ نمایی و تحلیل مکانی شاخص‏ های اگروکلیماتیک حوضه آبریز قزل اوزن در طول فصل رشد [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 139-162]
 • دهقانی سانیج، حسین ارزیابی تأثیر افزایش راندمان آبیاری و افزایش سطح زیرکشت بر میزان آب برگشتی و ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]
 • دیهول، مونا بهره‌برداری بهینه از آب‌بندان در آبیاری اراضی شالیزاری استان گیلان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 47-60]

ذ

 • ذاکری، محمد علی توزیع اندازه ذرات رسوب معلق در فواصل زمانی معین در رودخانه کجور [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 73-82]
 • ذاکر نیا، مهدی پایش انتقال نفت سفید و آب عبوری از خاک سبک حاوی نانورس مونت‌موریلونایت [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • ذبیحی، فاطمه توزیع اندازه ذرات حاصل از فرسایش خاک‌های اطراف دریاچه ارومیه جمع‌آوری شده بوسیله نمونه‌گیر BSNE [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 103-118]

ر

 • ریاحی فارسانی، حامد ارزیابی دقت روش‌های حل مدل بیلان حجمی در تخمین پیشروی آب در آبیاری جویچه‌ای [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • رادفر، مهدی اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 105-120]
 • رامشک نیا، یونس تأثیرسوپر جاذب معدنی بر برخی خواص خاک و شاخص‌های رشد پیاز خوراکی (Allium cepa) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]
 • ربیعی، محمد اثر باقی‌مانده کودهای نیتروژن و فسفر بر خصوصیات شیمیایی خاک در سیستم کشت باقلا- برنج [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 103-115]
 • رجا، امید اثربخشی راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب کشاورزی (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مرودشت – خرامه) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 67-86]
 • رجب زاده، فائزه تغییرات کاربری اراضی جنوب‌غرب تهران با استفاده از تکنیک سنجش از دور و زنجیره مارکوف [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 59-72]
 • رجب زاده، فائزه کارایی الگوریتم حداکثر آنتروپی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی حساسیت‌پذیری زمین‌لغزش‌های کم‌عمق [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 57-74]
 • رحیمی، محمد حسین آلودگی آب های زیرزمینی دشت اوان به نیترات و بررسی پتانسیل و منشا آلایندگی آن [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 29-38]
 • رحیمیان، محمد حسین ارزیابی مدل CERES-Wheat در شبیه سازی عملکرد ارقام گندم تحت تیمارهای مختلف آبیاری [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 73-85]
 • رحمانی سامانی، امیر تاثیر مدیریت‌ آبیاری بر میزان سرب در دسترس در خاک و تجمع آن در اندام هوایی برنج [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 127-139]
 • رحمتی، امید کارایی الگوریتم حداکثر آنتروپی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی حساسیت‌پذیری زمین‌لغزش‌های کم‌عمق [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 57-74]
 • رحمتی، سعید تحلیل اثر رگبارهای متوالی بر ویژگی‌های خاک، تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در خاک‌های با پایداری متفاوت در کرت‌های کوچک [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 53-68]
 • رزاقی، پری ناز توسعه سیاست جیره‌بندی بهره‌برداری از مخزن چندمنظوره در شرایط محدودیت منابع آب با استفاده از مدل MODSIM 8.1 [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 11-23]
 • رزاقی، فاطمه اثر سطوح مختلف بیوچار بر خواص فیزیکی خاک با بافت های مختلف [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 75-88]
 • رزقی، زهرا تأثیر رطوبت خاک بر دقت روش طیف‌سنجی در برآورد مقدار ماده آلی خاک [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 119-133]
 • رستمی اجیرلو، اباسلط بررسی تأثیرکم آبیاری بر عملکرد، خصوصیات کیفی و شاخص بهرهوری مصرف آب 3 رقم سویا در دشت مغان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 113-125]
 • رسول‌زاده، علی ارزیابی برخی توابع انتقالی برای شبیه‌سازی جریان غیرماندگار آب در خاک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 1-13]
 • رسولی صدقیانی، میرحسن تعیین ضرایب سینتیکی و ترمودینامیکی و حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی توسط نانو ذره آهن صفرظرفیتی و نانواکسیدمس [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 55-69]
 • رشیدی جوشقان، مرضیه بررسی اثر سیستم آبیاری زیرسطحی، بارانی و پلیمرهای سوپر جاذب بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه چمن [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 71-85]
 • رضی، فهیمه تأثیر داده‌های پایه و مقیاس زمانی در انتخاب روش منطقه‌بندی خشکسالی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 73-88]
 • رضایی، رحیم بررسی تاثیر خاک، پساب و لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های رویشی گیاه قره داغ (Nitraria schoberi) [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 81-95]
 • رضایی، ناهید اثر سطوح مختلف بیوچار بر خواص فیزیکی خاک با بافت های مختلف [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 75-88]
 • رضازاده جودی، علی ارزیابی عملکرد روش‌های مدل درختی M5 و رگرسیون بردار پشتیبان در مدل‌سازی رسوب معلق رودخانه [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 109-124]
 • رضازاده جودی، علی مدلسازی رواناب ماهانه با استفاده از روشهای داده کاوی براساس الگوریتم های انتخاب ویژگی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 39-54]
 • رضایی زمان، مصطفی ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات و ارائه راهبرد تغییر الگوی کشت (مطالعه موردی: حوضه سیمینه‌رود) [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 51-64]
 • رضایی نژاد، محمد پهنه بندی اقلیمی استان‌ خراسان جنوبی با نرم‌افزار GIS [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 47-62]
 • رفیعی، حامد کاربرد مدل‌سازی سری زمانی در پیش‌بینی شدت تخلیه زهکشی زیرزمینی و نوسانات سطح ایستابی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-16]
 • رمضانی، میثم بررسی تأثیر فرآیند الکتروکینتیک به همراه آبشویی بر کیفیت زه‌آب در اصلاح یک خاک شور-سدیمی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 29-41]
 • رمضانی، هادی بررسی تغییرات بلندمدت دمای هوا در سطح کشور با استفاده از داده‌های پایگاه اطلاعاتی CRU TS [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 25-48]
 • رمضانی اعتدالی، هادی استفاده از مفهوم ردپای آب مجازی در تولیدات دامی برای حفاظت منابع آب [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 133-143]
 • رمضانپور، حسن پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و سلول خودکار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه چای، ارومیه) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 105-116]
 • رنگریزی، سعید ارزیابی کارایی آبیاری زیرسطحی به روش تنبوشه‌های بیوکامپوزیتی در آبیاری گیاه پانیکوم [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-46]
 • رئیسی، فایز اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 41-51]
 • رئیسی استبرق، علی بررسی آزمایشگاهی بهسازی یک خاک متورم شونده با استفاده از اعمال چرخه‏‌های مرطوب و خشک شدن متناوب [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 49-62]
 • رئیسیان فرد دشتکی، پریوش بررسی تغییرات شیب طولی جویچه بر توزیع نیترات در کودآبیاری سطحی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-13]
 • رئوف، مجید ارزیابی سیستم کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک و مدل‌سازی تلفات تبخیر و باد بردگی در آبپاش مدل ADF 25 ͦ در منطقه مغان [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 117-134]

ز

 • زارع، سلمان مطالعه اثر سطوح مختلف دو نوع زغال‌زیستی بر آبگریزی و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]
 • زارعی، حیدر ارزیابی و تعیین ضرایب مدل های نفوذ آب به خاک در دشت اشترینان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 39-46]
 • زارعی، قاسم مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری بارانی با ارقام و تراکم مختلف گندم در کرج [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 89-104]
 • زارعیان، فاطمه مقایسه کارایی چند روش زمین آماری برای تخمین برخی ویژگی ها ی فیزیکی خاک [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 67-76]
 • زارعیان، فاطمه تاثیر زئولیت و جیوهوموس بر شاخص‌های رشدی گیاه قره‌داغ (Nitraria schoberi) و برخی خصوصیات خاک [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 58-74]
 • زبردست، سونیا ارزیابی دقت روش‌های حل مدل بیلان حجمی در تخمین پیشروی آب در آبیاری جویچه‌ای [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • زراعت کیش، یعقوب مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی دشت لیشتر) [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 83-98]
 • زرداری، مهرناز تاثیر شستشوی هفتگی بر عملکرد هیدرولیکی قطره چکان ها در شرایط استفاده از پساب تصفیه شده [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 49-60]
 • زمانی نوری، علیرضا استخراج منحنی های IDF از داده های روزانه بارش در ایستگاه هواشناسی ساوه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 61-70]
 • زند، اسکندر کارائی مصرف آب و بهره‌وری آب در ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی تحت تنش کم آبی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 15-32]

