دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 1-124 
1. تأثیر مصرف زئولیت در تلفیق با کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان

صفحه 1-14

مجید غلامحسینی؛ آیدین خدائی جوقان؛ فرهاد حبیب زاده؛ امیر قلاوند


3. ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی میزان انحلال پذیری خاک های گچی

صفحه 31-48

علی عباس افشاریان؛ ناذر عباسی؛ امیر خسروجردی؛ حسین صدقی


7. تعیین موقعیت بهینه شکاف در صفحه مستغرق مثلثی متصل به ساحل در قوس 90 درجه

صفحه 89-98

فرشید امیرسالاری میمنی؛ محمود شفاعی بجستان؛ محسن درستی


9. بررسی تأثیرکم آبیاری بر عملکرد، خصوصیات کیفی و شاخص بهرهوری مصرف آب 3 رقم سویا در دشت مغان

صفحه 113-125

اباسلط رستمی اجیرلو؛ محمدرضا اصغری پور؛ احمد قنبری؛ مهدی جودی؛ محمود خرمی وفا