تماس با ما

نشانی: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر نشریه حفاظت منابع آب و خاک، صندوق پستی: 14515/775، کدپستی: 1477893855

تلفن و نمابر: 44865244-021

پست الکترونیک: wsrcj@srbiau.ac.ir، wsesj@srbiau.ac.ir، wsrcj@hotmail.com