نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بهینه‌سازی کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب زمینی با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه‌ای [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 85-93]
 • آب پایش انتقال نفت سفید و آب عبوری از خاک سبک حاوی نانورس مونت‌موریلونایت [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 55-66]
 • آبیاری اثر کم آبیاری و شوری آب آبیاری بر توزیع شوری خاک و رشد رویشی نهال‌های خرما [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 1-13]
 • آبیاری اثر آبگریزی لایه سطحی خاک بر میزان تبخیر از سه خاک با بافت متفاوت [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 123-136]
 • آبیاری تاثیر زئولیت و جیوهوموس بر شاخص‌های رشدی گیاه قره‌داغ (Nitraria schoberi) و برخی خصوصیات خاک [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 58-74]
 • آبیاری بارانی گندم مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری بارانی با ارقام و تراکم مختلف گندم در کرج [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 89-104]
 • آبیاری تکمیلی تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن درتولید چای با روش آبیاری بارانی [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 37-47]
 • آبیاری جویچه‌ای ارزیابی دقت روش‌های حل مدل بیلان حجمی در تخمین پیشروی آب در آبیاری جویچه‌ای [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 1-12]
 • آبیاری جویچه‌ای بررسی تغییرات شیب طولی جویچه بر توزیع نیترات در کودآبیاری سطحی [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 1-13]
 • آبیاری جویچه‌ای یک درمیان تأثیر آبیاری بخشی منطقه ریشه و تراکم بوته بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت علوفه‌ای [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 123-138]
 • آبیاری جویچه‌ای یک در میان تأثیر کم آبیاری، آبیاری موضعی و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 703 [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 1-14]
 • آبیاری جویچه‌ای یک در میان ثابت تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای کشت کلزا [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 1-9]
 • آبیاری جویچه‌ای یک در میان متغیر تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای کشت کلزا [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 1-9]
 • آبیاری زیرسطحی ارزیابی کارایی آبیاری زیرسطحی به روش تنبوشه‌های بیوکامپوزیتی در آبیاری گیاه پانیکوم [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 33-46]
 • آبیاری زیرسطحی تأثیر کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 41-52]
 • آبیاری قطره ای انتخاب مناسب‌ترین دبی گسیلنده با تحلیل توزیع رطوبت از یک گسیلنده نقطه‌ای [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 29-42]
 • آبیاری قطره ای بررسی اثر قطر ذرات بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطره‌ای [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 73-81]
 • آبیاری قطره ای شبیه‌سازی جبهه رطوبتی خاک در آبیاری قطره‌ای با استفاده از HYDRUS-2D [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 15-27]
 • آبیاری قطره‌ای بررسی آزمایشگاهی عملکرد عدم گرفتگی فیزیکی قطره‌چکان‌های میکروفلاپر، کرونا و ادن در آبیاری قطره‌ای [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 63-71]
 • آبیاری قطره‌ای زیرسطحی تاثیر عمق نصب قطره چکان و فاصله لاترالهای آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در انتقال نیترات در شرایط استفاده از پساب شهری برای گیاه چمن [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 15-26]
 • آبیاری ناقص ریشه ارزیابی شبیه‌سازی عملکرد، بهره‌وری آب گیاه آفتابگردان و شوری خاک تحت تنش‌های آبی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 15-38]
 • آبیاری نواری بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر راندمان کاربرد آب آبیاری نواری در شرایط عمق توسعه ریشه موجود و قابل توسعه گندم در اراضی حمیدیه (خوزستان) [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 75-90]
 • آبیاری هوشمند ارزیابی کارآیی آمار بلندمدت هواشناسی در مدیریت آبیاری قطره‌ای و بارانی [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 1-12]
 • آب برگشتی مدیریت بهره برداری از چاه‌های سطحی کشاورزی در اراضی شالیزاری [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 15-30]
 • آبخوان ارزیابی سناریوهای توسعه سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌سازی پویایی سیستم [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 1-15]
 • آبخوان ساحلی توسعه مدل دراستیک اصلاح شده برای تعیین آسیب‌پذیری آبخوان‌های ساحلی [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 19-31]
 • آب دریا بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص‌های رشد دو رقم گیاه کینوا [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 87-98]
 • آب زیرزمینی تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی دشت ارومیه [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 19-26]
 • آب زیرزمینی کم‌عمق مدیریت بهره برداری از چاه‌های سطحی کشاورزی در اراضی شالیزاری [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 15-30]
 • آب سبز ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم از دیدگاه مدیریت آب سبز [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 133-145]
 • آبشستگی موضعی تعیین موقعیت بهینه شکاف در صفحه مستغرق مثلثی متصل به ساحل در قوس 90 درجه [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 89-98]