س

 • سالاری‌جزی، میثم پیش بینی تاثیر تغییر اقلیم بر روند دبی ماهانه رودخانه با بکار بردن مدل هیدرولوژیکی IHACRES (مطالعه موردی: حوضه آبریز گالیکش) [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 18-34]
 • سالمی، حمیدرضا مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری بارانی با ارقام و تراکم مختلف گندم در کرج [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 89-104]
 • سالمیان، امیررضا بررسی میزان پس‌روی و حجم رسوب فرسایش پس‌رونده در مجاری با شیب تند [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 43-60]
 • سالم‌نیا، امین بررسی تاثیر مقدار رطوبت و درصد تراکم اولیه بر مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته دو نوع خاک رسی و رس ماسه ای [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 29-50]
 • سامانی، سعیده آلودگی آب های زیرزمینی دشت اوان به نیترات و بررسی پتانسیل و منشا آلایندگی آن [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 29-38]
 • سبحانی، بهروز شبیه سازی خودهمبسته جریان حوضه آبریز زرینه رود با استفاده از روش تجزیه پروکراستس و مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 119-134]
 • سپاسخواه، علیرضا تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای کشت کلزا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-9]
 • سپهر، ابراهیم تعیین ضرایب سینتیکی و ترمودینامیکی و حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی توسط نانو ذره آهن صفرظرفیتی و نانواکسیدمس [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 55-69]
 • سپهوند، نیازعلی بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص‌های رشد دو رقم گیاه کینوا [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 87-98]
 • ستاری، محمدتقی ارزیابی عملکرد روش‌های مدل درختی M5 و رگرسیون بردار پشتیبان در مدل‌سازی رسوب معلق رودخانه [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 109-124]
 • ستاری، محمدتقی ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی تفاضلی در بهره‌برداری بهینه از سیستم تک مخزنه سد علویان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 61-76]
 • ستاری، محمدتقی مدلسازی رواناب ماهانه با استفاده از روشهای داده کاوی براساس الگوریتم های انتخاب ویژگی [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 39-54]
 • سیدی، سیدرضا اثر باقی‌مانده کودهای نیتروژن و فسفر بر خصوصیات شیمیایی خاک در سیستم کشت باقلا- برنج [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 103-115]
 • سیدی حسینی، سجاد ارزیابی مدل درختی M5 و دو مدل تجربی مبتنی بر دمای هوا برای برآورد تابش خورشیدی با استفاده از LST در یک اقلیم نیمه خشک [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 75-86]
 • سرائی تبریزی، مهدی شبیه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری گیاه سویا با استفاده از مدل BUDGET [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 47-58]
 • سرائی تبریزی، مهدی واسنجی مدل CERES-Barley با استفاده از روش مدل‌سازی معکوس تحت شرایط کم آبیاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-48]
 • سرائی تبریزی، مهدی ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم از دیدگاه مدیریت آب سبز [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 133-145]
 • سرائی تبریزی، مهدی مدیریت و بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب در راستای کاهش افت آبخوان هشتگرد [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 85-102]
 • سرائی تبریزی، مهدی تعیین تابع تولید گیاه ریحان در شرایط تنش‌های هم‌زمان آبی و شوری [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 103-117]
 • سرمدیان، فریدون استفاده از سامانه هیبرید فازی- تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 45-56]
 • سعادتی، زهرا ارزیابی مدل CERES-Wheat در شبیه سازی عملکرد ارقام گندم تحت تیمارهای مختلف آبیاری [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 73-85]
 • سعادتی، زهرا شبیه‌سازی رشد چغندرقند تحت تنش آبی با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 1-19]
 • سعیدی، پری تأثیر برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 65-77]
 • سیف‏ اللهی آغمیونی، سمانه توسعه یک سامانه چندمخزنه چندمنظوره به عنوان مورد مطالعاتی نمونه در مدیریت سامانه مخازن [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 13-47]
 • سکوتی، رضا اثر اندازۀ کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه‌گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 69-81]
 • سکوتی اسکویی، رضا رابطه سازندهای زمین شناسی و شکل اراضی با تشکیل و تحول خاک (مطالعه موردی بخش جنوبی دشت ارومیه) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 51-66]
 • سکوتی‌اسکوئی، رضا تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی دشت ارومیه [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 19-26]
 • سلطانی، امین بررسی آزمایشگاهی بهسازی یک خاک متورم شونده با استفاده از اعمال چرخه‏‌های مرطوب و خشک شدن متناوب [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 49-62]
 • سلطانی، محمد بهینه‌سازی کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب زمینی با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 85-93]
 • سلطانی، مریم مدیریت جامع آب کشاورزی در مقیاس حوضه آبریز(IWMsim) با رویکرد پویایی سیستم [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 69-90]
 • سلطانی، ولی بهینه سازی مصرف آب از طریق کنترل دقیق شوری خاک در شرایط ماندگار [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 59-68]
 • سلطانی محمدی، امیر ارزیابی تأثیر بیوچار اصلاح شده و زئولیت بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لوم [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 87-102]
 • سلیمانی، مسعود پتانسیل‌یابی اراضی مستعد کشت گردو در استان تهران با روشFuzzy AHP [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 49-72]
 • سیمایی، الهه ارزیابی مدل SEBAL برای برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از اطلاعات سنجنده‌های TM و MODIS [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 29-40]
 • سمائی، مرجان کارائی مصرف آب و بهره‌وری آب در ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی تحت تنش کم آبی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 15-32]
 • سهرابی، تیمور واسنجی مدل CERES-Barley با استفاده از روش مدل‌سازی معکوس تحت شرایط کم آبیاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-48]
 • سهرابی، تیمور ارزیابی سناریوهای توسعه سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌سازی پویایی سیستم [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]
 • سهرابی، تیمور اثربخشی راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب کشاورزی (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مرودشت – خرامه) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 67-86]
 • سهرابیان، الهه پیش بینی تاثیر تغییر اقلیم بر روند دبی ماهانه رودخانه با بکار بردن مدل هیدرولوژیکی IHACRES (مطالعه موردی: حوضه آبریز گالیکش) [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 18-34]

ش

 • شاکری، عطا ارزیابی آلودگی ، بررسی ریسک سلامت و شاخص ریسک اکولوژیک عناصر بالقوه سمی در خاکهای سطحی(منطقه مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان بندرعباس) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 51-66]
 • شاه محمدی کلالق، شهرام بررسی ژئوشیمیایی و پراکنش فلزات سنگین مس، روی، سرب و نیکل در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی رودخانه ارس [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 29-44]
 • شاه محمدی کلالق، شهرام اثر آبگریزی لایه سطحی خاک بر میزان تبخیر از سه خاک با بافت متفاوت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 123-136]
 • شجاع الدینی، ابوذر ارزیابی کارایی آبیاری زیرسطحی به روش تنبوشه‌های بیوکامپوزیتی در آبیاری گیاه پانیکوم [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-46]
 • شیخی آلمان آباد، زهرا ارزیابی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی دشت اردبیل به منظور کاربرد در سامانه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 107-122]
 • شیری، جلال توسعه و ترکیب مدل‌های زمین‌آمار و محاسبات نرم در برآورد توزیع مکانی سطح آب‌زیرزمینی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 17-28]
 • شرافتی، احمد افزایش کارایی سامانه هشدار سیلاب با استفاده از منحنی غیر قطعی بارش آستانه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 61-72]
 • شیرزاد، منیر شبیه سازی خودهمبسته جریان حوضه آبریز زرینه رود با استفاده از روش تجزیه پروکراستس و مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 119-134]
 • شریعتمداری، حسین تغییرات شکل‌های شیمیایی و قابل استفاده آهن در خاک‌های تیمار شده توسط سرباره و لجن کنورتور کارخانه ذوب آهن اصفهان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 77-100]
 • شریفی، حمیدرضا مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری بارانی با ارقام و تراکم مختلف گندم در کرج [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 89-104]
 • شریفان، حسین بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص‌های رشد دو رقم گیاه کینوا [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 87-98]
 • شریفی مقدم، احسان اثر کاه و کلش برنج بر تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در کرت‌های کوچک [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 73-83]
 • شریف نسب، اردلان برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری زمانی و شبیه‌سازی شرایط توسعه حوضه آبریز در دو سناریوی بلند و کوتاه مدت [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 1-17]
 • شیرنگی، سید احسان تدوین قوانین بهره‌برداری بهینه و به‌هنگام مخازن سد‌ها با استفاده از شبکه‌های بیزی: کاربرد مدل حل اختلاف گروهی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-11]
 • شیروانی، انوشیروان تاثیر قرق بر فعالیت آنزیم های خاک در رویشگاه ارس (Juniperus excelsa) چهارطاق اردل [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 45-52]
 • شفاعی بجستان، محمود بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان حوضچه‌های تله‌اندازی رسوب [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-17]
 • شفاعی بجستان، محمود اثر زبری بر شدت نوسانات فشار در حوضچه آرامش با واگرایی ناگهانی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 63-77]
 • شفاعی بجستان، محمود اثر میزان رس، ارتفاع آبشار و سرعت جریان در خاک‌های چسبنده بر فرسایش پس‌رونده [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 25-38]
 • شفاعی بجستان، محمود بررسی میزان پس‌روی و حجم رسوب فرسایش پس‌رونده در مجاری با شیب تند [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 43-60]
 • شفاعی بجستان، محمود تعیین موقعیت بهینه شکاف در صفحه مستغرق مثلثی متصل به ساحل در قوس 90 درجه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 89-98]
 • شفائی، مریم مدلسازی مشخصات رویدادهای بارش با استفاده از مفصل دی-واین [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 45-58]
 • شفیعی مطلق، خسرو بررسی تأثیر تغییرکاربری بر رواناب رودخانه ی مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده ازدادههای سنجش از دور و مدل SWAT [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 71-87]
 • شکوهی، علیرضا تأثیر داده‌های پایه و مقیاس زمانی در انتخاب روش منطقه‌بندی خشکسالی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 73-88]
 • شکوهی، علیرضا استفاده از مفهوم ردپای آب مجازی در تولیدات دامی برای حفاظت منابع آب [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 133-143]
 • شمآبادی، زین‌العابدین بررسی اثر روش های کم خاک ورزی بر بهره وری مصرف انرژی و عملکرد گندم دیم [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 69-78]
 • شمس‌الدین، هاشم کاربرد روش‌های آماری چند‌متغیره و شاخص‌های زیست‌محیطی در ارزیابی توزیع فلزات سنگین [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 65-76]
 • شمس کیا، ناصر بررسی پارامترهای مؤثر بر جریان سطحی و پهنه‌بندی مکانی منابع آب حوضه زاگرس مرکزی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 73-90]
 • شهدی کومله، عباس اثر باقی‌مانده کودهای نیتروژن و فسفر بر خصوصیات شیمیایی خاک در سیستم کشت باقلا- برنج [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 103-115]
 • شوریان، مجتبی توسعه سیاست جیره‌بندی بهره‌برداری از مخزن چندمنظوره در شرایط محدودیت منابع آب با استفاده از مدل MODSIM 8.1 [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 11-23]
 • شوریان، مجتبی برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری زمانی و شبیه‌سازی شرایط توسعه حوضه آبریز در دو سناریوی بلند و کوتاه مدت [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 1-17]
 • شوکت فدایی، محسن کم‌آبیاری توأم با کاهش آب در دسترس راهکاری برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 67-80]

