بر اساس نویسندگان

آ

 • آبابایی، بهنام [1] دانش‌آموخته دکتری؛ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران
 • آخوندعلی، علی محمد [1] استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • آریان فر، علی [1] دانشجوی دکتری؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ گروه مهندسی آب؛ تهران؛ ایران
 • آژدان، یعقوب [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، سازی، ایران
 • آقایاری، فیاض [1] استادیار، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران
 • آقایاری، فیاض [1] استادیار؛ گروه زراعت؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد کرج؛ کرج؛ ایران
 • آقاجانی، راضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد؛ گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران

ا

 • ابراهیمی، سهیلا [1] استادیار گروه خاکشناسی؛ دانشکده مهندسی آب و خاک؛ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ گرگان؛ ایران
 • ابراهیمی، سهیلا [1] استادیار؛ گروه مهندسی علوم خاک؛ دانشکده خاک و آب؛ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ گرگان؛ ایران
 • ابراهیمیان، حامد [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه تهران؛ تهران؛ ایران
 • ابراهیمیان، حامد [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران
 • ابراهیمی پاک، نیازعلی [1] دانشیار آبیاری موسسه تحقیقات خاک و آب
 • ابراهیمی پاک، نیازعلی [1] دانشیار، بخش آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • ابراهیمی محمدی، شیرکو [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ مازندران؛ ایران
 • ابطحی، سید علی [1] هیئت علمی بخش علوم خاک
 • احدیان، جواد [1] استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز؛ ایران
 • احمدی، حسن [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • احمدی، حسن [1] گروه آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • احمدی، حسن [1] گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • احمدی، حسن [1] استاد، گروه آبخیزداری؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران
 • احمدی، حسن [1] استاد گروه آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • احمدی، سید احمد [1] کارشناس ارشد سازه‌های هیدرولیکی
 • احمدی، محسن [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
 • احمدی، مهدی [1] گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • احمدآلی، خالد [1] استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • احمدپور، عبدالرضا [1] دانشجوی دکترا
 • اختری، آرزو [1] Ph.D. Student, Department of Soil Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
 • اردکانی، محمد رضا [1] استاد؛ گروه زراعت؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد کرج؛ کرج؛ ایران
 • ایزد پناه، زهرا [1] دانشگاه شهیدچمران اهواز-دانشکده مهندسی علوم آب-گروه آبیاری زهکشی
 • اسحاقی، امیر [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، گروه آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • اسدی، اسماعیل [1] عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
 • اسدزاده، فرخ [1] استادیار گروه مهندسی علوم خاک؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه ارومیه؛ ارومیه؛ ایران
 • اسدزاده، فرخ [1] استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • اسدزاده، فرخ [1] دانشیار گروه مهندسی خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • اسدی کپورچال، صفورا [1] استادیار دانشکده علوم کشاورزی- دانشگاه گیلان
 • اسدی کپورچال، صفورا [2] استادیار گروه خاکشناسی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه گیلان؛ گیلان؛ ایران
 • اسفندیاری، مهرداد [1] استادیار
 • اسفندیاری، مهرداد [1] گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • اسکندری، مهناز [1] استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • اسکندری، مهناز [1] باشگاه پژوهشگران جوان؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران
 • اسکندری، مهناز [1] دانش آموخته دکتری خاکشناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم وتحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ گروه خاکشناسی؛ تهران؛ ایران
 • اسکندری، مهناز [1] دانش آموخته دکتری خاکشناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ گروه خاکشناسی؛ تهران؛ ایران
 • اصغری پور، محمدرضا [1] دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • اعلایی بازکیایی، پویا [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • افروزی، علی [1] دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد همدان؛ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان؛ همدان؛ ایران
 • افروس، علی [1] استادیار گروه مهندسی آب؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول؛ دزفول؛ ایران
 • افشار، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان؛ کرمان؛ ایران
 • افشاری، مینا [1] دانش اموخته کارشناسی ارشد
 • افشاریان، علی عباس [1] دانشجوی دکترا ی سازه های آبی گروه علوم ومهندسی آب ،دانشگاه آزاد اسلامی واحذ علوم وتحقیقات تهران
 • افشاری پور، سید کریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • افشارمنش، غلامرضا [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات شهید مقبلی جیرفت؛ جیرفت؛ ایران
 • اکبرپور سراسکانرود، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شیمی و حاصلخیزی خاک؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تبریز؛ تبریز؛ ایران
 • اکبرزاده، سهیل [1] دانشجوی سابق کارشناسی، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • اکبری نودهی، داود [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر
 • اکبری نودهی، داود [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم‌شهر
 • اگدرنژاد، اصلان [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • اگدرنژاد، اصلان [1] دانشگاه آزاد واحد اهواز
 • ایلخانی پور زینالی، رسول [1] دانشجوی دکتری؛ گروه سازه‌های آبی؛ دانشکده مهندسی علوم آب؛ دانشگاه شهید چمران؛ اهواز؛ ایران
 • امامی فر، سعید [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی؛گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد؛ ایران
 • امامی‌فر، سعید [1] دانشجوی دکتری؛ گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد؛ ایران
 • امان آبادی، سمانه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه خاک شناسی;شناسی
 • امداد، محمدرضا [1] موسسه تحقیقات خاک و آب
 • امیدواری‌نیا، منا [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی؛ دانشگاه شهید چمران؛ اهواز؛ ایران
 • امیری، ابراهیم [1] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. دانشکده کشاورزی، گروه زراعت، لاهیجان. ایران
 • امیری، ابراهیم [1] دانشیار؛ گروه زراعت؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ لاهیجان؛ 54444- 44199؛ گیلان؛ ایران
 • امیری، ابراهیم [2] دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 • امیری، ابراهیم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
 • امیری، ابراهیم [1] عضو هیأت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 • امیری، سمیه [1] فارغ التحصیل کارشناسی؛ گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان؛ اصفهان؛ ایران
 • امیری، وهاب [1] دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی؛ دانشکده علوم زمین؛ دانشگاه خوارزمی؛ تهران؛ ایران
 • امیرسالاری میمنی، فرشید [1] دانشگاه شهید چمران اهواز
 • امین نژاد، بابک [1] گروه عمران - آب، دانشکده فنی و مهندسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • انصاری، حسین [1] دانشیار؛ گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاوری؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد؛ ایران
 • ایوب‌زاده، سید علی [1] دانشیار گروه مهندسی آب؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران
 • اونق، مجید [1] استاد گروه مدیریت مناطق بیابانی؛ دانشگاه منابع طبیعی گرگان؛ گرگان؛ ایران