 • آبشویی حساسیت سنجی مدل CSM-CERES-Maize نسبت به ظرفیت زراعی خاک برای شبیه سازی سرنوشت نیتروژن در نیمرخ خاک [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 1-14]
 • آبشویی شبیه سازی توازن رطوبت و نمک های محلول در روش کم آبیاری برای برخی گیاهان زراعی [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 13-28]
 • آبشویی مدلسازی آب آبشویی مورد نیاز برای بهسازی خاک های شور [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 65-84]
 • آبشویی مدلی کاربردی برای بهسازی خاک‌های شور و سدیمی [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 43-59]
 • آبشویی تأثیر آرایش خاک ماسه‌ای لایه‌ای بر ضریب انتشار آلاینده‌ی غیرواکنش‌گر [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 59-74]
 • آبشویی کاربرد مدل‌های شوری‌زدایی به‌منظور تدوین برنامه تناوب زراعی خاک‌های شور و سدیمی (مطالعه موردی منطقه رامهرمز ) [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 91-106]
 • آبشویی پاششی تعیین ضریب راندمان آبشویی برای شوری‏ زدایی خاک‏های شور و سدیمی منطقه ویس – استان خوزستان [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 97-112]
 • آب شور اثر کم آبیاری و شوری آب آبیاری بر توزیع شوری خاک و رشد رویشی نهال‌های خرما [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 1-13]
 • آب شور ارزیابی شبیه‌سازی عملکرد، بهره‌وری آب گیاه آفتابگردان و شوری خاک تحت تنش‌های آبی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 15-38]
 • آبشویی غرقاب ‏دائم تعیین ضریب راندمان آبشویی برای شوری‏ زدایی خاک‏های شور و سدیمی منطقه ویس – استان خوزستان [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 97-112]
 • آبشویی غرقاب متناوب تعیین ضریب راندمان آبشویی برای شوری‏ زدایی خاک‏های شور و سدیمی منطقه ویس – استان خوزستان [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 97-112]
 • آب قابل دسترس گیاه اثرات کوتاه مدت بایوچار حاصل از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 137-150]
 • آبکند‌ها اثر میزان رس، ارتفاع آبشار و سرعت جریان در خاک‌های چسبنده بر فرسایش پس‌رونده [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 25-38]
 • آب‌گریزی مطالعه اثر سطوح مختلف دو نوع زغال‌زیستی بر آبگریزی و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 19-34]
 • آبگریزی خاک ویژگی‏های هیدرولیکی خاک‏هایی با درجات متفاوت آبگریزی [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 75-86]
 • آبگریزی خاک اثر آبگریزی لایه سطحی خاک بر میزان تبخیر از سه خاک با بافت متفاوت [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 123-136]
 • آب مغناطیسی تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات هیدرولیکی آبیاری قطره‌ای-نواری و عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 21-36]
 • آب منفذی بررسی آزمایشگاهی بهسازی یک خاک متورم شونده با استفاده از اعمال چرخه‏‌های مرطوب و خشک شدن متناوب [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 49-62]
 • آزمون سن پیش بینی تاثیر تغییر اقلیم بر روند دبی ماهانه رودخانه با بکار بردن مدل هیدرولوژیکی IHACRES (مطالعه موردی: حوضه آبریز گالیکش) [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 18-34]
 • آزمون گاما ارزیابی مدل برنامه ریزی بیان ژن برای برآورد بار رسوب معلق بر اساس پیش پردازش داده ها با روش آزمون گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رود زرد) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 37-50]
 • آزمون من-کندال بررسی تغییرات بلندمدت دمای هوا در سطح کشور با استفاده از داده‌های پایگاه اطلاعاتی CRU TS [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 25-48]
 • آزمون من-‌کندال پیش بینی تاثیر تغییر اقلیم بر روند دبی ماهانه رودخانه با بکار بردن مدل هیدرولوژیکی IHACRES (مطالعه موردی: حوضه آبریز گالیکش) [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 18-34]
 • آزمون همگنی صحت‌سنجی داده‏‌های بارندگی ایستگاه‌‏های غیرثبات سازمان هواشناسی و تماب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 91-109]
 • آسیب‌پذیری آبخوان توسعه مدل دراستیک اصلاح شده برای تعیین آسیب‌پذیری آبخوان‌های ساحلی [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 19-31]
 • آستانه شروع هوادهی توزیع سرعت و آشفتگی جریان دوفازی آب و هوا در کانال های سیلابروی پلکانی [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 49-64]
 • آفتابگردان تأثیر مصرف زئولیت در تلفیق با کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 1-14]
 • آلودگی آب سنتز نانو ذرات مغناطیسی مگنتایت عاملدار شده با متالوپوفیرین نئوبیرم V برای حذف انتخابی یون فلوئورید از محیط های آبی [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 71-83]
 • آلودگی خاک ارزیابی توان بیش اندوزی گیاه شاهی برای پالایش گیاهی خاک های آلوده به کادمیم [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 25-36]
 • آلودگی خاک زیست پالایی خاک‌های آلوده به نفت کوره تحت تأثیر همزمان کمپوست زباله شهری و برخی کودهای شیمیایی [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 43-56]
 • آلودگی خاک بهسازی خاک‌های آلوده به کادمیوم و مس با کاربرد دی‌کلسیم‌فسفات [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 33-41]
 • آلودگی خاک بررسی جذب و تجمع کادمیوم در نهال‌های سه‌ماهه آکاسیا ویکتوریا (Acacia victoriae) [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 121-135]
 • آلودگی خاک تاثیر مدیریت‌ آبیاری بر میزان سرب در دسترس در خاک و تجمع آن در اندام هوایی برنج [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 127-139]