ص

 • صادقی، امین پیش‏ نمایی و تحلیل مکانی شاخص‏ های اگروکلیماتیک حوضه آبریز قزل اوزن در طول فصل رشد [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 139-162]
 • صادقی، سیدحمیدرضا توزیع اندازه ذرات رسوب معلق در فواصل زمانی معین در رودخانه کجور [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 73-82]
 • صادقی، سیّدحمیدرضا تغییرات دانه‎بندی رسوبات معلق رودخانه در اثر برداشت شن و ماسه (مطالعه موردی: رودخانه واز) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 15-22]
 • صادقی، سید حمیدرضا تحلیل و ارزیابی تأثیرپذیری مؤلفه‌های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی‌آکریل‌آمید [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-14]
 • صادقی، سید حمیدرضا تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز باران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 13-24]
 • صادقی، سید حمیدرضا تحلیل آورد رواناب، رسوب معلق و مواد مغذی ورودیهای مختلف به دریاچه زریوار در پایه زمانی رگبار و آب پایه [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 61-76]
 • صادقی، سید حمیدرضا روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 53-67]
 • صادقی، سید حمیدرضا تأثیر برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 65-77]
 • صادقی، سید حمیدرضا اثر کاه و کلش برنج بر تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در کرت‌های کوچک [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 73-83]
 • صادقی، سید حمیدرضا تأثیر کاربرد جداگانه و ترکیبی ورمی کمپوست و نانو ذرات سیلیکا بر نفوذپذیری خاک [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 49-60]
 • صادقی، سیّد حمیدرضا تأثیر نوع و سطح مصرف پلی‌آکریل‌آمید بر هدررفت خاک [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 29-38]
 • صادقیان، نسرین تأثیرسوپر جاذب معدنی بر برخی خواص خاک و شاخص‌های رشد پیاز خوراکی (Allium cepa) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]
 • صارمی، علی مدیریت و بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب در راستای کاهش افت آبخوان هشتگرد [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 85-102]
 • صارمی، علی طبقه‌بندی و تحلیل کاربری اراضی حوضه طارم با استفاده از روش‌های مبتنی بر پیکسل [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 135-151]
 • صالحی، محمدحسن تاثیر مدیریت‌ آبیاری بر میزان سرب در دسترس در خاک و تجمع آن در اندام هوایی برنج [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 127-139]
 • صباغ تازه، الناز تأثیرسوپر جاذب معدنی بر برخی خواص خاک و شاخص‌های رشد پیاز خوراکی (Allium cepa) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 87-106]
 • صحرادی، حسین تأثیر آبیاری بخشی منطقه ریشه و تراکم بوته بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت علوفه‌ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 123-138]
 • صدری، فرهاد گیاه پالایی خاک های آلوده به برخی فلزات سنگین به وسیله چند گیاه بومی منطقه حفاظت شده ارسباران [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 53-66]
 • صدرالدینی، علی اشرف بررسی آزمایشگاهی تأثیر لایه‌های درشت منفذ پیوسته و ناپیوسته در انتقال محلول در خاک [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 113-126]
 • صدقی، حسین توزیع سرعت و آشفتگی جریان دوفازی آب و هوا در کانال های سیلابروی پلکانی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 49-64]
 • صدقی، حسین بررسی پارامترهای مؤثر بر جریان سطحی و پهنه‌بندی مکانی منابع آب حوضه زاگرس مرکزی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 73-90]
 • صدقی، حسین بررسی میزان پس‌روی و حجم رسوب فرسایش پس‌رونده در مجاری با شیب تند [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 43-60]
 • صدقی، حسین ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی میزان انحلال پذیری خاک های گچی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 31-48]
 • صدقی، حسین بررسی تأثیر تغییرکاربری بر رواناب رودخانه ی مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده ازدادههای سنجش از دور و مدل SWAT [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 71-87]
 • صدقی، حسین طبقه‌بندی و تحلیل کاربری اراضی حوضه طارم با استفاده از روش‌های مبتنی بر پیکسل [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 135-151]
 • صفدری، فروغ ارزیابی عملکرد روش‌های مدل درختی M5 و رگرسیون بردار پشتیبان در مدل‌سازی رسوب معلق رودخانه [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 109-124]
 • صفریان، فاطمه تأثیر شستشوی لترال‌های آبیاری بر گرفتگی قطره‌چکان‌های PCJ و UniRam هنگام کاربرد پساب تصفیه‌شده [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 23-35]
 • صمدی، عباس تعیین ضرایب سینتیکی و ترمودینامیکی و حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی توسط نانو ذره آهن صفرظرفیتی و نانواکسیدمس [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 55-69]
 • صمدیان فرد، سعید پیش‌بینی نمایه خشکسالی SPI به‌روش‌های رگرسیون بردار پشتیبان و خطی چندگانه [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 1-16]
 • صمدی بروجنی، حسین اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 105-120]

ض

 • ضیاء تبار احمدی، میر خالق بررسی تأثیر فرآیند الکتروکینتیک به همراه آبشویی بر کیفیت زه‌آب در اصلاح یک خاک شور-سدیمی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 29-41]
 • ضرابی، محبوبه اثر ورمی کمپوست دامی بر جذب سطحی فسفر در خاک‌‌های آهکی در مقایسه با سایر ترکیبات آلی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
 • ضرغامی، مهدی پیش‏ نمایی و تحلیل مکانی شاخص‏ های اگروکلیماتیک حوضه آبریز قزل اوزن در طول فصل رشد [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 139-162]

ط

 • طالعی، امیر تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات هیدرولیکی آبیاری قطره‌ای-نواری و عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 21-36]
 • طاوسی، مجتبی پهنه بندی اقلیمی استان‌ خراسان جنوبی با نرم‌افزار GIS [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 47-62]
 • طباطبایی، سیدحسن توسعه مدل دراستیک اصلاح شده برای تعیین آسیب‌پذیری آبخوان‌های ساحلی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 19-31]
 • طباطبایی، سیدحسن تاثیر مدیریت‌ آبیاری بر میزان سرب در دسترس در خاک و تجمع آن در اندام هوایی برنج [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 127-139]
 • طباطبایی، محمد رضا بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و طول دوره رشد گیاه نیشکر تحت سناریوهای واداشت تابشی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 63-74]
 • طباطبایی، محمودرضا ارزیابی مدل برنامه ریزی بیان ژن برای برآورد بار رسوب معلق بر اساس پیش پردازش داده ها با روش آزمون گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رود زرد) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 37-50]
 • طباطبائی، حسن ویژگی‏های هیدرولیکی خاک‏هایی با درجات متفاوت آبگریزی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 75-86]
 • طباطبائی، سیدحسن تأثیر کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 41-52]
 • طباطبائی، سیدحسن کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط تنش همزمان شوری و رطوبتی با کاربرد بایوچار برگ خرما [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 21-37]
 • طباطبائی، سید حسن ارزیابی دقت روش‌های حل مدل بیلان حجمی در تخمین پیشروی آب در آبیاری جویچه‌ای [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • طباطبائی، سید حسن بررسی تغییرات شیب طولی جویچه بر توزیع نیترات در کودآبیاری سطحی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-13]
 • طباطبائی، سید حسن اثرات کوتاه مدت بایوچار حاصل از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 137-150]
 • طباطبائی، سید حسن تاثیر عمق نصب قطره چکان و فاصله لاترالهای آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در انتقال نیترات در شرایط استفاده از پساب شهری برای گیاه چمن [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 15-26]
 • طباطبائی، سید حسن ارزیابی مدیریت آبیاری متناوب با کاربرد آب شور در کشت چمن (Seashore Paspalum) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-10]
 • طهماسبی، پژمان اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 41-51]
 • طویلی، علی تاثیر زئولیت و جیوهوموس بر شاخص‌های رشدی گیاه قره‌داغ (Nitraria schoberi) و برخی خصوصیات خاک [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 58-74]

ظ

 • ظهرابی، نرگس تعیین ضریب راندمان آبشویی برای شوری‏ زدایی خاک‏های شور و سدیمی منطقه ویس – استان خوزستان [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 97-112]