ب

 • بابازاده، حسین [1] استادیار گروه مهندسی آب؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران
 • بابازاده، حسین [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • بابازاده، حسین [1] دانشیار؛ گروه علوم و مهندسی آب؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران
 • بابازاده، حسین [1] عضوهیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • بابازاده، حسین [3] استادیار؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ گروه مهندسی آب؛ تهران؛ ایران
 • بابائیان، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری؛ گروه خاک‌شناسی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ 3360-14115؛ ایران
 • بابائیان، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری؛ گروه خاکشناسی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران
 • بابائیان، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری؛ گروه خاک‌شناسی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشکده کشاورزی؛ تهران، ایران
 • بابائیان، ایمان [1] عضو هیئت علمی پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد، ایران
 • بای‌بوردی، محمد [1] استاد گروه خاکشناسی؛ دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران
 • بای‌بوردی، محمد [2] استاد گروه خاک‌شناسی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران
 • باپیری، دلنیا [1] گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • بیات، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه زنجان
 • بیات، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه زنجان
 • بیات، محمد علی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی؛ گروه علوم و مهندسی آب؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران؛ ایران
 • بادیه نشین، علیرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • بادیه نشین، علیرضا [1] گروه آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. آدرس: استان البرز، کرج، چهار راه دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
 • بایرام، منصوره [1] کارشناسی ارشد؛ گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه بوعلی سینا؛ همدان؛ ایران
 • باغوند، اکبر [1] دانشیار دانشگاه تهران؛ دانشکده‌ی تحصیلات تکمیلی محیط‌زیست؛ تهران؛ ایران
 • بافکار، علی [1] دانشگاه رازی
 • بتوخته، فرشته [1] دانشجو/دانشگاه زنجان
 • بدو، کاظم [1] استاد گروه مهندسی عمران - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو - صندوق پستی 165 کد پستی 15311-57561
 • بذرافشان، جواد [1] استادیار؛ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران
 • بذرافشان، جواد [1] استادیار هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • بیرامی، حسین [1] مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد
 • برقعی، سید محمود [1] استاد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ تهران؛ ایران
 • برین، محسن [1] استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • برین، محسن [1] دانشگاه ارومیه
 • بروکا، لوکا [1] موسسه تحقیقات ژئو هایدرولوژی IRPI، پروجای ایتالیا
 • برومندنسب، سعید [1] استاد گروه آبیاری و زهکشی؛ دانشکده مهندسی علوم آب؛ دانشگاه شهید چمران؛ اهواز؛ ایران
 • برومندنسب، سعید [1] استاد؛ گروه آبیاری و زهکشی؛ دانشکده مهندسی علوم آب؛ دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز؛ ایران
 • برومند نسب، سعید [1] استاد؛ گروه آبیاری و زهکشی؛ دانشکده مهندسی علوم آب؛ دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز؛ ایران
 • برومنئ نصب، سعید [1] استاد، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بزرگ‏ حداد، امید [1] دانشیار؛گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران
 • بشارت، سینا [1] استادیار گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه ارومیه؛ ارومیه؛ ایران
 • بغلانی، عبدالحسین [1] استادیار دانشکده عمران و محیط¬زیست؛ دانشگاه صنعتی شیراز؛ ایران
 • بقایی، فهیمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بگوند، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی، گروه خاکشناسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • بنی‌حبیب، محمد ابراهیم [1] دانشیار؛ گروه مهندسی آبیاری و زهکشی؛ دانشگاه تهران؛ پردیس ابوریحان؛ پاکدشت؛53755-33916؛ تهران؛ ایران
 • بهبهانی زاده رضائیان، زهرا [1] دانشجو دکتری فیزیک و حفاظت خاک؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم تحقیقات؛ تهران؛ ایران
 • بهرامی، حسینعلی [1] دانشیار؛ گروه علوم خاک؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران
 • بهرامی، حسینعلی [1] هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه علوم خاک
 • بهرامی، حسین‌علی [1] دانشیار گروه خاکشناسی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران
 • بهرامی، سیدعلیرضا [1] کارشناس ارشد آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فریدن
 • بهرامی‌فر، نادر [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • بهرامی کمانگر، برزان [1] دانشیار؛ گروه مهندسی شیلات؛ دانشگاه کردستان؛ سنندج؛ ایران
 • بهزادفر، عاطفه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش ازدور وسیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بهزادفر، مرتضی [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری؛ دانشکده منابع طبیعی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ ایران
 • بهزادفر، مرتضی [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ نور؛ ایران
 • بهشتی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی؛ گروه علوم و مهندسی آب؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران
 • بهمنی، امید [1] استادیار؛ گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه بوعلی سینا؛ همدان؛ ایران