 • آلودگی خاک ارزیابی آلودگی ، بررسی ریسک سلامت و شاخص ریسک اکولوژیک عناصر بالقوه سمی در خاکهای سطحی(منطقه مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان بندرعباس) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 51-66]
 • آمونیوم حساسیت سنجی مدل CSM-CERES-Maize نسبت به ظرفیت زراعی خاک برای شبیه سازی سرنوشت نیتروژن در نیمرخ خاک [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 1-14]
 • آنالیز حاشیه‌ای بهینه‌سازی کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب زمینی با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه‌ای [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 85-93]
 • آنالیزهای چند متغیره کاربرد روش‌های آماری چند‌متغیره و شاخص‌های زیست‌محیطی در ارزیابی توزیع فلزات سنگین [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 65-76]
 • آنسودا برآورد منحنی مشخصه آب خاک برمبنای مدل ساده تک پارامتری [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 31-39]
 • آهن قابل جذب تغییرات شکل‌های شیمیایی و قابل استفاده آهن در خاک‌های تیمار شده توسط سرباره و لجن کنورتور کارخانه ذوب آهن اصفهان [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 77-100]

ا

 • ار کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط تنش همزمان شوری و رطوبتی با کاربرد بایوچار برگ خرما [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 21-37]
 • ایران ارزیابی شاخص خشکسالی کمبود توأم تحت شرایط اقلیمی ایران [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 53-64]
 • ارتفاع از سطح زمین توزیع اندازه ذرات حاصل از فرسایش خاک‌های اطراف دریاچه ارومیه جمع‌آوری شده بوسیله نمونه‌گیر BSNE [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 103-118]
 • ارزیابی کاربردی ارزیابی برخی توابع انتقالی برای شبیه‌سازی جریان غیرماندگار آب در خاک [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 1-13]
 • ارزیابی هیدرولیکی تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات هیدرولیکی آبیاری قطره‌ای-نواری و عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 21-36]
 • ارزش افزوده تحلیل ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری‌ در استان قزوین بر مبنای شاخص GVIAP [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 11-26]
 • ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری تحلیل ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری‌ در استان قزوین بر مبنای شاخص GVIAP [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 11-26]
 • ارومیه تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی دشت ارومیه [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 19-26]
 • استاندارد کومو بررسی کیفیت تولید و کارایی پوشش های زهکشی ساخت داخل در خاک های خوزستان [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 1-14]
 • استان فارس برآورد منحنی مشخصه آب خاک برمبنای مدل ساده تک پارامتری [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 31-39]
 • استان فارس اثربخشی راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب کشاورزی (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مرودشت – خرامه) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 67-86]
 • استان مازندران تغییرات دانه‎بندی رسوبات معلق رودخانه در اثر برداشت شن و ماسه (مطالعه موردی: رودخانه واز) [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 15-22]
 • استحصال آب باران بهره‌برداری بهینه از آب‌بندان در آبیاری اراضی شالیزاری استان گیلان [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 47-60]
 • استحصال منابع آب مدیریت و بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب در راستای کاهش افت آبخوان هشتگرد [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 85-102]
 • ایستگاه هواشناسی اتوماتیک ارزیابی کارآیی آمار بلندمدت هواشناسی در مدیریت آبیاری قطره‌ای و بارانی [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 1-12]
 • استهلاک انرژی بررسی اثر فاصله‌ بلوک‌های کف از دریچه بر طول پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 1-10]
 • استوکستیک ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش‌های حداکثر روزانه کرمانشاه [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 27-39]
 • اسید استئاریک اثر آبگریزی لایه سطحی خاک بر میزان تبخیر از سه خاک با بافت متفاوت [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 123-136]
 • اصلاح خاک شور-سدیمی بررسی تأثیر فرآیند الکتروکینتیک به همراه آبشویی بر کیفیت زه‌آب در اصلاح یک خاک شور-سدیمی [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 29-41]
 • اصلاح خاک و اراضی امکان بهسازی خاک های شور و سدیمی با استفاده از بهسازهای شیمیایی [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 27-44]
 • اصلاح سطح سنتز نانو ذرات مغناطیسی مگنتایت عاملدار شده با متالوپوفیرین نئوبیرم V برای حذف انتخابی یون فلوئورید از محیط های آبی [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 71-83]
 • اصلاح کننده آلی اثر ورمی کمپوست دامی بر جذب سطحی فسفر در خاک‌‌های آهکی در مقایسه با سایر ترکیبات آلی [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 1-18]
 • اصلاح کننده های خاک تأثیر کاربرد جداگانه و ترکیبی ورمی کمپوست و نانو ذرات سیلیکا بر نفوذپذیری خاک [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 49-60]
 • اصلاح‌کننده‌های خاک تحلیل و ارزیابی تأثیرپذیری مؤلفه‌های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی‌آکریل‌آمید [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 1-14]
