دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 1-153 
2. شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری برنج تحت شرایط مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت با مدل Aquacrop

صفحه 17-34

پویا اعلایی بازکیایی؛ بهنام کامکار؛ ابراهیم امیری؛ حسین کاظمی؛ مجتبی رضایی؛ سهیل اکبرزاده


6. برآورد ضرایب نفوذ و ضریب زبری مانینگ در دو رژیم جریان پیوسته و کاهشی

صفحه 89-100

کیوان زرعکانی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ پیمان دانشکار آراسته


7. بررسی اثر تغییر اقلیم بر مقادیر جریان حدی حوزه آبخیز کن

صفحه 101-121

بهارک معتمدوزیری؛ مهدی احمدی؛ حسن احمدی؛ ابوالفضل معینی؛ غلامرضا زهتابیان


8. ارزیابی پایداری برآوردهای مدل بیشینه آنتروپی برای مدل‌سازی فرسایش شیاری

صفحه 123-139

مریم پورنادر؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ حاجی کریمی؛ حمیدرضا پیروان