پ

 • پاپی، رامین [1] گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پارسی نژاد، مسعود [1] دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • پارسی نژاد، مسعود [1] عضو هیات علمی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 • پی باترای، سوریا [1] مدرس و پژوهشگر مرکز علوم آب و گیاه، دانشگاه کوئینزلند مرکزی، استرالیا
 • پذیرا، ابراهیم [1] استاد گروه خاکشناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران
 • پذیرا، ابراهیم [1] استاد؛ گروه خاکشناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران
 • پذیرا، ابراهیم [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • پذیرا، ابراهیم [1] استاد؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم وتحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ گروه خاکشناسی؛ تهران؛ ایران
 • پذیرا، ابراهیم [1] استاد گروه خاک‏شناسی؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم تحقیقات؛ تهران؛ ایران
 • پذیرا، ابراهیم [1] استاد گروه خاکشناسی، واحد علوم‎ وتحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
 • پذیرا، ابراهیم [1] استاد گروه علوم خاک دانشکاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • پذیرا، ابراهیم [1] استاد و مدیرگروه خاکشناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • پذیرا، ابراهیم [1] گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران؛ ایران
 • پذیرا، ابراهیم [1] گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • پذیرا، ابراهیم پذیرا [1] استادگروه خاکشناسی،دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی،واحدعلوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • پیرخراطی، حسین [1] دانشیار گروه زمین‌شناسی زیست محیطی، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • پرهیزکاری، ابوذر [1] دانشجوی دکتری (عضو بنیاد ملی نخبگان)؛ گروه اقتصاد کشاورزی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه پیام نور؛ تهران؛ ایران
 • پرهیزکاری، ابوذر [1] دانشجوی دکتری (عضو بنیاد ملی نخبگان)؛ گروه اقتصاد کشاورزی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه پیام نور تهران؛ تهران؛ ایران
 • پرهمت، جهانگیر [1] دانشیارپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری- تهران- کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج- خیابان شهید عاشری- خیابان شهید شفیعی صندوق پستی 1136- 13445 . تلفن : 09123902521 porhemmat@scwmri.ac.ir
 • پیروان، حمیدرضا [1] دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
 • پرویز، لاله [2] دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز- ایران
 • پسرک لی، محمد [1] استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
 • پشنک پور، سارا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ البرز؛ ایران
 • پناهی، الهه [1] دانشگاه رازی
 • پناهی، مهدی [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کرج
 • پناهی، مهدی [1] عضو هیات علمی/ موسسه تحقیقات خاک و آب کرج
 • پناهپور، ابراهیم [1] استادیار گروه خاکشناسی؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد اهواز؛ اهواز؛ ایران
 • پورصابری، طاهره [1] عضو هیات علمی گروه تجزیه و ارزیابی مواد؛ پژوهشگاه صنعت نفت؛ تهران؛ ایران
 • پورمند، احسان [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،تهران، ایران
 • پورنادر، مریم [1] دکتری آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

ت

 • تاران، فرشید [1] دانشگاه تبریز
 • تافته، آرش [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شیراز؛ شیراز؛ ایران
 • تافته، آرش [1] دکتری آبیاری و زهکشی؛ بخش آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب کرج؛ ایران
 • تافته، آرش [1] دکتری آبیاری و زهکشی؛ بخش آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب کرج؛ ایران
 • ترابی، منوچهر [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان؛ اصفهان؛ ایران
 • ترکستانی، کامران [1] عضو هیات علمی گروه تجزیه و ارزیابی مواد؛ پژوهشگاه صنعت نفت، تهران؛ ایران
 • تقی‌زاده رنجبری، حسین [1] دانشجوی دکتری؛ گروه اقتصاد کشاورزی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه پیام نور؛ تهران؛ ایران
 • تیموری، مریم [1] مربی پژوهشی بخش تحقیقات جنگل؛ مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • توکلی، احسان [1] دانشجوی دکترا/گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد
 • توکلی، علیرضا [1] استادیار پژوهشی؛ بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان (شاهرود)؛ ایران
 • توللی، حسین [1] استاد؛ گروه شیمی؛ دانشگاه پیام نور؛ تهران؛ ایران

ج

 • جعفری، اعظم [1] استادیار؛ گروه علوم و مهندسی خاک؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شهید باهنرکرمان؛ کرمان؛ ایران
 • جعفری، محمد [1] استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [1] استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • جعفری، منیژه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی؛ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ گرگان؛ ایران
 • جعفرزاده خطیبانی، کیوان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد؛ گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران
 • جعفری گیلانده، صنم [1] دانشجو کارشناسی ارشد؛ گروه علوم خاک؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه ارومیه؛ ارومیه؛ ایران
 • جلالی، محمد نبی [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
 • جلالی، نادر [1] استادیار پژوهشی؛ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری؛ تهران؛ ایران
 • جلالی، وحیدرضا [1] استادیار؛ گروه علوم و مهندسی خاک؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شهید باهنرکرمان؛ کرمان؛ ایران
 • جلینی، رضا [1] گروه عمران، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • جمالی، صابر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی؛ دانشگاه علوم کشارزی و منابع طبیعی گرگان؛ گرگان؛ ایران
 • جی میدمور، دیوید [1] استاد مرکز علوم آب و گیاه در دانشگاه کوئینزلند مرکزی، استرالیا
 • جمشیدیان، علی رضا [1] کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
 • جمعدار، مهسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • جناب، مهنوش [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • جنیدی جعفری، حامد [1] عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه کردستان
 • جهانبخش اصل، سعید [1] دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی گروه آب و هواشاسی دانشگاه تبریز
 • جوادی، سیداکبر [1] دانشیار گروه مرتع داری واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.ایران
 • جوادی، محمدرضا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور؛ نور؛ ایران
 • جوادى، هنگامه [1] دانشجوی دکتری خاکشناسی، گروه علوم خاک دانشکاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • جودی، مهدی [1] دانشیار دانشکده کشاورزی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی

چ

ح

 • حافظ پرست مودت، مریم [1] دانشگاه رازی
 • حبیب زاده، فرهاد [1] استادیار گروه تولید و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین.
 • حبیب زاده، نادر [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • حیدری، مجتبی [1] مربی/ گروه مهندسی عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
 • حیدرنژاد، محمد [1] عضو هیات علمی
 • حزباوی، زینب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشکده منابع طبیعی؛ نور؛ ایران
 • حزباوی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ ایران
 • حزباوی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ ایران
 • حسینی، یاسر [1] عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
 • حسینی، سید بهروز [1] دانشجوی دکتری، رشته مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • حسینی، سید محمود [1] استاد؛ گروه مهندسی عمران؛ دانشکده فنی مهندسی؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد؛ ایران
 • حسینی، یعقوب [1] استادیار پژوهشی؛ مؤسسه تحقیقات خاک و آب؛ بندرعباس؛ ایران
 • حسینی، مجید [1] - دانشیارپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری- تهران- کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج- خیابان شهید عاشری- خیابان شهید شفیعی صندوق پستی 1136- 13445 تلفن : 09123456592 - mjhossaini@gmail.com
 • حسین‌پور، علیرضا [1] استاد؛ گروه مهندسی خاکشناسی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شهرکرد؛ شهرکرد؛ ایران
 • حسن پور درویشی، حسین [1] استادیار؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد شهر قدس؛ تهران؛ ایران
 • حسن زاده آرنایی، شیلان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد؛ گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه کردستان؛ کردستان؛ ایران
 • حسنی سعدی، مصطفی [1] عضو هیات علمی گروه تجزیه و ارزیابی مواد؛ پژوهشگاه صنعت نفت؛ تهران؛ ایران
 • حسینی موغاری، سید محمد [1] دانشجو دکتری؛ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ دانشگاه تهران؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی؛ کرج؛77871-31587؛ ایران
 • حشمتی، فاطمه [1] دانشجو- دانشگاه شهرکرد
 • حقیقی، علی [1] دانشیار؛ گروه مهندسی عمران؛ دانشکده مهندسی؛ دانشگاه شهید چمران؛ اهواز؛ ایران
 • حقیقت، نقی [1] کارشناس ارشد آزمایشگاه آب و خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • حقیقت جو، پرویز [1] عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
 • حکمت زاد، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه کردستان
 • حمیدی، مهدی [1] استادیار مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • حمزه، سعید [1] گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • حمزه، سعید [1] استادیار دپارتمان سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 • حمزه نژاد، رقیه [1] دانشگاه ارومیه

خ

 • خاشعی سیوکی، عباس [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • خاکی، مهران [1] عضو هیئت علمی؛ گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور بوئین‌زهرا؛ قزوین؛ ایران
 • خالدی درویشان، عبدالواحد [1] استادیار، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • خالدی‌درویشان، عبدالواحد [1] استادیار؛ گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشکده منابع طبیعی؛ نور؛ 76489-46417؛ مازندران؛ ایران
 • خالقی، سمیرا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه هیدرولیکی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
 • خالقی، معظم [1] دانش آموخته دکتری- گروه مهندسی آب- دانشکده آب و خاک- دانشگاه زابل
 • خانباباخانی، الناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خانجانی، محمد‌جواد [1] استاد گروه مهندسی عمران؛ دانشگاه شهید باهنر؛ کرمان؛ ایران
 • خانمحمدی، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران
 • خان محمدی، ندا [1] دانشجو دکتری مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه ارومیه؛ ارومیه؛ ایران
 • خدادادی، نجمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد؛ گروه مهندسی علوم خاک؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شهرکرد؛ شهرکرد؛ ایران
 • خدارحمی، یزدان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • خداوردیلو، حبیب [1] استادیار گروه علوم خاک؛ دانشکده کشاوزی؛ دانشگاه ارومیه؛ ارومیه؛ ایران
 • خداوردیلو، حبیب [1] دانشگاه ارومیه
 • خداوردیلو، حبیب [1] عضو هیات علمی-دانشگاه ارومیه
 • خداوردیلو، حبیب [1] استادیار گروه علوم خاک؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه ارومیه؛ ارومیه؛ ایران
 • خدائی جوقان، آیدین [1] 2- استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان
 • خرسندی، نازیلا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان؛ ایران
 • خیرفام، حسین [1] دانشجویان دکتری؛ گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشکده منابع طبیعی؛ نور؛ 76489-46417؛ مازندران؛ ایران
 • خیرفام، حسین [1] دانشجوی دکتری؛ گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشکده منابع طبیعی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ نور؛ مازندران؛ ایران
 • خرمن دار، خدیجه [1] کارشناس ارشد بیابان زدایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • خرمی وفا، محمود [1] استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • خزائی، محمدرضا [2] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، ایران
 • خسروی اقدم، کمال [1] دانشجوی دکتری گروه علوم خاک دانشگاه گیلان
 • خسروجردی، امیر [1] استادیار و عضو هیئت علمی؛ گروه علوم و مهندسی آب؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران
 • خسروجردی، امیر [1] استادیار؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ گروه مهندسی آب؛ تهران؛ ایران
 • خسروجردی، امیر [1] عضوهیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
 • خسروجردی، امیر [1] عضو هیئت علمی گروه علوم ومهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • خلیلی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد؛ گروه زراعت؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد کرج؛ کرج؛ ایران
 • خلیلی مقدّم، بیژن [1] استادیار؛ گروه علوم خاک؛ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین؛ اهواز؛ 6341771167؛ خوزستان؛ ایران
 • خوشدوز ماسوله، نیلوفر [1] 1) دانش آموخته کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم وتحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ گروه مهندسی آب؛ تهران؛ ایران
 • خوش نواز، صائب [1] استادیار دانشگاه آزاداسلامی، واحد شوشتر، گروه علوم آب، شوشتر، ایران
 • خوشنویس، مصطفی [1] مربی پژوهشی بخش تحقیقات جنگل؛ مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