 • اصلاح‌کننده‌های خاک تأثیر نوع و سطح مصرف پلی‌آکریل‌آمید بر هدررفت خاک [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 29-38]
 • افزودنی آلی خاک اثر کاه و کلش برنج بر تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در کرت‌های کوچک [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 73-83]
 • افزودنی خاک تأثیر کاربرد جداگانه و ترکیبی ورمی کمپوست و نانو ذرات سیلیکا بر نفوذپذیری خاک [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 49-60]
 • افزودنی های خاک اثر کاه گندم بر تغییرات زمان شروع و ضریب رواناب در کرت‌های آزمایشگاهی تحت شبیه‌سازی باران [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 73-82]
 • افزودنی‌های خاک روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 53-67]
 • اقلید بررسی خشکسالی منطقه اقلید در استان فارس با استفاده از شاخص‌های SWI و RAI [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 91-104]
 • اکسیژن-آبیاری بهبود یکنواختی توزیع بده هوای خروجی از قطره چکان‌ها در سامانه‌های اکسیژن- آبیاری [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 79-89]
 • الکترود افقی بررسی تأثیر فرآیند الکتروکینتیک به همراه آبشویی بر کیفیت زه‌آب در اصلاح یک خاک شور-سدیمی [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 29-41]
 • الکترود آلومینیوم بررسی تأثیر فرآیند الکتروکینتیک به همراه آبشویی بر کیفیت زه‌آب در اصلاح یک خاک شور-سدیمی [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 29-41]
 • الگوی بهینه کشت تخصیص بهینه منابع آب و اراضی در منطقه رودبارالموت با استفاده از مدل FGFP [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 11-24]
 • الگوریتم استراتژی تکاملی تأثیر آرایش خاک ماسه‌ای لایه‌ای بر ضریب انتشار آلاینده‌ی غیرواکنش‌گر [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 59-74]
 • الگوریتم اصلاح‌شده جستجوی هارمونی ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی تفاضلی در بهره‌برداری بهینه از سیستم تک مخزنه سد علویان [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 61-76]
 • الگوریتم تکامل تفاضلی ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی تفاضلی در بهره‌برداری بهینه از سیستم تک مخزنه سد علویان [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 61-76]
 • الگوریتم رلیف مدلسازی رواناب ماهانه با استفاده از روشهای داده کاوی براساس الگوریتم های انتخاب ویژگی [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 39-54]
 • الگوریتم ژنتیک توسعه مدل ریاضی و بهینه‌سازی تخصیص آب کشاورزی بر اساس رتبه‌بندی نامغلوب [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 17-30]
 • الگوریتم ژنتیک تدوین قوانین بهره‌برداری بهینه و به‌هنگام مخازن سد‌ها با استفاده از شبکه‌های بیزی: کاربرد مدل حل اختلاف گروهی [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 1-11]
 • الگوریتم کرم شب‌تاب بهینه‌سازی بهره‎برداری از مخزن برای تأمین آب کشاورزی با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 17-31]
 • الگوی کشت توسعه مدل ریاضی و بهینه‌سازی تخصیص آب کشاورزی بر اساس رتبه‌بندی نامغلوب [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 17-30]
 • الگوی کشت ارزیابی تأثیر الگوی کشت بر منابع آب‌ زیرزمینی دشت مهران به‌روش پویایی سیستم در تغییرات قیمت انرژی [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 121-134]
 • انتقال آلودگی بررسی آزمایشگاهی و ارزیابی نتایج شبیه سازی عددی و حل تحلیلی معادله ی جابجایی - -پراکندگی کلاسیک برای آلودگی های واکنش ناپذیر [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 39-56]
 • انتقال غیرفیکی تأثیر آرایش خاک ماسه‌ای لایه‌ای بر ضریب انتشار آلاینده‌ی غیرواکنش‌گر [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 59-74]
 • انگشت‌نگاری بررسی حساسیت واحدهای سنگی به فرسایش با استفاده از ویژگی های کانی شناسی [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 1-18]
 • اهرچای ارزیابی عملکرد روش‌های مدل درختی M5 و رگرسیون بردار پشتیبان در مدل‌سازی رسوب معلق رودخانه [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 109-124]
 • اوره آز تاثیر قرق بر فعالیت آنزیم های خاک در رویشگاه ارس (Juniperus excelsa) چهارطاق اردل [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 45-52]
 • اولویت‌بندی سیل‌خیزی روشی برای تعیین مناطق مولد سیل بر اساس رابطه بین شاخص سیل‌خیزی و پارامترهای مورفومتری [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 87-102]

ب

 • بادمجان تخمین تابع تولید و کارآیی مصرف آب در گیاه بادمجان تحت شرایط آبیاری قطره ای و کود نیتروژن‌ [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 41-54]
 • بار حوضه‌ای توزیع اندازه ذرات رسوب معلق در فواصل زمانی معین در رودخانه کجور [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 73-82]
 • بارش حدی ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش‌های حداکثر روزانه کرمانشاه [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 27-39]
 • بارش- رواناب بررسی پارامترهای مؤثر بر جریان سطحی و پهنه‌بندی مکانی منابع آب حوضه زاگرس مرکزی [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 73-90]
 • بارش روزانه ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش‌های حداکثر روزانه کرمانشاه [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 27-39]
 • بار معلق تأثیر برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 65-77]
 • بارندگی تغییرات زمانی رطوبت خاک تحت تأثیر بارندگی و دما در شرایط آیش و کشت در کشتزار دیم [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 135-148]