ع

 • عاشوریان، معصومه اثر میزان رس، ارتفاع آبشار و سرعت جریان در خاک‌های چسبنده بر فرسایش پس‌رونده [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 25-38]
 • عباسی، فریبرز شبیه‌سازی شاخص‌های عملکرد آبیاری جویچه‌ای با استفاده از مدل‌سازی فصلی در شرایط مختلف مدیریت آب در مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • عباسی، موسی برآورد شاخص سطح برگ گیاه برنج در شمال ایران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-10]
 • عباسی، ناذر ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی میزان انحلال پذیری خاک های گچی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 31-48]
 • عبدی، چنور بررسی آزمایشگاهی عملکرد عدم گرفتگی فیزیکی قطره‌چکان‌های میکروفلاپر، کرونا و ادن در آبیاری قطره‌ای [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 63-71]
 • عبدالحسینی، محمد پیش بینی تاثیر تغییر اقلیم بر روند دبی ماهانه رودخانه با بکار بردن مدل هیدرولوژیکی IHACRES (مطالعه موردی: حوضه آبریز گالیکش) [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 18-34]
 • عبدزادگوهری، علی تخمین تابع تولید و کارآیی مصرف آب در گیاه بادمجان تحت شرایط آبیاری قطره ای و کود نیتروژن‌ [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]
 • عزیزیان، اصغر بررسی عملکرد مدلهای بازتحلیل شده پایگاه Earth2Observe و مدل سطح زمین VIC-3L در برآورد رواناب خروجی از حوضه های آبریز [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 118-134]
 • عیسی زاده، محمد شبیه سازی خودهمبسته جریان حوضه آبریز زرینه رود با استفاده از روش تجزیه پروکراستس و مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 119-134]
 • عسگری، عظیمه تأثیر شستشوی لترال‌های آبیاری بر گرفتگی قطره‌چکان‌های PCJ و UniRam هنگام کاربرد پساب تصفیه‌شده [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 23-35]
 • عشایری، عظیم ارزیابی کیفیت آب رودخانه دره‌رود برای آبیاری با بهره‌گیری از رویکرد پایدار مدار حفاظتی و مدل CCME-WQI [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 51-61]
 • عصاریها، مهسا اثر ورمی کمپوست دامی بر جذب سطحی فسفر در خاک‌‌های آهکی در مقایسه با سایر ترکیبات آلی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
 • علاسوند، عفت برآورد منحنی مشخصه آب خاک برمبنای مدل ساده تک پارامتری [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 31-39]
 • علی جانپور شلمانی، عادله ارزیابی مدل برنامه ریزی بیان ژن برای برآورد بار رسوب معلق بر اساس پیش پردازش داده ها با روش آزمون گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رود زرد) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 37-50]
 • علی‌حوری، مجید اثر کم آبیاری و شوری آب آبیاری بر توزیع شوری خاک و رشد رویشی نهال‌های خرما [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-13]
 • علیزاده، امین تعیین عوامل موثر بر توابع تولید اقلیمی جو دیم و تحلیل حساسیت آن در مناطق سرد و نیمه‌‌سرد استان لرستان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 57-72]
 • علیزاده، امین تخمین تابع تولید و کارآیی مصرف آب در گیاه بادمجان تحت شرایط آبیاری قطره ای و کود نیتروژن‌ [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]
 • علیزاده، حمزه علی ارزیابی سناریوهای توسعه سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌سازی پویایی سیستم [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]
 • علیزاده، حمزه علی مدیریت جامع آب کشاورزی در مقیاس حوضه آبریز(IWMsim) با رویکرد پویایی سیستم [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 69-90]
 • علیزاده، حمزه علی ارزیابی تأثیر الگوی کشت بر منابع آب‌ زیرزمینی دشت مهران به‌روش پویایی سیستم در تغییرات قیمت انرژی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 121-134]
 • علی نژاد، شبنم شبیه سازی توازن رطوبت و نمک های محلول در روش کم آبیاری برای برخی گیاهان زراعی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 13-28]
 • عمادی، علیرضا بررسی آزمایشگاهی و ارزیابی نتایج شبیه سازی عددی و حل تحلیلی معادله ی جابجایی - -پراکندگی کلاسیک برای آلودگی های واکنش ناپذیر [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-56]

غ

 • غیاثی، سید سعید بررسی حساسیت واحدهای سنگی به فرسایش با استفاده از ویژگی های کانی شناسی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]
 • غیاثی، سید سعید کارایی الگوریتم حداکثر آنتروپی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی حساسیت‌پذیری زمین‌لغزش‌های کم‌عمق [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 57-74]
 • غالبی، سعید بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر راندمان کاربرد آب آبیاری نواری در شرایط عمق توسعه ریشه موجود و قابل توسعه گندم در اراضی حمیدیه (خوزستان) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 75-90]
 • غریب، معصومه روشی برای تعیین مناطق مولد سیل بر اساس رابطه بین شاخص سیل‌خیزی و پارامترهای مورفومتری [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 87-102]
 • غفوری، وحید ارزیابی زمین آماری کیفیت آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 81-94]
 • غلامی، لیلا اثر کاه و کلش برنج بر تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در کرت‌های کوچک [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 73-83]
 • غلامی، لیلا اثر کاه گندم بر تغییرات زمان شروع و ضریب رواناب در کرت‌های آزمایشگاهی تحت شبیه‌سازی باران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-82]
 • غلامی، لیلا تأثیر تغییر کاربری‌ اراضی بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: بانه) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 13-27]
 • غلامی، محمود بهینه سازی مصرف آب از طریق کنترل دقیق شوری خاک در شرایط ماندگار [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 59-68]
 • غلامحسینی، مجید تأثیر مصرف زئولیت در تلفیق با کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • غلامی سفیدکوهی، محمد علی بررسی تأثیر فرآیند الکتروکینتیک به همراه آبشویی بر کیفیت زه‌آب در اصلاح یک خاک شور-سدیمی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 29-41]

ف

 • فاخری فرد، احمد مدلسازی مشخصات رویدادهای بارش با استفاده از مفصل دی-واین [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 45-58]
 • فاخری فرد، احمد توسعه و ترکیب مدل‌های زمین‌آمار و محاسبات نرم در برآورد توزیع مکانی سطح آب‌زیرزمینی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 17-28]
 • فاضلی، محمود تحلیل ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری‌ در استان قزوین بر مبنای شاخص GVIAP [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 11-26]
 • فتحی، پرویز تاثیر شستشوی هفتگی بر عملکرد هیدرولیکی قطره چکان ها در شرایط استفاده از پساب تصفیه شده [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 49-60]
 • فتحی، پرویز بهینه‌سازی کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب زمینی با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 85-93]
 • فتحی، پرویز بررسی اثر قطر ذرات بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطره‌ای [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 73-81]
 • فتحی، پرویز بررسی آزمایشگاهی عملکرد عدم گرفتگی فیزیکی قطره‌چکان‌های میکروفلاپر، کرونا و ادن در آبیاری قطره‌ای [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 63-71]
 • فتحی مقدم، منوچهر اثر شیب صفحه دریچه کشوئی بر ویژگی‌های هیدرولیکی آن [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 1-10]
 • فتحی مقدم، منوچهر بررسی فشارهای ناشی از برخورد جت‌های ریزشی به بستر حوضچه استغراق [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 77-88]
 • فرازجو، حسن نقش روندیابی رودخانه در شناسایی و اولویت بندی واحدهای هیدرولوژیک حوزه سد بوستان از نظر سیل خیزی و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 10-26]
 • فربودفام، نیما ارزیابی مدل ترکیبی موجک – حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در ریزمقیاس کردن مکانی - زمانی سری های زمانی بارش [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 45-66]
 • فرج‌زاده، منوچهر اثر تغییر اقلیم بر اطمینان‌پذیری تأمین آب پایین‌دست سد کرخه و راهکارهای سازگاری با آن [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 49-63]
 • فرح بخش، مهشاد سادات تعیین تابع تولید گیاه ریحان در شرایط تنش‌های هم‌زمان آبی و شوری [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 103-117]
 • فرخیان فیروزی، احمد ارزیابی تغییرات زمانی فرسایش پاشمانی در شیب‌های مختلف و کاربری‌های کشاورزی و جنگل [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]
 • فرهادی بانسوله، بهمن واسنجی مدل CERES-Barley با استفاده از روش مدل‌سازی معکوس تحت شرایط کم آبیاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-48]
 • فرهادی بانشوله، بهمن بررسی اثرات کم‌آبیاری بر روند رشد و خصوصیات کمی و کیفی ذرت دانه‌ای در کرمانشاه [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 99-112]
 • فیروزفر، ًعلیرضا طبقه‌بندی و تحلیل کاربری اراضی حوضه طارم با استفاده از روش‌های مبتنی بر پیکسل [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 135-151]
 • فروغی، مریم اثر باقی‌مانده کودهای نیتروژن و فسفر بر خصوصیات شیمیایی خاک در سیستم کشت باقلا- برنج [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 103-115]
 • فروغی، معصومه تحلیل حساسیت تبخیر- تعرق به تغییر در پارامترهای هواشناسی در شمال‌غرب و غرب ایران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • فرومدی، مجید وابستگی خصوصیات رواناب به ابعاد کرت در کشتزار دیم تحت باران های منطقه نیمه خشک [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 15-29]
 • فرومدی، مجید بررسی شاخص‌های فرسایش سطحی خاک و ارتباط آن‌ها با خصوصیات دامنه در مراتع منطقه نیمه‌خشک [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 25-38]
 • فضل علی، شکوفه پایش انتقال نفت سفید و آب عبوری از خاک سبک حاوی نانورس مونت‌موریلونایت [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • فیض نیا، سادات بررسی حساسیت واحدهای سنگی به فرسایش با استفاده از ویژگی های کانی شناسی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]
 • فلاح، مقدسه اثر کاه گندم بر تغییرات زمان شروع و ضریب رواناب در کرت‌های آزمایشگاهی تحت شبیه‌سازی باران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-82]
 • فلامکی، امین تخمین ضریب توزیع خاک-آب فلزات سنگین با کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 25-36]
 • فلامکی، امین مدل‌سازی بار رسوب کل رودخانه‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 13-26]
 • فلامکی، امین بهسازی خاک‌های آلوده به کادمیوم و مس با کاربرد دی‌کلسیم‌فسفات [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 33-41]
 • فولادمند، حمید رضا برآورد منحنی مشخصه آب خاک برمبنای مدل ساده تک پارامتری [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 31-39]
 • فولادمند، حمید رضا بررسی خشکسالی منطقه اقلید در استان فارس با استفاده از شاخص‌های SWI و RAI [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 91-104]