د

ذ

 • ذاکری، محمد علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد؛ گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشکده منابع طبیعی؛ نور؛ 76489- 46417؛ مازندران؛ ایران
 • ذاکر نیا، مهدی [1] استادیار؛ گروه مهندسی آب؛ دانشکده خاک و آب؛ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ گرگان؛ ایران
 • ذبیحی، فاطمه [1] گروه علوم خاک- دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

ر

ز

 • زارع، سلمان [1] استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زارعی، حیدر [1] دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • زارعی، قاسم [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • زارعیان، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور؛ نور، ایران
 • زارعیان، فاطمه [1] دانشجوی مقطع دکتری رشته مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.ایران.
 • زبردست، سونیا [1] دانشجوی دکتری؛ گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شهرکرد؛ شهرکرد؛ ایران
 • زراعت کیش، یعقوب [1] استادیار؛ گروه اقتصاد کشاورزی؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران
 • زرداری، مهرناز [1] دانشآموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی؛ گروه مهندسی آب؛ دانشگاه کردستان؛ کردستان؛ ایران
 • زرعکانی، کیوان [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • زمانی نوری، علیرضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
 • زند، اسکندر [1] استاد، بخش تحقیقات علفهای هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • زهتابیان، غلامرضا [1] گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

س

 • سالاری‌جزی، میثم [1] عضو هیأت علمی
 • سالمی، حمیدرضا [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • سالمیان، امیررضا [1] عضو هیات علمی
 • سالم‌نیا، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز؛ ایران
 • سامانی، سعیده [1] دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز؛ تبریز؛ ایران
 • سبحانی، بهروز [1] دانشیار گروه جغراقیا دانشگاه محقق اردبیلی
 • سپاسخواه، علیرضا [1] استاد آبیاری و زهکشی؛ بخش آبیاری؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شیراز؛ شیراز؛ ایران
 • سپهر، ابراهیم [1] دانشگاه ارومیه
 • سپهوند، نیازعلی [1] استادیار پژوهش؛ مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر؛ کرج؛ ایران
 • ستاری، محمدتقی [1] استادیار؛ دانشگاه تبریز؛ دانشکده کشاورزی؛ گروه مهندسی آب؛ تبریز؛ ایران
 • ستاری، محمدتقی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • ستاری، محمدتقی [1] عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • سیدی، سیدرضا [1] کارشناس مرکز بین المللی برنج، آسیای مرکزی و غربی
 • سیدی حسینی، سجاد [1] دانش‌آموخته کارشناسی؛ گروه مهندسی آب؛ پردیس ابوریحان؛ دانشگاه تهران؛ تهران؛ ایران
 • سرائی تبریزی، مهدی [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران
 • سرائی تبریزی، مهدی [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی آب، تهران، ایران
 • سرائی تبریزی، مهدی [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • سرائی تبریزی، مهدی [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • سرائی تبریزی، مهدی [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • سرمدیان، فریدون [1] استاد؛ گروه مهندسی علوم خاک؛ دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی؛ دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران
 • سعادتی، زهرا [1] دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی/ دانشگاه زابل
 • سعادتی، زهرا [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل
 • سعیدی، پری [1] دانشجویان دکتری؛ گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشکده منابع طبیعی؛ نور؛ 76489-46417؛ مازندران؛ ایران
 • سیف‏ اللهی آغمیونی، سمانه [1] دانشجوی دکتری؛ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران
 • سکوتی، رضا [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی؛ آذربایجان غربی؛ ایران
 • سکوتی اسکویی، رضا [1] دانشیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • سکوتی‌اسکوئی، رضا [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی؛ ارومیه؛ ایران
 • سلطانی، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‏های آبی؛ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران
 • سلطانی، محمد [1] کارشناس مهندسی آب؛ دانشگاه کردستان؛ کردستان؛ ایران
 • سلطانی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • سلطانی، ولی [1] محقق مرکز ملی تحقیقات شوری، یزد، ایران
 • سلطانی محمدی، امیر [1] دانشکده مهندسی علوم آب اهواز
 • سلیمانی، مسعود [1] گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سیمایی، الهه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه خاک‌شناسی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ 3360-14115؛ ایران
 • سمائی، مرجان [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
 • سهرابی، تیمور [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران
 • سهرابی، تیمور [1] استاد دانشگاه تهران
 • سهرابی، تیمور [1] استاد؛ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران
 • سهرابیان، الهه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

