دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، بهار 1397، صفحه 1-149 
1. شبیه‌سازی رشد چغندرقند تحت تنش آبی با استفاده از مدل AquaCrop

صفحه 1-19

زهرا سعادتی؛ معصومه دلبری؛ مهدی پناهی؛ ابراهیم امیری


4. کاربرد تصاویر ماهوارهای و فنآوری سنجش از دور برای تخمین عملکرد برنج

صفحه 55-69

حدیث یاقوتی؛ ابراهیم پذیرا پذیرا؛ ابراهیم امیری؛ محمدحسن مسیح آبادی