ق

 • قاجارنیا، نوید صحت‌سنجی داده‏‌های بارندگی ایستگاه‌‏های غیرثبات سازمان هواشناسی و تماب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 91-109]
 • قبادی، محبوبه شبیه‌سازی شاخص‌های عملکرد آبیاری جویچه‌ای با استفاده از مدل‌سازی فصلی در شرایط مختلف مدیریت آب در مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-13]
 • قبادی، مختار بررسی اثرات کم‌آبیاری بر روند رشد و خصوصیات کمی و کیفی ذرت دانه‌ای در کرمانشاه [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 99-112]
 • قبادی نیا، مهدی تاثیر مدیریت‌ آبیاری بر میزان سرب در دسترس در خاک و تجمع آن در اندام هوایی برنج [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 127-139]
 • قبادی نیا، مهدی تأثیر کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 41-52]
 • قدسی، مسعود ارزیابی مدل CERES-Wheat در شبیه سازی عملکرد ارقام گندم تحت تیمارهای مختلف آبیاری [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 73-85]
 • قربانی، بهزاد اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 105-120]
 • قربانی، خلیل پیش بینی تاثیر تغییر اقلیم بر روند دبی ماهانه رودخانه با بکار بردن مدل هیدرولوژیکی IHACRES (مطالعه موردی: حوضه آبریز گالیکش) [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 18-34]
 • قربانی، شجاع ویژگی‏های هیدرولیکی خاک‏هایی با درجات متفاوت آبگریزی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 75-86]
 • قربانیان کردآبادی، محمد شبیه‌سازی عملکرد و تبخیر و تعرق ذرت علوفه‌ای با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 47-64]
 • قربانی دشتکی، شجاع اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 41-51]
 • قربانی دشتکی، شجاع تأثیر کیفیت آب آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در اراضی تحت کشت برنج (Oryza Sativa) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 15-28]
 • قربانی واقعی، حجت بررسی اثر سیستم آبیاری زیرسطحی، بارانی و پلیمرهای سوپر جاذب بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه چمن [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 71-85]
 • قره گوزلو، علیرضا استفاده از الگوریتم تلفیق تصاویر برای افزایش صحت برآورد رسوب‌دهی در مدل WaTEM/SEDEM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز درکش) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 99-112]
 • قره محمد لو، حمیدرضا بررسی کیفیت تولید و کارایی پوشش های زهکشی ساخت داخل در خاک های خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 1-14]
 • قره‌محمودلی، سودابه تأثیر برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 65-77]
 • قره‌محمودلی، سودابه تغییرات دانه‎بندی رسوبات معلق رودخانه در اثر برداشت شن و ماسه (مطالعه موردی: رودخانه واز) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 15-22]
 • قیصری، مهدی حساسیت سنجی مدل CSM-CERES-Maize نسبت به ظرفیت زراعی خاک برای شبیه سازی سرنوشت نیتروژن در نیمرخ خاک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-14]
 • قیصری، مهدی ارزیابی کارآیی آمار بلندمدت هواشناسی در مدیریت آبیاری قطره‌ای و بارانی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • قیصری، مهدی برآورد ضرایب ژنتیکی و ارزیابی مدل OILCROP-SUN در سطوح مختلف کود نیتروژنی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • قیصری، مهدی تأثیر شستشوی لترال‌های آبیاری بر گرفتگی قطره‌چکان‌های PCJ و UniRam هنگام کاربرد پساب تصفیه‌شده [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 23-35]
 • قلاوند، امیر تأثیر مصرف زئولیت در تلفیق با کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • قمقامی، مهدی پیش آگاهی وضعیت خشکسالی هواشناسی در گستره ایران با استفاده از مدل زنجیره مارکف [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-12]
 • قنبری، احمد بررسی تأثیرکم آبیاری بر عملکرد، خصوصیات کیفی و شاخص بهرهوری مصرف آب 3 رقم سویا در دشت مغان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 113-125]
 • قهرمان، بیژن تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز اندرآب و فاروب رمان) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 125-143]
 • قهرمان، بیژن اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 105-120]
 • قهرمان، نوذر بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و طول دوره رشد گیاه نیشکر تحت سناریوهای واداشت تابشی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 63-74]
 • قهرمانیان، فراز ارزیابی عملکرد روش‌های مدل درختی M5 و رگرسیون بردار پشتیبان در مدل‌سازی رسوب معلق رودخانه [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 109-124]
 • قهرمان‌نژاد، اسلام تأثیرسناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک با مدل USLE در حوضه کلیبرچای [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 91-104]
 • قیومی محمدی، امیرمسعود اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 41-51]

ک

 • کابوسی، کامی بررسی شاخص های کارایی و نقش مخازن تاخیری در کنترل سیلاب خروجی از حوضه (مطالعه موردی: حوضه جعفرآباد استان گلستان) [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 35-46]
 • کاشفی پور دزفولی، سید محمود اثر شیب صفحه دریچه کشوئی بر ویژگی‌های هیدرولیکی آن [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 1-10]
 • کاظمی، علیرضا تغییرات شکل‌های شیمیایی و قابل استفاده آهن در خاک‌های تیمار شده توسط سرباره و لجن کنورتور کارخانه ذوب آهن اصفهان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 77-100]
 • کاظمی زاده، مریم بررسی عملکرد، بهره‌وری مصرف آب و کارآیی نیتروژن در کشت ذرت در استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 35-50]
 • کیانی، سجاد بررسی فشارهای ناشی از برخورد جت‌های ریزشی به بستر حوضچه استغراق [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 77-88]
 • کیانی، شهرام تأثیر کیفیت آب آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در اراضی تحت کشت برنج (Oryza Sativa) [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 15-28]
 • کیانی، علیرضا اثر کم آبیاری و شوری آب آبیاری بر توزیع شوری خاک و رشد رویشی نهال‌های خرما [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-13]
 • کیانی، مینا برآورد ضرایب ژنتیکی و ارزیابی مدل OILCROP-SUN در سطوح مختلف کود نیتروژنی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • کیانی راد، مهران ارزیابی کارایی آبیاری زیرسطحی به روش تنبوشه‌های بیوکامپوزیتی در آبیاری گیاه پانیکوم [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 33-46]
 • کیانی‌هرچگانی، محبوبه تأثیر برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 65-77]
 • کاویان، عطاله اثر کاه گندم بر تغییرات زمان شروع و ضریب رواناب در کرت‌های آزمایشگاهی تحت شبیه‌سازی باران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-82]
 • کاویانی، عباس بررسی تغییرات بلندمدت دمای هوا در سطح کشور با استفاده از داده‌های پایگاه اطلاعاتی CRU TS [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 25-48]
 • کاوه، فریدون شبیه سازی توازن رطوبت و نمک های محلول در روش کم آبیاری برای برخی گیاهان زراعی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 13-28]
 • کرباسی، عبدالرضا ارزیابی کیفیت آب رودخانه دره‌رود برای آبیاری با بهره‌گیری از رویکرد پایدار مدار حفاظتی و مدل CCME-WQI [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 51-61]
 • کردوانی، پرویز برآورد آب مصرفی کشاورزی دهستان سودلانه با استفاده از الگوریتم برآورد تبخیر و تعرق SEBAL [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-120]
 • کریمی، زینب تأثیر نوع و سطح مصرف پلی‌آکریل‌آمید بر هدررفت خاک [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 29-38]
 • کریمی، محمود بررسی تاثیر مقدار رطوبت و درصد تراکم اولیه بر مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته دو نوع خاک رسی و رس ماسه ای [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 29-50]
 • کریمی، مهناز اثر زبری بر شدت نوسانات فشار در حوضچه آرامش با واگرایی ناگهانی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 63-77]
 • کریمیان، نسرین ویژگی‏های هیدرولیکی خاک‏هایی با درجات متفاوت آبگریزی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 75-86]
 • کریم زاد انزابی، آذین ارزیابی مدل درختی M5 و دو مدل تجربی مبتنی بر دمای هوا برای برآورد تابش خورشیدی با استفاده از LST در یک اقلیم نیمه خشک [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 75-86]
 • کریم زاده، حمیدرضا بررسی تاثیر خاک، پساب و لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های رویشی گیاه قره داغ (Nitraria schoberi) [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 81-95]
 • کریمی طرقبه، حسین برآورد آب مصرفی کشاورزی دهستان سودلانه با استفاده از الگوریتم برآورد تبخیر و تعرق SEBAL [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-120]
 • کشاورزی، علی استفاده از سامانه هیبرید فازی- تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 45-56]
 • کشکولی، حیدرعلی اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زهاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 61-73]
 • کشکولی، حیدرعلی بررسی کیفیت تولید و کارایی پوشش های زهکشی ساخت داخل در خاک های خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 1-14]
 • کلانتری، نصرالله آلودگی آب های زیرزمینی دشت اوان به نیترات و بررسی پتانسیل و منشا آلایندگی آن [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 29-38]
 • کلباسی، محمود تغییرات شکل‌های شیمیایی و قابل استفاده آهن در خاک‌های تیمار شده توسط سرباره و لجن کنورتور کارخانه ذوب آهن اصفهان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 77-100]
 • کوهی، سکینه بررسی عملکرد مدلهای بازتحلیل شده پایگاه Earth2Observe و مدل سطح زمین VIC-3L در برآورد رواناب خروجی از حوضه های آبریز [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 118-134]

گ

 • گرجی، منوچهر اثر اندازۀ کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه‌گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 69-81]
 • گلابی، منا بررسی عملکرد، بهره‌وری مصرف آب و کارآیی نیتروژن در کشت ذرت در استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 35-50]
 • گل علیزاده، داریوش گیاه پالایی خاک های آلوده به برخی فلزات سنگین به وسیله چند گیاه بومی منطقه حفاظت شده ارسباران [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 53-66]
 • گل کار حمزیی یزد، حمید رضا پهنه بندی اقلیمی استان‌ خراسان جنوبی با نرم‌افزار GIS [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 47-62]
 • گودرزی، لیلا ارزیابی و تعیین ضرایب مدل های نفوذ آب به خاک در دشت اشترینان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 39-46]

ل

 • لیاقت، عبدالمجید کاستن نیتروژن و فسفر زهاب های کشاورزی با استفاده از سامانه نیزار طبیعی و زهکش های روباز [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 77-85]
 • لیاقت، عبدالمجید تعیین عوامل موثر بر توابع تولید اقلیمی جو دیم و تحلیل حساسیت آن در مناطق سرد و نیمه‌‌سرد استان لرستان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 57-72]
 • لیاقت، عبدالمجید ارزیابی سناریوهای توسعه سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌سازی پویایی سیستم [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]
 • لیاقت، عبدالمجید صحت‌سنجی داده‏‌های بارندگی ایستگاه‌‏های غیرثبات سازمان هواشناسی و تماب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 91-109]
 • لیاقت، عبدالمجید شبیه‌سازی عملکرد و تبخیر و تعرق ذرت علوفه‌ای با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 47-64]
 • لیاقت، عبدالمجید مدیریت بهره برداری از چاه‌های سطحی کشاورزی در اراضی شالیزاری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 15-30]
 • لاله زاری، رضا توسعه مدل ریاضی و بهینه‌سازی تخصیص آب کشاورزی بر اساس رتبه‌بندی نامغلوب [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-30]
 • لشکرآرا، بابک بررسی فشارهای ناشی از برخورد جت‌های ریزشی به بستر حوضچه استغراق [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 77-88]