ش

ص

 • صادقی، امین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • صادقی، سیدحمیدرضا [1] استاد؛ گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشکده منابع طبیعی؛ نور؛ 76489- 46417؛ مازندران؛ ایران
 • صادقی، سیّدحمیدرضا [1] استاد؛ گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشکده منابع طبیعی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ نور؛ 76489-46417؛ مازندران؛ ایران
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] استاد دانشکده منابع طبیعی؛ دانشگاه تربیت مدرس ؛ مازندران؛ ایران
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] استاد دانشگاه تربیت مدرس
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] استاد گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشکده منابع طبیعی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ ایران
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] استاد گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ ایران
 • صادقی، سید حمیدرضا [2] استاد؛ گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشکده منابع طبیعی؛ نور؛ 76489-46417؛ مازندران؛ ایران
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] استاد گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشکده منابع طبیعی؛ نور؛ ایران
 • صادقی، سیّد حمیدرضا [1] استاد گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشکده منابع طبیعی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ نور؛ 76489-46417؛ مازندران؛ ایران
 • صادقیان، نسرین [1] دکتری فیزیک و حفاظت خاک، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران.
 • صارمی، علی [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • صارمی، علی [1] استادیار گروه آموزشی مهندسی آب، دانشکده علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • صالحی، محمدحسن [1] عضو هیات علمی/ دانشگاه شهرکرد
 • صباغ تازه، الناز [1] استادیار گروه علوم خاک، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • صحرادی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرج، کرج، ایران
 • صدری، فرهاد [1] دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران؛ ایران
 • صدرالدینی، علی اشرف [1] دانشگاه تبریز
 • صدقی، حسین [1] استاد و مدیر گروه؛ گروه علوم و مهندسی آب؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران
 • صدقی، حسین [1] عضو هیئت علمی گروه علوم ومهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • صدقی، حسین [1] استاد دانشکده علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.انتهای بلوار ستاری.تلفن:09123486557کدپستی: 1477893855
 • صدقی، حسین [1] استاد/دانشگاه آزاد اسلامی
 • صدقی، حسین [1] عضو هیات علمی دانشگاه
 • صدقی، حسین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانکشده علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • صفدری، فروغ [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • صفریان، فاطمه [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان؛ اصفهان؛ ایران
 • صمدی، عباس [1] دانشگاه ارومیه
 • صمدیان فرد، سعید [1] عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
 • صمدی بروجنی، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب/دانشگاه شهرکرد

ض

ط

ظ

 • ظهرابی، نرگس [1] استادیار گروه آبیاری و زهکشی؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد اهواز؛ اهواز؛ ایران

ع

 • عاشوریان، معصومه [1] دانشجوی دکتری؛ گروه علوم و مهندسی آب؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران
 • عباسی، فریبرز [1] استاد پژوهش؛ مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات؛ آموزش و ترویج کشاورزی؛ کرج؛ ایران
 • عباسی، موسی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد؛ علوم سیاسی؛ گروه جغرافیا؛ دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی؛ تهران؛ ایران
 • عباسی، ناذر [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی ومهندسی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کزج
 • عبدی، چنور [1] دانشجوی کارشناسی ارشد؛ گروه علوم و مهندسی آب؛ دانشگاه کردستان؛ دانشکده کشاورزی؛ سنندج؛ 15175- 66177؛ کردستان؛ ایران
 • عبدالحسینی، محمد [1] عضو هیأت علمی
 • عبدزادگوهری، علی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اسلامشهر، ایران
 • عزیزیان، اصغر [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین
 • عیسی زاده، محمد [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز
 • عسگری، عظیمه [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان؛ اصفهان؛ ایران
 • عشایری، عظیم [1] دانشجوی تحصیلات تکمیلی؛ رشته‌ی مهندسی عمران-محیط‌زیست؛ دانشگاه تهران؛ ایران
 • عصاریها، مهسا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی، گروه خاکشناسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • علاسوند، عفت [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهتدسی آب، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
 • علی جانپور شلمانی، عادله [1] گروه علوم خاک، دانشگاه زنجان
 • علی‌حوری، مجید [1] دانشجوی دکتری؛ دانشکده مهندسی علوم آب؛ دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز؛ ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد، گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد. ایران
 • علیزاده، امین [1] استاد؛ گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد؛ ایران
 • علیزاده، حمزه علی [1] دانشجوی دکتری؛ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران
 • علیزاده، حمزه علی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ایلام
 • علیزاده، حمزه علی [1] گروه مهندسی آب دانشگاه ایلام
 • علی نژاد، شبنم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی آب، تهران، ایران
 • عمادی، علیرضا [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

غ

 • غیاثی، سید سعید [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
 • غیاثی، سید سعید [1] فارغ التحصیل دانشگاه تهران
 • غالبی، سعید [1] موسسه تحقیقات خاک و آب
 • غریب، معصومه [1] گروه آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • غفوری، وحید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز؛ شیراز؛ ایران
 • غلامی، لیلا [1] استادیار، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، بادله کیلومتر 10 نکا، ساری، صندوق پستی 737
 • غلامی، لیلا [1] استادیار؛ گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری؛ ساری؛ ایران
 • غلامی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه کردستان
 • غلامی، محمود [1] محقق مرکز ملی تحقیقات شوری، یزد، ایران
 • غلامحسینی، مجید [1] 1- استادیار بخش دانه های روغنی، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • غلامی سفیدکوهی، محمد علی [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ف

