دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-136 
4. تأثیر کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی

صفحه 41-52

فاطمه حشمتی؛ مهدی قبادی نیا؛ محمدرضا نوری امام زاده ای؛ سیدحسن طباطبائی