م

 • متقیان، حمید رضا اثرات کوتاه مدت بایوچار حاصل از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 137-150]
 • متینی‌زاده، محمد تاثیر قرق بر فعالیت آنزیم های خاک در رویشگاه ارس (Juniperus excelsa) چهارطاق اردل [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 45-52]
 • میثاقی، فرهاد ارزیابی تأثیر افزایش راندمان آبیاری و افزایش سطح زیرکشت بر میزان آب برگشتی و ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]
 • مجد سلیمی، کوروش تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن درتولید چای با روش آبیاری بارانی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 37-47]
 • محقق، پروانه تعیین شاخص های مؤثر برای ارزیابی کیفیت خاک در کاربری های مختلف حوضه آبخیز چغاخور [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 55-71]
 • محمدی، جهانگرد تعیین شاخص های مؤثر برای ارزیابی کیفیت خاک در کاربری های مختلف حوضه آبخیز چغاخور [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 55-71]
 • محمدی، مازیار اثر کاه گندم بر تغییرات زمان شروع و ضریب رواناب در کرت‌های آزمایشگاهی تحت شبیه‌سازی باران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 73-82]
 • محمدی، محمد حسین برآورد منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مدل پارامتریک مقیاس‏گذاری شده [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 91-104]
 • محمدابراهیمی، مریم شناسایی علل وقوع فرسایش خندقی با تاکید بر خصوصیات خاک(مطالعه موردی حوزه آبخیز آق امام) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]
 • محمدیان خراسانی، شیوا ارزیابی پایداری خاکدانه‌ها با استفاده از مدل‌های فرکتالی و روش‌های کلاسیک [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 39-51]
 • محمدیان خراسانی، شیوا تعیین سطح بهینه کاربری اراضی و عملیات بیولوژیک برای کاهش فرسایش و رسوب (مطالعه موردی:حوزه آبخیز سقزچی استان اردبیل) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 61-74]
 • محمدیان خراسانی، شیوا ارزیابی کارآیی مدل های فرکتالی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک و رابطه بین بُعد فرکتالی منحنی رطوبتی با این پارامترها [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 15-24]
 • محمدیان خراسانی، شیوا ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم از دیدگاه مدیریت آب سبز [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 133-145]
 • محمدی‌پور، فرانک ارزیابی توان بیش اندوزی گیاه شاهی برای پالایش گیاهی خاک های آلوده به کادمیم [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 25-36]
 • محمدی ترکاشوند، علی تاثیر جاذب‌های طبیعی و مصنوعی رطوبت بر تأخیر در ضریب رطوبتی نقطه پژمردگی دائم [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 31-44]
 • محمدی ترکاشوند، علی پیش‌بینی بافت خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • محمد رضا پور، ام البنی مقایسه روشهای سیستم استنتاج عصبی_فازی و برنامه‌ریزی بیان‌ژن در‌برآورد تبخیر از تشتک (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 107-117]
 • محمدزاده، مریم مدلی کاربردی برای بهسازی خاک‌های شور و سدیمی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 43-59]
 • محمدزاده، مریم بررسی تاثیر سازه های اصلاحی بر روی زمان تمرکز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایذه) [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 39-54]
 • محمدزاده شاهرودی، زهرا مقایسه روشهای سیستم استنتاج عصبی_فازی و برنامه‌ریزی بیان‌ژن در‌برآورد تبخیر از تشتک (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 107-117]
 • محمودی، ابوالفضل کم‌آبیاری توأم با کاهش آب در دسترس راهکاری برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 67-80]
 • محمودی، جلال مقایسه کارایی چند روش زمین آماری برای تخمین برخی ویژگی ها ی فیزیکی خاک [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 67-76]
 • محمودی، شهلا بررسی تغییرات شوری بخشی از اراضی ترکمن صحرا با بهره گیری از روش‌های میان‌یابی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 89-96]
 • محمودی، شهلا سیر تغییرات کاربری اراضی در دشت مرودشت – استان فارس [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 67-84]
 • محمودی، شهلا ارزیابی آلودگی ، بررسی ریسک سلامت و شاخص ریسک اکولوژیک عناصر بالقوه سمی در خاکهای سطحی(منطقه مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان بندرعباس) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 51-66]
 • محمودی، محمدعلی تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع در برخی از خاکهای استان ایلام با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و روشهای رگرسیونی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 131-149]
 • محمودی، محمدعلی پیش‌بینی بافت خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • محمود آبادی، مجید بررسی توزیع اندازه ذرات و پایداری خاکدانه ها تحت تاثیر کاربرد دو نوع بقایای گیاهی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 15-28]
 • مختاری، علی تعیین نیاز آبی محصولات ذرت علوفه ای و چغندرقند با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی دشت قزوین) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 1-20]
 • مختاران، روح الله اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زهاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 61-73]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد کارائی مصرف آب و بهره‌وری آب در ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی تحت تنش کم آبی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 15-32]
 • مدنی لاریجانی، کاوه اثر تغییر اقلیم بر اطمینان‌پذیری تأمین آب پایین‌دست سد کرخه و راهکارهای سازگاری با آن [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 49-63]
 • میری، مرتضی برآورد شاخص سطح برگ گیاه برنج در شمال ایران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-10]
 • مرادی اصطهباناتی، مهناز بهسازی خاک‌های آلوده به کادمیوم و مس با کاربرد دی‌کلسیم‌فسفات [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 33-41]
 • مردانی، امین ارزیابی زمین آماری کیفیت آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 81-94]
 • میرزایی، سلمان اثر اندازۀ کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه‌گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 69-81]
 • میرزایی، فرهاد واسنجی مدل CERES-Barley با استفاده از روش مدل‌سازی معکوس تحت شرایط کم آبیاری [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 37-48]
 • میرزایی، فرهاد بهره‌برداری بهینه از آب‌بندان در آبیاری اراضی شالیزاری استان گیلان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 47-60]
 • میرزایی اصل شیرکوهی، فرهاد کاربرد مدل‌سازی سری زمانی در پیش‌بینی شدت تخلیه زهکشی زیرزمینی و نوسانات سطح ایستابی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-16]
 • میرزائی، قاسم تاثیر شکل ذرات محیط متخلخل بر انتشارپذیری طولی: انتقال آلایندهها [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 115-130]
 • میرعباسی، رسول مدلسازی مشخصات رویدادهای بارش با استفاده از مفصل دی-واین [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 45-58]
 • میر‌یعقوب‌زاده، میرحسن تأثیرسناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک با مدل USLE در حوضه کلیبرچای [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 91-104]
 • مروج الحکامی، بیتا ارزیابی کارآیی آمار بلندمدت هواشناسی در مدیریت آبیاری قطره‌ای و بارانی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • مساح بوانی، علیرضا اثر تغییر اقلیم بر اطمینان‌پذیری تأمین آب پایین‌دست سد کرخه و راهکارهای سازگاری با آن [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 49-63]
 • مسیح آبادی، محمدحسن کاربرد تصاویر ماهوارهای و فنآوری سنجش از دور برای تخمین عملکرد برنج [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 55-69]
 • مسیح آبادی، محمدحسن ارزیابی آلودگی ، بررسی ریسک سلامت و شاخص ریسک اکولوژیک عناصر بالقوه سمی در خاکهای سطحی(منطقه مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان بندرعباس) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 51-66]
 • مسیح آبادی، محمد حسن برآورد منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مدل پارامتریک مقیاس‏گذاری شده [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 91-104]
 • مسکر باشی، موسی بررسی عملکرد، بهره‌وری مصرف آب و کارآیی نیتروژن در کشت ذرت در استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 35-50]
 • مصطفی زاده، بهروز برآورد ضرایب ژنتیکی و ارزیابی مدل OILCROP-SUN در سطوح مختلف کود نیتروژنی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • مظفری، محمدمهدی تخصیص بهینه منابع آب و اراضی در منطقه رودبارالموت با استفاده از مدل FGFP [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 11-24]
 • مظفری، محمدمهدی کم‌آبیاری توأم با کاهش آب در دسترس راهکاری برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 67-80]
 • مظفری، محمد مهدی تعیین برنامه سیاستی مناسب برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 29-46]
 • مظلوم علی آبادی، یونس تغییرات زمانی رطوبت خاک تحت تأثیر بارندگی و دما در شرایط آیش و کشت در کشتزار دیم [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 135-148]
 • معاضد، هادی توسعه مدل ریاضی و بهینه‌سازی تخصیص آب کشاورزی بر اساس رتبه‌بندی نامغلوب [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 17-30]
 • معتمدوزیری، بهارک تهیه نقشه حساسیت به زمین لغزش به منظور کنترل تخریب اراضی زراعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 69-79]
 • معتمدوزیری، بهارک روشی برای تعیین مناطق مولد سیل بر اساس رابطه بین شاخص سیل‌خیزی و پارامترهای مورفومتری [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 87-102]
 • معروف پور، سامان توسعه و ترکیب مدل‌های زمین‌آمار و محاسبات نرم در برآورد توزیع مکانی سطح آب‌زیرزمینی [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 17-28]
 • معینی، ابوالفضل بررسی ارتباط بین برخی متغیرهای خاکی و زمین شناسی با تراکم زهکشی (مطالعه موردی: چهار حوزه آبخیز در استان اردبیل) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 99-108]
 • معینی، ابوالفضل تعیین سطح بهینه کاربری اراضی و عملیات بیولوژیک برای کاهش فرسایش و رسوب (مطالعه موردی:حوزه آبخیز سقزچی استان اردبیل) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 61-74]
 • معینی، ابوالفضل توزیع اندازه ذرات حاصل از فرسایش خاک‌های اطراف دریاچه ارومیه جمع‌آوری شده بوسیله نمونه‌گیر BSNE [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 103-118]
 • مفیدی، سپیده تعیین سطح بهینه کاربری اراضی و عملیات بیولوژیک برای کاهش فرسایش و رسوب (مطالعه موردی:حوزه آبخیز سقزچی استان اردبیل) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 61-74]
 • مفیدی، سپیده استفاده از مدل های فرکتالی برای کمّی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 89-102]
 • مقتدری، طاهره ارزیابی آلودگی ، بررسی ریسک سلامت و شاخص ریسک اکولوژیک عناصر بالقوه سمی در خاکهای سطحی(منطقه مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان بندرعباس) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 51-66]
 • مقدم نیا، علیرضا بررسی حساسیت واحدهای سنگی به فرسایش با استفاده از ویژگی های کانی شناسی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]
 • ملکیان، راحله حساسیت سنجی مدل CSM-CERES-Maize نسبت به ظرفیت زراعی خاک برای شبیه سازی سرنوشت نیتروژن در نیمرخ خاک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-14]
 • ملک پور، نصرت الله ارزیابی زمین آماری کیفیت آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 81-94]
 • ممتاز، حمید رضا کارآیی برخی تخمین‌گرهای زمین‌آماری در میان‌یابی و پهنه‌بندی شماری از ویژگی‌های کیفی خاک [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 57-72]
 • منشوری، محمد بررسی تغییرات مکانی و زمانی بهره‌وری مصرف آب در مقیاس منطقه‌ای مطالعه موردی: استان همدان [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 43-51]
 • منصوری، عباس تدوین قوانین بهره‌برداری بهینه و به‌هنگام مخازن سد‌ها با استفاده از شبکه‌های بیزی: کاربرد مدل حل اختلاف گروهی [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 1-11]
 • مهدی نژادیانی، بهروز تأثیر آرایش خاک ماسه‌ای لایه‌ای بر ضریب انتشار آلاینده‌ی غیرواکنش‌گر [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 59-74]
 • مهدوی، شهریار اثر ورمی کمپوست دامی بر جذب سطحی فسفر در خاک‌‌های آهکی در مقایسه با سایر ترکیبات آلی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
 • مهدوی، علی بررسی جذب و تجمع کادمیوم در نهال‌های سه‌ماهه آکاسیا ویکتوریا (Acacia victoriae) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 121-135]
 • مهدوی، مسعود برآورد آب مصرفی کشاورزی دهستان سودلانه با استفاده از الگوریتم برآورد تبخیر و تعرق SEBAL [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-120]
 • مهرابی، شهباز بررسی تاثیر خاک، پساب و لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های رویشی گیاه قره داغ (Nitraria schoberi) [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 81-95]
 • موحدی نائینی، سید علیرضا زیست پالایی خاک‌های آلوده به نفت کوره تحت تأثیر همزمان کمپوست زباله شهری و برخی کودهای شیمیایی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 43-56]
 • موحدی نائینی، سید علیرضا پایش انتقال نفت سفید و آب عبوری از خاک سبک حاوی نانورس مونت‌موریلونایت [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • موحدنژاد، احسان استفاده از مفهوم ردپای آب مجازی در تولیدات دامی برای حفاظت منابع آب [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 133-143]
 • موسی پور گرجی، احمد کارائی مصرف آب و بهره‌وری آب در ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی تحت تنش کم آبی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 15-32]
 • موسوی، سیدمحمد تاثیر عمق نصب قطره چکان و فاصله لاترالهای آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در انتقال نیترات در شرایط استفاده از پساب شهری برای گیاه چمن [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 15-26]
 • موسوی جهرمی، سید حبیب تاثیر طول آستانه و زاویه در پرتاب کننده های مثلثی بر مسیر کلی پرتابه خروجی [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • موسوی جهرمی، سید حبیب اثر زبری بر شدت نوسانات فشار در حوضچه آرامش با واگرایی ناگهانی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 63-77]
 • موسوی جهرمی، سید حبیب اثر شیب صفحه دریچه کشوئی بر ویژگی‌های هیدرولیکی آن [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 1-10]
 • موسوی جهرمی، سید حبیب آنالیز ضریب اطمینان پایداری سدهای خاکی نسبت به زمان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 15-28]
 • موسوی فر، سیده صبا تأثیر کاربرد جداگانه و ترکیبی ورمی کمپوست و نانو ذرات سیلیکا بر نفوذپذیری خاک [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 49-60]
 • موسوی فرد، سیده محبوبه کارآیی برخی تخمین‌گرهای زمین‌آماری در میان‌یابی و پهنه‌بندی شماری از ویژگی‌های کیفی خاک [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 57-72]