ق

ک

 • کابوسی، کامی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
 • کاردان مقدم، حمید [1] استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو، تهران، ایران
 • کاشفی پور دزفولی، سید محمود [1] استاد؛ گروه سازه‌های آبی؛ دانشکده مهندسی علوم آب؛ دانشگاه شهید چمران؛ اهواز؛ ایران
 • کاظمی، حسین [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • کاظمی، علیرضا [1] دانشجوی آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان؛ اصفهان؛ ایران
 • کاظمی زاده، مریم [1] گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • کامکار، بهنام [1] استاد گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • کیانی، سجاد [1] دانشجوی دکتری؛ گروه سازه‌های آبی؛ دانشکده مهندسی علوم آب؛ دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کیانی، شهرام [1] استادیار؛گروه علوم خاک؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شهرکرد؛ شهرکرد؛ ایران
 • کیانی، علیرضا [1] دانشیار؛ بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی؛ گلستان؛ ایران
 • کیانی، مینا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد؛ گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان؛ اصفهان؛ ایران
 • کیانی راد، مهران [1] استادیار پژوهشی؛ پژوهشکده زیست‌فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران؛ تهران؛ ایران
 • کیانی‌هرچگانی، محبوبه [1] دانشجویان دکتری؛ گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشکده منابع طبیعی؛ نور؛ 76489-46417؛ مازندران؛ ایران
 • کاویان، عطاله [1] دانشیار؛ گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری؛ ساری؛ ایران
 • کاویانی، عباس [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، قزوین
 • کاوه، فریدون [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی آب، تهران، ایران
 • کرباسی، عبدالرضا [1] دانشیار دانشگاه تهران؛ دانشکده‌ی تحصیلات تکمیلی محیط‌زیست؛ تهران؛ ایران
 • کردوانی، پرویز [1] استاد تمام دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 • کریمی، حاجی [1] استاد دانشگاه ایلام
 • کریمی، زینب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشکده منابع طبیعی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ نور؛ 76489-46417؛ مازندران؛ ایران
 • کریمی، محمود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز؛ ایران
 • کریمی، مهناز [1] دانشجوی دکتری؛ رشته سازه های آبی؛ دانشکده مهندسی علوم آب؛ دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز؛ ایران
 • کریمیان، نسرین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • کریم زاد انزابی، آذین [1] دانشجوی کارشناسی؛ گروه مهندسی آب؛ پردیس ابوریحان؛ دانشگاه تهران؛ تهران؛ ایران
 • کریم زاده، حمیدرضا [1] دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کریمی طرقبه، حسین [1] دانشجوی دکترای علوم و تحقیقات تهران
 • کشاورزی، علی [1] دانشجوی دکتری؛ گروه مهندسی علوم خاک؛ دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی؛ دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران
 • کشکولی، حیدرعلی [1] استاد دانشگاه
 • کشکولی، حیدرعلی [1] استاد؛ گروه آبیاری و زهکشی؛ دانشکده مهندسی علوم آب؛ دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز؛ ایران
 • کلانتری، نصرالله [1] دکترای هیدروژئولوژی، استاد گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • کلباسی، محمود [1] استاد دانشگاه صنعتی اصفهان؛ اصفهان؛ ایران
 • کوهی، سکینه [1] گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی

گ

 • گرجی، منوچهر [1] دانشیار گروه مهندسی علوم خاک؛ دانشگاه تهران؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی؛ کرج؛ ایران
 • گلابی، منا [1] ااستادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • گل علیزاده، داریوش [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد؛ گروه محیط‌زیست؛ دانشگاه تهران؛ تهران؛ ایران؛
 • گل کار حمزیی یزد، حمید رضا [1] استادیار گروه مهندسی آب، واحد فردوس، دانشگاه آزاد اسلامی، فردوس، ایران
 • گودرزی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

ل

 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد آبیاری؛ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد؛ گروه مهندسی آب؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ البرز؛ ایران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد؛ گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تهران؛ تهران؛ ایران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد؛ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی؛ دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد؛ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه تهران؛ تهران؛ ایران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد؛ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران
 • لاله زاری، رضا [1] دانشجوی دکتری؛ دانشکده مهندسی علوم آب؛ دانشگاه شهید چمران؛ اهواز؛ ایران
 • لشکرآرا، بابک [1] استادیار؛ گروه مهندسی عمران؛ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

م

ن

 • ناجی راد، سمیه [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • نادری، مهدی [1] 3) استادیار؛ گروه خاکشناسی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شهرکرد؛ شهرکرد؛ ایران
 • نادری، مهدی [1] دانشگاه شهرکرد
 • نادی زاده شورابه، سامان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • نازی قمشلو، آرزو [1] استادیار؛ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران
 • نازی قمشلو، آرزو [1] استادیار؛ گروه مهندسی آب؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ البرز؛ ایران
 • ناصری، ابوالفضل [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی؛ تبریز؛ ایران
 • ناصری، عبدعلی [1] استاد؛ گروه آبیاری و زهکشی؛ دانشکده مهندسی علوم آب؛ دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز؛ ایران
 • ناصری، عبدعلی [1] استاد؛ گروه آبیاری و زهکشی؛ دانشکده مهندسی علوم آب؛ دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز ایران
 • ناصری، عبدعلی [1] استاد دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ناصری، عبدعلی [1] استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • ناصری، محسن [1] استادیار؛ گروه مهندسی عمران؛ دانشکده فنی مهندسی؛ دانشگاه تهران؛ تهران؛ ایران
 • ناظمی، امیرحسین [1] دانشگاه تبریز
 • نبی اللهی، کمال [1] عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه کردستان
 • نبی الهی، کمال [1] عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه کردستان
 • نجفی ثانی، معصومه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • نخجوانی، سعید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران
 • نخعی، محمد [1] دانشیار هیدروژئولوژی؛ دانشکده علوم زمین؛ دانشگاه خوارزمی؛ تهران؛ ایران
 • نشاط، علی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد کرمان؛ کرمان؛ ایران
 • نصیری، مینا [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • نظری، بیژن [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • نظری، پرستو [1] کارمند
 • نظری سامانی، علی اکبر [1] دانشیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشگاه تهران
 • نظری گیگلو، فردین [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی
 • نظرنژاد، حبیب [1] ارومیه بلوار دانشگاه دانشکده منابع طبیعی کروه مرتع و آبخیزداری صندوق پستی 165
 • نیکبخت، جعفر [1] دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • نیکبخت، جعفر [2] عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه زنجان
 • نیک کار، فرید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد عمران (مهندسی و مدیریت منابع آب) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
 • نگهدار، روژین [1] دانشگاه کردستان
 • نوبهاران، خاطره [1] خاکشناسی، دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 • نوری، حمیده [1] ااستادیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • نوری، حمیده [1] استادیار؛ گروه آبیاری و آبادانی؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ تهران؛ ایران
 • نوری، حمیده [1] استادیار؛ گروه مهندسی آب؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ البرز؛ ایران
 • نوری، حمیده [1] استادیار، گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تهران؛ تهران؛ ایران
 • نوری، حمیده [1] استاد دانشگاه/دانشگاه تهران
 • نوری، محدرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • نوری، محمدرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • نوری، میلاد [2] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاک‌شناسی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران
 • نوری امام زاده ای، محمدرضا [1] عضو هیات علمی- دانشگاه شهرکرد
 • نوری امام‌زاده‌ای، محمدرضا [1] استادیار؛ گروه مهندسی آبیاری؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شهرکرد؛ شهرکرد؛ ایران
 • نورانی، وحید [1] استاد؛ دانشگاه تبریز؛ دانشکده عمران؛ گروه مهندسی منابع آب؛ تبریز؛ ایران
 • نورانی، وحید [1] گروه عمران-آب، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران گروه عمران - آب، دانشکده فنی و مهندسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • نوری قیداری، محمدحسین [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. استادیار گروه مدیریت منابع آب، دانکشده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
 • نورمهناد، نگار [1] استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران
 • نوروزی، علی اکبر [1] استادیار؛ بخش سنجش از دور؛ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری؛ تهران؛ ایران
 • نوروزی، علی اکبر [1] استادیار؛ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری؛ تهران؛ 3360-14115؛ ایران
 • نوروزی، علی اکبر [1] استادیار پژوهشی؛ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری؛ تهران؛ ایران
 • نوروزی، علی اکبر [1] استادیار پژوهشی؛ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری؛ تهران؛ایران
 • نوروزی، علی اکبر [1] استادیار؛ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران
 • نوروزی، علی اکبر [1] دانشیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • نوروزی، علی اکبر [1] استادیار پژوهش پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری؛ تهران؛ 3360-14115؛ ایران
 • نوروزی، علی‌اکبر [1] استادیار پژوهشی؛ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری؛ تهران؛ ایران
 • نوروزی، مهرداد [1] دانشجو دکتری آبیاری و زهکشی؛ گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شهرکرد؛ ایران
 • نوروزی، مهرداد [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر
 • نوقان، مژگان [1] کارشناسی ارشد خاکشناسی از دانشگاه زنجان

