همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر مهدی سرائی تبریزی

علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، تهران، ایران

faculty.srbiau.ac.ir/m-sarai/fa
m.sarai@srbiau.ac.ir
44867174-5314
0000-0002-4903-9307

h-index:  


پاسخگویی سوالات نویسندگان مسئول محترم در روزهای دوشنبه و سه شنبه از ساعت 10 صبح تا 5 بعدازظهر به صورت تلفنی و در همین روزها از طریق ایمیل های نشریه حفاظت منابع آب و خاک صورت می گیرد.