ن

 • ناجی راد، سمیه بررسی حساسیت واحدهای سنگی به فرسایش با استفاده از ویژگی های کانی شناسی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]
 • نادری، مهدی توسعه مدل دراستیک اصلاح شده برای تعیین آسیب‌پذیری آبخوان‌های ساحلی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 19-31]
 • نادری، مهدی تعیین شاخص های مؤثر برای ارزیابی کیفیت خاک در کاربری های مختلف حوضه آبخیز چغاخور [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 55-71]
 • نادی زاده شورابه، سامان بررسی ارتباط بین جریان تابش خالص با خصوصیات محیطی و پوشش سطح با استفاده از تصویر ماهواره ای (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 105-122]
 • نازی قمشلو، آرزو ارزیابی شاخص خشکسالی کمبود توأم تحت شرایط اقلیمی ایران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 53-64]
 • نازی قمشلو، آرزو مدیریت بهره برداری از چاه‌های سطحی کشاورزی در اراضی شالیزاری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 15-30]
 • ناصری، ابوالفضل انتخاب مناسب‌ترین دبی گسیلنده با تحلیل توزیع رطوبت از یک گسیلنده نقطه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 29-42]
 • ناصری، عبدعلی اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زهاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 61-73]
 • ناصری، عبدعلی اثر کم آبیاری و شوری آب آبیاری بر توزیع شوری خاک و رشد رویشی نهال‌های خرما [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-13]
 • ناصری، عبدعلی ارزیابی تأثیر بیوچار اصلاح شده و زئولیت بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لوم [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 87-102]
 • ناصری، عبدعلی بررسی عملکرد، بهره‌وری مصرف آب و کارآیی نیتروژن در کشت ذرت در استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 35-50]
 • ناصری، محسن تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز اندرآب و فاروب رمان) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 125-143]
 • ناظمی، امیرحسین بررسی آزمایشگاهی تأثیر لایه‌های درشت منفذ پیوسته و ناپیوسته در انتقال محلول در خاک [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 113-126]
 • نبی اللهی، کمال تأثیر تغییر کاربری‌ اراضی بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: بانه) [دوره 5، شماره 3، 1395، صفحه 13-27]
 • نبی الهی، کمال تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع در برخی از خاکهای استان ایلام با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و روشهای رگرسیونی [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 131-149]
 • نجفی ثانی، معصومه تعیین سطح بهینه کاربری اراضی و عملیات بیولوژیک برای کاهش فرسایش و رسوب (مطالعه موردی:حوزه آبخیز سقزچی استان اردبیل) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 61-74]
 • نخجوانی، سعید انتخاب مناسب‌ترین دبی گسیلنده با تحلیل توزیع رطوبت از یک گسیلنده نقطه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 29-42]
 • نخعی، محمد تخمین معکوس پارامترها و توابع هیدرولیکی خاک غیراشباع با استفاده از داده‌های آزمون دیسک نفوذسنج [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 39-49]
 • نشاط، علی تأثیر رژیم آبیاری و کود دامی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب‌زمینی در جیرفت [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 63-75]
 • نظری، بیژن تحلیل ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری‌ در استان قزوین بر مبنای شاخص GVIAP [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 11-26]
 • نظری، پرستو بررسی تغییرات شوری بخشی از اراضی ترکمن صحرا با بهره گیری از روش‌های میان‌یابی [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 89-96]
 • نظری سامانی، علی اکبر تهیه نقشه حساسیت به زمین لغزش به منظور کنترل تخریب اراضی زراعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) [دوره 5، شماره 4، 1395، صفحه 69-79]
 • نظری گیگلو، فردین ارزیابی سیستم کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک و مدل‌سازی تلفات تبخیر و باد بردگی در آبپاش مدل ADF 25 ͦ در منطقه مغان [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 117-134]
 • نظرنژاد، حبیب تأثیرسناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک با مدل USLE در حوضه کلیبرچای [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 91-104]
 • نیکبخت، جعفر تغییرات زمانی رطوبت خاک تحت تأثیر بارندگی و دما در شرایط آیش و کشت در کشتزار دیم [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 135-148]
 • نیکبخت، جعفر تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات هیدرولیکی آبیاری قطره‌ای-نواری و عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 21-36]
 • نیکبخت، جعفر طبقه‌بندی و تحلیل کاربری اراضی حوضه طارم با استفاده از روش‌های مبتنی بر پیکسل [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 135-151]
 • نیک کار، فرید بررسی خشکسالی منطقه اقلید در استان فارس با استفاده از شاخص‌های SWI و RAI [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 91-104]
 • نگهدار، روژین تأثیر آرایش خاک ماسه‌ای لایه‌ای بر ضریب انتشار آلاینده‌ی غیرواکنش‌گر [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 59-74]
 • نوبهاران، خاطره سیر تغییرات کاربری اراضی در دشت مرودشت – استان فارس [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 67-84]
 • نوری، حمیده شبیه‌سازی عملکرد و تبخیر و تعرق ذرت علوفه‌ای با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 47-64]
 • نوری، حمیده بهره‌برداری بهینه از آب‌بندان در آبیاری اراضی شالیزاری استان گیلان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 47-60]
 • نوری، حمیده مدیریت بهره برداری از چاه‌های سطحی کشاورزی در اراضی شالیزاری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 15-30]
 • نوری، حمیده تعیین نیاز آبی محصولات ذرت علوفه ای و چغندرقند با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی دشت قزوین) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 1-20]
 • نوری، حمیده بررسی سطوح مختلف تأمین آب در باغات پسته با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعه موردی دشت سیرجان) [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 67-86]
 • نوری، محدرضا کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط تنش همزمان شوری و رطوبتی با کاربرد بایوچار برگ خرما [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 21-37]
 • نوری، محمدرضا اثرات کوتاه مدت بایوچار حاصل از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 137-150]
 • نوری، میلاد ارزیابی پارامتریک توانایی نگهداشت خاک در حضور نفت خام در حالت سه فازی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 15-24]
 • نوری، میلاد بررسی پارامتریک ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور آلاینده نفت سفید [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 37-48]
 • نوری امام زاده ای، محمدرضا تأثیر کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 41-52]
 • نوری امام‌زاده‌ای، محمدرضا بررسی تغییرات شیب طولی جویچه بر توزیع نیترات در کودآبیاری سطحی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-13]
 • نورانی، وحید ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی تفاضلی در بهره‌برداری بهینه از سیستم تک مخزنه سد علویان [دوره 6، شماره 3، 1396، صفحه 61-76]
 • نورانی، وحید ارزیابی مدل ترکیبی موجک – حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در ریزمقیاس کردن مکانی - زمانی سری های زمانی بارش [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 45-66]
 • نوری قیداری، محمدحسین طبقه‌بندی و تحلیل کاربری اراضی حوضه طارم با استفاده از روش‌های مبتنی بر پیکسل [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 135-151]
 • نورمهناد، نگار ارزیابی مدیریت آبیاری متناوب با کاربرد آب شور در کشت چمن (Seashore Paspalum) [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 1-10]
 • نوروزی، علی اکبر اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی نقطه¬ای در گستره VIS-NIR-SWIR به‌منظور تخمین نگهداشت آب در خاک [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 27-42]
 • نوروزی، علی اکبر ارزیابی مدل SEBAL برای برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از اطلاعات سنجنده‌های TM و MODIS [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 29-40]
 • نوروزی، علی اکبر برآورد شاخص سطح برگ گیاه برنج در شمال ایران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-10]
 • نوروزی، علی اکبر ارزیابی توابع انتقالی طیفی و توابع انتقالی خاک در پیش‌بینی نگهداشت آب در خاک [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-43]
 • نوروزی، علی اکبر اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی پارامتریک به‌منظور برآورد ویژگی‌های هیدرولیکی خاک در گستره VIS-NIR-SWIR [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 21-36]
 • نوروزی، علی اکبر برآورد رطوبت خاک به کمک شاخص‌های پوشش گیاهی و دمای سطح خاک و شاخص نرمال‌شده رطوبت با استفاده از تصاویر MODIS [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 37-45]
 • نوروزی، علی اکبر تأثیر رطوبت خاک بر دقت روش طیف‌سنجی در برآورد مقدار ماده آلی خاک [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 119-133]
 • نوروزی، علی‌اکبر ارزیابی مدل درختی M5 و دو مدل تجربی مبتنی بر دمای هوا برای برآورد تابش خورشیدی با استفاده از LST در یک اقلیم نیمه خشک [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 75-86]
 • نوروزی، مهرداد اثرات کوتاه مدت بایوچار حاصل از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 137-150]
 • نوروزی، مهرداد کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط تنش همزمان شوری و رطوبتی با کاربرد بایوچار برگ خرما [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 21-37]
 • نوقان، مژگان وابستگی خصوصیات رواناب به ابعاد کرت در کشتزار دیم تحت باران های منطقه نیمه خشک [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 15-29]