و

 • واعظی، علی رضا [5] گروه علوم خاک-دانشکده کشاورزی-دانشگاه زنجان
 • واعظی، علیرضا [1] استادیار گروه مهندسی علوم خاک؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه زنجان؛ شهرکرد؛ ایران
 • والش، کری [1] استاد مرکز علوم آب و گیاه در دانشگاه کوئینزلند مرکزی، استرالیا
 • ودیعتی، میثم [1] دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی؛ دانشکده علوم؛ گروه زمین شناسی؛ دانشگاه تبریز؛ تبریز؛ ایران
 • وزیرپور، شفیعه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد؛ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی؛ دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران
 • وطن‌خواه، ابراهیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد؛ گروه مهندسی آب؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تهران؛ تهران؛ ایران
 • وفاخواه، مهدی [1] دانشیار؛ گروه مهندسی آبخیزداری؛ دانشکده منابع طبیعی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ نور؛ مازندران؛ ایران
 • وکیلی آذر، ساینا [1] گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
 • ولی نیا، میر محمود [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد؛ گروه سازه‌های آبی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران

ه

 • هاشمی نژاد، یوسف [1] دانشجوی دکتری فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
 • هاشمی نسب، آیدا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد؛ گروه مهندسی آبیاری و آبادانی؛ دانشگاه تهران؛ کرج؛ ایران
 • هزار جریبی، ابوطالب [1] دانشیار؛ گروه مهندسی آب؛ دانشگاه علوم کشارزی و منابع طبیعی گرگان؛ گرگان؛ ایران
 • همایی، مهدی [2] استاد دانشگاه تربیت مدرس
 • همایی، مهدی [1] استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • همایی، مهدی [1] استاد گروه آبیاری و زهکشی‌، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • همایی، مهدی [1] استاد گروه خاکشناسی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ 3360-14115؛ ایران
 • همایی، مهدی [2] استاد؛ گروه خاکشناسی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ 3360-14115؛ ایران
 • همایی، مهدی [1] استاد گروه خاک‌شناسی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ 3360-14115؛ ایران
 • همایی، مهدی [1] استاد گروه خاکشناسی؛ دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران
 • همایی، مهدی [2] استاد گروه خاک¬شناسی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران
 • همایی، مهدی [2] استاد گروه خاک‌شناسی؛ دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران
 • همایی، مهدی [1] استاد؛ گروه خاکشناسی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران
 • همایی، مهدی [2] استاد؛ گروه خاک‌شناسی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشکده کشاورزی؛ 336-14115، تهران، ایران
 • هوشمند، عبدالرحیم [1] دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • هوشمند، عبدالرحیم [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

ی

 • یاسی، مهدی [1] دانشیار گروه مهندسی آب؛ دانشگاه ارومیه؛ ارومیه؛ ایران
 • یاقوتی، حدیث [1] دانشجوی دکتری فیزیک و حفاظت خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • یزدانی، محمدرضا [1] استادیار پژوهشی؛ مؤسسه تحقیقات برنج کشور؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی؛ گیلان؛ ایران
 • یزدانی، محمدرضا [1] استادیار پژوهشی؛ موسسه تحقیقات برنج کشور؛ سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی؛ گیلان؛ ایران
 • یزدان پناهی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • یغمائیان مهابادی، نفیسه [1] استادیار گروه علوم خاک دانشگاه گیلان
 • یوسفی، اشکان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد؛ گروه علوم خاک؛ دانشگاه شهید چمران؛ دانشکده کشاورزی؛ اهواز؛6135583151؛ خوزستان؛ ایران
 • یونسی، حبیب‌اله [2] دانشیار گروه محیط زیست؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران

A

 • Ababaei، Behnam [1] پژوهشگر مرکز علوم گیاهی، دانشگاه کوئینزلند، استرالیا