 • بازتاب¬ طیفی اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی نقطه¬ای در گستره VIS-NIR-SWIR به‌منظور تخمین نگهداشت آب در خاک [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 27-42]
 • بازتاب طیفی اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی پارامتریک به‌منظور برآورد ویژگی‌های هیدرولیکی خاک در گستره VIS-NIR-SWIR [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 21-36]
 • بازتاب طیفی تأثیر رطوبت خاک بر دقت روش طیف‌سنجی در برآورد مقدار ماده آلی خاک [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 119-133]
 • بازتاب طیفی خاک ارزیابی توابع انتقالی طیفی و توابع انتقالی خاک در پیش‌بینی نگهداشت آب در خاک [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 25-43]
 • بازده مصرف نیتروژن بررسی عملکرد، بهره‌وری مصرف آب و کارآیی نیتروژن در کشت ذرت در استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 35-50]
 • بافت خاک تحلیل اثر رگبارهای متوالی بر ویژگی‌های خاک، تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در خاک‌های با پایداری متفاوت در کرت‌های کوچک [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 53-68]
 • بافت خاک ارزیابی کارآیی مدل های فرکتالی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک و رابطه بین بُعد فرکتالی منحنی رطوبتی با این پارامترها [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 15-24]
 • بافت خاک پیش‌بینی بافت خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 1-10]
 • بافت خاک تأثیرسوپر جاذب معدنی بر برخی خواص خاک و شاخص‌های رشد پیاز خوراکی (Allium cepa) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 87-106]
 • بایوچار اثرات کوتاه مدت بایوچار حاصل از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 137-150]
 • بایوچار طبیعی مطالعه اثر سطوح مختلف دو نوع زغال‌زیستی بر آبگریزی و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 19-34]
 • برنامه‌ریزی آبیاری شبیه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری گیاه سویا با استفاده از مدل BUDGET [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 47-58]
 • برنامه‌ریزی بیان ژن ارزیابی مدل برنامه ریزی بیان ژن برای برآورد بار رسوب معلق بر اساس پیش پردازش داده ها با روش آزمون گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رود زرد) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 37-50]
 • برنامه‌ریزی بیان‌ژن مقایسه روشهای سیستم استنتاج عصبی_فازی و برنامه‌ریزی بیان‌ژن در‌برآورد تبخیر از تشتک (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 107-117]
 • برنامه‌ریزی چند هدفه مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی دشت لیشتر) [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 83-98]
 • برنامه ریزی خطی تعیین سطح بهینه کاربری اراضی و عملیات بیولوژیک برای کاهش فرسایش و رسوب (مطالعه موردی:حوزه آبخیز سقزچی استان اردبیل) [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 61-74]
 • برنامه‌ریزی ریاضی مثبت تعیین برنامه سیاستی مناسب برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 29-46]
 • برنامه‌ریزی غیرخطی کم‌آبیاری توأم با کاهش آب در دسترس راهکاری برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 67-80]
 • برنامه‌ریزی کسری آرمانی فازی تخصیص بهینه منابع آب و اراضی در منطقه رودبارالموت با استفاده از مدل FGFP [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 11-24]
 • برنج تاثیر مدیریت‌ آبیاری بر میزان سرب در دسترس در خاک و تجمع آن در اندام هوایی برنج [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 127-139]
 • بستر زبر اثر زبری بر شدت نوسانات فشار در حوضچه آرامش با واگرایی ناگهانی [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 63-77]
 • بیش‌ترین احتمال پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و سلول خودکار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه چای، ارومیه) [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 105-116]
 • بُعد فرکتالی استفاده از مدل های فرکتالی برای کمّی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 89-102]
 • بُعد فرکتالی ارزیابی کارآیی مدل های فرکتالی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک و رابطه بین بُعد فرکتالی منحنی رطوبتی با این پارامترها [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 15-24]
 • بلوک‌های کف بررسی اثر فاصله‌ بلوک‌های کف از دریچه بر طول پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 1-10]
 • بهره‌برداری توسعه یک سامانه چندمخزنه چندمنظوره به عنوان مورد مطالعاتی نمونه در مدیریت سامانه مخازن [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 13-47]
 • بهره‌برداران مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی دشت لیشتر) [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 83-98]
 • بهره‌برداری بهینه بهینه‌سازی بهره‎برداری از مخزن برای تأمین آب کشاورزی با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 17-31]
 • بهره‌برداری بهینه ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی تفاضلی در بهره‌برداری بهینه از سیستم تک مخزنه سد علویان [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 61-76]
 • بهره‌برداری مخزن تدوین قوانین بهره‌برداری بهینه و به‌هنگام مخازن سد‌ها با استفاده از شبکه‌های بیزی: کاربرد مدل حل اختلاف گروهی [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 1-11]