و

 • واعظی، علی رضا وابستگی خصوصیات رواناب به ابعاد کرت در کشتزار دیم تحت باران های منطقه نیمه خشک [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 15-29]
 • واعظی، علی رضا تحلیل اثر رگبارهای متوالی بر ویژگی‌های خاک، تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در خاک‌های با پایداری متفاوت در کرت‌های کوچک [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 53-68]
 • واعظی، علی رضا بررسی شاخص‌های فرسایش سطحی خاک و ارتباط آن‌ها با خصوصیات دامنه در مراتع منطقه نیمه‌خشک [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 25-38]
 • واعظی، علی رضا تغییرات زمانی رطوبت خاک تحت تأثیر بارندگی و دما در شرایط آیش و کشت در کشتزار دیم [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 135-148]
 • واعظی، علی رضا ارزیابی مدل برنامه ریزی بیان ژن برای برآورد بار رسوب معلق بر اساس پیش پردازش داده ها با روش آزمون گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رود زرد) [دوره 8، شماره 4، 1398، صفحه 37-50]
 • واعظی، علیرضا اثر اندازۀ کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه‌گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 69-81]
 • والش، کری بهبود یکنواختی توزیع بده هوای خروجی از قطره چکان‌ها در سامانه‌های اکسیژن- آبیاری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 79-89]
 • ودیعتی، میثم تخمین معکوس پارامترها و توابع هیدرولیکی خاک غیراشباع با استفاده از داده‌های آزمون دیسک نفوذسنج [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 39-49]
 • وزیرپور، شفیعه کاربرد مدل‌سازی سری زمانی در پیش‌بینی شدت تخلیه زهکشی زیرزمینی و نوسانات سطح ایستابی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-16]
 • وطن‌خواه، ابراهیم شبیه‌سازی عملکرد و تبخیر و تعرق ذرت علوفه‌ای با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 47-64]
 • وفاخواه، مهدی ارزیابی روش‌های آزمون گاما، تحلیل خوشه‌ای، تحلیل تابع تشخیص و منحنی‌های اندرو در تفکیک آبخیزهای همگن برای آنالیز منطقه‌ای رسوب معلق [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 65-85]
 • وکیلی آذر، ساینا تحلیل زمانی رگبارهای شرق دریاچه ارومیه با روش منحنی‌های هاف [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 27-44]
 • ولی نیا، میر محمود بررسی اثر فاصله‌ بلوک‌های کف از دریچه بر طول پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]

ه

 • هاشمی نژاد، یوسف بهینه سازی مصرف آب از طریق کنترل دقیق شوری خاک در شرایط ماندگار [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 59-68]
 • هاشمی نسب، آیدا ارزیابی شاخص خشکسالی کمبود توأم تحت شرایط اقلیمی ایران [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 53-64]
 • هزار جریبی، ابوطالب بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص‌های رشد دو رقم گیاه کینوا [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 87-98]
 • همایی، مهدی ارزیابی پارامتریک توانایی نگهداشت خاک در حضور نفت خام در حالت سه فازی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 15-24]
 • همایی، مهدی شبیه سازی تبخیر غیرماندگار از سطح خاک در شرایط متغیر رطوبتی با استفاده از مدل نگهداشت دو پارامتری کمپبل [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 87-97]
 • همایی، مهدی بررسی پارامتریک ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور آلاینده نفت سفید [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 37-48]
 • همایی، مهدی مدلسازی آب آبشویی مورد نیاز برای بهسازی خاک های شور [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 65-84]
 • همایی، مهدی اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی نقطه¬ای در گستره VIS-NIR-SWIR به‌منظور تخمین نگهداشت آب در خاک [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 27-42]
 • همایی، مهدی ارزیابی مدل SEBAL برای برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از اطلاعات سنجنده‌های TM و MODIS [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 29-40]
 • همایی، مهدی مدلی کاربردی برای بهسازی خاک‌های شور و سدیمی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 43-59]
 • همایی، مهدی ارزیابی توابع انتقالی طیفی و توابع انتقالی خاک در پیش‌بینی نگهداشت آب در خاک [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 25-43]
 • همایی، مهدی اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی پارامتریک به‌منظور برآورد ویژگی‌های هیدرولیکی خاک در گستره VIS-NIR-SWIR [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 21-36]
 • همایی، مهدی مدل‌سازی پاسخ گیاه به تنش‌های شوری و کمبود ازت خاک [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 33-50]
 • همایی، مهدی برآورد رطوبت خاک به کمک شاخص‌های پوشش گیاهی و دمای سطح خاک و شاخص نرمال‌شده رطوبت با استفاده از تصاویر MODIS [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 37-45]
 • همایی، مهدی ارزیابی پایداری خاکدانه‌ها با استفاده از مدل‌های فرکتالی و روش‌های کلاسیک [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 39-51]
 • همایی، مهدی کاربرد مدل‌های شوری‌زدایی به‌منظور تدوین برنامه تناوب زراعی خاک‌های شور و سدیمی (مطالعه موردی منطقه رامهرمز ) [دوره 6، شماره 4، 1396، صفحه 91-106]
 • همایی، مهدی استفاده از مدل های فرکتالی برای کمّی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 89-102]
 • همایی، مهدی ارزیابی کارآیی مدل های فرکتالی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک و رابطه بین بُعد فرکتالی منحنی رطوبتی با این پارامترها [دوره 7، شماره 4، 1397، صفحه 15-24]
 • همایی، مهدی تأثیر رطوبت خاک بر دقت روش طیف‌سنجی در برآورد مقدار ماده آلی خاک [دوره 8، شماره 3، 1398، صفحه 119-133]
 • هوشمند، عبدالرحیم ارزیابی تأثیر الگوی کشت بر منابع آب‌ زیرزمینی دشت مهران به‌روش پویایی سیستم در تغییرات قیمت انرژی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 121-134]
 • هوشمند، عبدالرحیم بررسی عملکرد، بهره‌وری مصرف آب و کارآیی نیتروژن در کشت ذرت در استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 35-50]

ی

 • یاسی، مهدی بررسی اثر فاصله‌ بلوک‌های کف از دریچه بر طول پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • یاقوتی، حدیث کاربرد تصاویر ماهوارهای و فنآوری سنجش از دور برای تخمین عملکرد برنج [دوره 7، شماره 3، 1397، صفحه 55-69]
 • یزدانی، محمدرضا بهره‌برداری بهینه از آب‌بندان در آبیاری اراضی شالیزاری استان گیلان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 47-60]
 • یزدانی، محمدرضا مدیریت بهره برداری از چاه‌های سطحی کشاورزی در اراضی شالیزاری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 15-30]
 • یزدان پناهی، علی مطالعه اثر سطوح مختلف دو نوع زغال‌زیستی بر آبگریزی و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]
 • یغمائیان مهابادی، نفیسه پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و سلول خودکار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه چای، ارومیه) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 105-116]
 • یوسفی، اشکان ارزیابی تغییرات زمانی فرسایش پاشمانی در شیب‌های مختلف و کاربری‌های کشاورزی و جنگل [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]
 • یونسی، حبیب‌اله تحلیل و ارزیابی تأثیرپذیری مؤلفه‌های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی‌آکریل‌آمید [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-14]
 • یونسی، حبیب‌اله روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 53-67]