 • بهره وری آب ارزیابی مدل CERES-Wheat در شبیه سازی عملکرد ارقام گندم تحت تیمارهای مختلف آبیاری [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 73-85]
 • بهره وری آب تحلیل ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری‌ در استان قزوین بر مبنای شاخص GVIAP [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 11-26]
 • بهره‌وری آب کارائی مصرف آب و بهره‌وری آب در ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی تحت تنش کم آبی [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 15-32]
 • بهره‌وری اقتصادی کود تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای کشت کلزا [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 1-9]
 • بهره‌وری بارش تعیین عوامل موثر بر توابع تولید اقلیمی جو دیم و تحلیل حساسیت آن در مناطق سرد و نیمه‌‌سرد استان لرستان [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 57-72]
 • بهره‌وری تولید تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن درتولید چای با روش آبیاری بارانی [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 37-47]
 • بهره وری مصرف آب بررسی تغییرات مکانی و زمانی بهره‌وری مصرف آب در مقیاس منطقه‌ای مطالعه موردی: استان همدان [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 43-51]
 • بهره‌وری مصرف آب بررسی تأثیرکم آبیاری بر عملکرد، خصوصیات کیفی و شاخص بهرهوری مصرف آب 3 رقم سویا در دشت مغان [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 113-125]
 • بهره‌وری مصرف آب بررسی عملکرد، بهره‌وری مصرف آب و کارآیی نیتروژن در کشت ذرت در استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 35-50]
 • بهره وری مصرف انرژی بررسی اثر روش های کم خاک ورزی بر بهره وری مصرف انرژی و عملکرد گندم دیم [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 69-78]
 • بهسازی خاک مدلی کاربردی برای بهسازی خاک‌های شور و سدیمی [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 43-59]
 • بهسازی خاک کاربرد مدل‌های شوری‌زدایی به‌منظور تدوین برنامه تناوب زراعی خاک‌های شور و سدیمی (مطالعه موردی منطقه رامهرمز ) [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 91-106]
 • بهینه سازی تعیین سطح بهینه کاربری اراضی و عملیات بیولوژیک برای کاهش فرسایش و رسوب (مطالعه موردی:حوزه آبخیز سقزچی استان اردبیل) [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 61-74]
 • بهینه‌سازی چندهدفه توسعه یک سامانه چندمخزنه چندمنظوره به عنوان مورد مطالعاتی نمونه در مدیریت سامانه مخازن [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 13-47]
 • بیوچار اصلاح شده ارزیابی تأثیر بیوچار اصلاح شده و زئولیت بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لوم [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 87-102]

پ

 • پایداری خاکدانه ها استفاده از مدل های فرکتالی برای کمّی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 89-102]
 • پایداری خاکدانه‌ها ارزیابی پایداری خاکدانه‌ها با استفاده از مدل‌های فرکتالی و روش‌های کلاسیک [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 39-51]
 • پایداری مرحله‌ای آنالیز ضریب اطمینان پایداری سدهای خاکی نسبت به زمان [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 15-28]
 • پایداری منابع آب کم‌آبیاری توأم با کاهش آب در دسترس راهکاری برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 67-80]
 • پارامترهای اقلیمی پتانسیل‌یابی اراضی مستعد کشت گردو در استان تهران با روشFuzzy AHP [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 49-72]
 • پارامترهای آماری ارزیابی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی دشت اردبیل به منظور کاربرد در سامانه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 107-122]
 • پارامترهای هیدرولوژی بررسی پارامترهای مؤثر بر جریان سطحی و پهنه‌بندی مکانی منابع آب حوضه زاگرس مرکزی [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 73-90]
 • پیاز تأثیرسوپر جاذب معدنی بر برخی خواص خاک و شاخص‌های رشد پیاز خوراکی (Allium cepa) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 87-106]
 • پیاز رطوبتی تأثیر کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 41-52]
 • پایش خشکسالی ارزیابی شاخص خشکسالی کمبود توأم تحت شرایط اقلیمی ایران [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 53-64]
 • پایگاه اطلاعاتی Earth2observe بررسی عملکرد مدلهای بازتحلیل شده پایگاه Earth2Observe و مدل سطح زمین VIC-3L در برآورد رواناب خروجی از حوضه های آبریز [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 118-134]
 • پایگاه اطلاعات داده‌ای UNSODA برآورد منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مدل پارامتریک مقیاس‏گذاری شده [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 91-104]
 • پالایش گیاهی ارزیابی توان بیش اندوزی گیاه شاهی برای پالایش گیاهی خاک های آلوده به کادمیم [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 25-36]
 • پتانسیل آلودگی آلودگی آب های زیرزمینی دشت اوان به نیترات و بررسی پتانسیل و منشا آلایندگی آن [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 29-38]
 • پتانسیل رسوب‌زایی بررسی حساسیت واحدهای سنگی به فرسایش با استفاده از ویژگی های کانی شناسی [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 1-18]
 • پراکنش مکانی مقایسه کارایی چند روش زمین آماری برای تخمین برخی ویژگی ها ی فیزیکی خاک [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 67-76]
 • پرتاب کننده های مثلثی تاثیر طول آستانه و زاویه در پرتاب کننده های مثلثی بر مسیر کلی پرتابه خروجی [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 1-18]
 • پرسپترون چند لایه مدل‌سازی بار رسوب کل رودخانه‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 13-26]
 • پرستلی-تیلور تعیین نیاز آبی محصولات ذرت علوفه ای و چغندرقند با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی دشت قزوین) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 1-20]
 • پرش هیدرولیکی اثر زبری بر شدت نوسانات فشار در حوضچه آرامش با واگرایی ناگهانی [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 63-77]
 • پرمامتر گلف تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع در برخی از خاکهای استان ایلام با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و روشهای رگرسیونی [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 131-149]
 • پساب تأثیر شستشوی لترال‌های آبیاری بر گرفتگی قطره‌چکان‌های PCJ و UniRam هنگام کاربرد پساب تصفیه‌شده [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 23-35]
 • پساب بررسی تاثیر خاک، پساب و لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های رویشی گیاه قره داغ (Nitraria schoberi) [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 81-95]
 • پساب تاثیر عمق نصب قطره چکان و فاصله لاترالهای آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در انتقال نیترات در شرایط استفاده از پساب شهری برای گیاه چمن [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 15-26]
 • پساب تصفیه شده تاثیر شستشوی هفتگی بر عملکرد هیدرولیکی قطره چکان ها در شرایط استفاده از پساب تصفیه شده [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 49-60]
 • پساب شهری تأثیر کیفیت آب آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در اراضی تحت کشت برنج (Oryza Sativa) [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 15-28]
 • پساب صنعتی تأثیر کیفیت آب آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در اراضی تحت کشت برنج (Oryza Sativa) [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 15-28]
 • پسته بررسی سطوح مختلف تأمین آب در باغات پسته با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعه موردی دشت سیرجان) [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 67-86]
 • پیش آگاهی پیش آگاهی وضعیت خشکسالی هواشناسی در گستره ایران با استفاده از مدل زنجیره مارکف [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 1-12]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی نمایه خشکسالی SPI به‌روش‌های رگرسیون بردار پشتیبان و خطی چندگانه [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 1-16]
 • پیش‌بینی جریان شبیه سازی خودهمبسته جریان حوضه آبریز زرینه رود با استفاده از روش تجزیه پروکراستس و مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 119-134]
 • پیش پردازش برآورد ضریب گیاهی گندم پاییزه با استفاده از داده‌های سنجش از دور با رویکرد کاهش داده [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 11-24]
 • پیش‌پردازش تأثیر رطوبت خاک بر دقت روش طیف‌سنجی در برآورد مقدار ماده آلی خاک [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 119-133]
 • پلاستیسیته تأثیر نوع خاک و وضعیت تراکم بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 65-78]
 • پهنه‌بندی پتانسیل‌یابی اراضی مستعد کشت گردو در استان تهران با روشFuzzy AHP [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 49-72]
 • پهنه‌بندی ارزیابی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی دشت اردبیل به منظور کاربرد در سامانه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 107-122]
 • پهنه‌بندی‌منابع آب بررسی پارامترهای مؤثر بر جریان سطحی و پهنه‌بندی مکانی منابع آب حوضه زاگرس مرکزی [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 73-90]
 • پویایی سیستم ارزیابی تأثیر الگوی کشت بر منابع آب‌ زیرزمینی دشت مهران به‌روش پویایی سیستم در تغییرات قیمت انرژی [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 121-134]
 • پوشش گیاهی شبیه‌سازی رشد چغندرقند تحت تنش آبی با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 1-19]
 • پوشش گیاهی بررسی شاخص‌های فرسایش سطحی خاک و ارتباط آن‌ها با خصوصیات دامنه در مراتع منطقه نیمه‌خشک [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 25-38]
 • پومیس تأثیرسوپر جاذب معدنی بر برخی خواص خاک و شاخص‌های رشد پیاز خوراکی (Allium cepa) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 87-106]

ت

 • تابش خورشیدی ارزیابی مدل درختی M5 و دو مدل تجربی مبتنی بر دمای هوا برای برآورد تابش خورشیدی با استفاده از LST در یک اقلیم نیمه خشک [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 75-86]
 • تابع تولید گیاه بهینه‌سازی کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب زمینی با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه‌ای [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 85-93]
 • تابع تولید محصول بررسی توابع تولید محصول برای برآورد عملکرد گیاه کلزا در بازههای زمانی مختلف [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 103-113]
 • تابع همبند ارزیابی شاخص خشکسالی کمبود توأم تحت شرایط اقلیمی ایران [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 53-64]
 • تاج خروس وحشی گیاه پالایی خاک های آلوده به برخی فلزات سنگین به وسیله چند گیاه بومی منطقه حفاظت شده ارسباران [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 53-66]
 • تالاب مصنوعی کاهش BOD5 از آب‌های‌آلوده با استفاده از گیاه وتیور در تالاب‌مصنوعی جریان‌سطحی [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 45-58]
 • تبخیر تشتک مقایسه روشهای سیستم استنتاج عصبی_فازی و برنامه‌ریزی بیان‌ژن در‌برآورد تبخیر از تشتک (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 107-117]
 • تبخیر- تعرق پیش‏ نمایی و تحلیل مکانی شاخص‏ های اگروکلیماتیک حوضه آبریز قزل اوزن در طول فصل رشد [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 139-162]
 • تبخیر-تعرق ارزیابی کارآیی آمار بلندمدت هواشناسی در مدیریت آبیاری قطره‌ای و بارانی [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 1-12]
 • تبخیر-تعرق پتانسیل تعیین نیاز آبی محصولات ذرت علوفه ای و چغندرقند با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی دشت قزوین) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 1-20]
 • تبخیر- تعرق گیاه مرجع تحلیل حساسیت تبخیر- تعرق به تغییر در پارامترهای هواشناسی در شمال‌غرب و غرب ایران [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 1-14]
 • تبخیر - تعرق واقعی بررسی سطوح مختلف تأمین آب در باغات پسته با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعه موردی دشت سیرجان) [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 67-86]
 • تبخیر سطحی اثر آبگریزی لایه سطحی خاک بر میزان تبخیر از سه خاک با بافت متفاوت [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 123-136]
 • تبخیر غیر ماندگار شبیه سازی تبخیر غیرماندگار از سطح خاک در شرایط متغیر رطوبتی با استفاده از مدل نگهداشت دو پارامتری کمپبل [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 87-97]
 • تبخیر و تعرق بررسی تغییرات مکانی و زمانی بهره‌وری مصرف آب در مقیاس منطقه‌ای مطالعه موردی: استان همدان [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 43-51]
 • تبخیر و تعرق ارزیابی مدل SEBAL برای برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از اطلاعات سنجنده‌های TM و MODIS [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 29-40]
 • تبدیل موجک ارزیابی مدل ترکیبی موجک – حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در ریزمقیاس کردن مکانی - زمانی سری های زمانی بارش [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 45-66]
 • تثبیت‌سازی بهسازی خاک‌های آلوده به کادمیوم و مس با کاربرد دی‌کلسیم‌فسفات [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 33-41]
 • تثبیت گیاهی بررسی جذب و تجمع کادمیوم در نهال‌های سه‌ماهه آکاسیا ویکتوریا (Acacia victoriae) [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 121-135]
 • تجارت آب مجازی استفاده از مفهوم ردپای آب مجازی در تولیدات دامی برای حفاظت منابع آب [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 133-143]
 • تجزیه به مؤلفه های اصلی تعیین شاخص های مؤثر برای ارزیابی کیفیت خاک در کاربری های مختلف حوضه آبخیز چغاخور [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 55-71]
 • تجزیه پروکراستس شبیه سازی خودهمبسته جریان حوضه آبریز زرینه رود با استفاده از روش تجزیه پروکراستس و مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 119-134]
 • تجزیه تشخیص گام به گام تعیین شاخص های مؤثر برای ارزیابی کیفیت خاک در کاربری های مختلف حوضه آبخیز چغاخور [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 55-71]
 • تجزیه زیستی زیست پالایی خاک‌های آلوده به نفت کوره تحت تأثیر همزمان کمپوست زباله شهری و برخی کودهای شیمیایی [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 43-56]
 • تجزیه علیت تعیین عوامل موثر بر توابع تولید اقلیمی جو دیم و تحلیل حساسیت آن در مناطق سرد و نیمه‌‌سرد استان لرستان [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 57-72]
 • تحکیم آنالیز ضریب اطمینان پایداری سدهای خاکی نسبت به زمان [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 15-28]
 • تحلیل آماری پیش‌بینی نمایه خشکسالی SPI به‌روش‌های رگرسیون بردار پشتیبان و خطی چندگانه [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 1-16]
 • تحلیل آماری ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی میزان انحلال پذیری خاک های گچی [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 31-48]
 • تحلیل حساسیت تحلیل حساسیت تبخیر- تعرق به تغییر در پارامترهای هواشناسی در شمال‌غرب و غرب ایران [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 1-14]
 • تحلیل خوشه ای تأثیر داده‌های پایه و مقیاس زمانی در انتخاب روش منطقه‌بندی خشکسالی [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 73-88]
 • تحلیل خوشه‌ای پهنه بندی اقلیمی استان‌ خراسان جنوبی با نرم‌افزار GIS [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 47-62]
 • تحلیل روند پیش بینی تاثیر تغییر اقلیم بر روند دبی ماهانه رودخانه با بکار بردن مدل هیدرولوژیکی IHACRES (مطالعه موردی: حوضه آبریز گالیکش) [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 18-34]
 • تحلیل سلسله مراتبی انتخاب مناسب‌ترین دبی گسیلنده با تحلیل توزیع رطوبت از یک گسیلنده نقطه‌ای [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 29-42]
 • تحلیل عاملی پهنه بندی اقلیمی استان‌ خراسان جنوبی با نرم‌افزار GIS [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 47-62]
 • تحلیل مکانی پیش‏ نمایی و تحلیل مکانی شاخص‏ های اگروکلیماتیک حوضه آبریز قزل اوزن در طول فصل رشد [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 139-162]
 • تخریب اراضی تهیه نقشه حساسیت به زمین لغزش به منظور کنترل تخریب اراضی زراعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 69-79]
 • تخریب اراضی تأثیر کاربرد جداگانه و ترکیبی ورمی کمپوست و نانو ذرات سیلیکا بر نفوذپذیری خاک [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 49-60]
 • تخریب خاک بررسی شاخص‌های فرسایش سطحی خاک و ارتباط آن‌ها با خصوصیات دامنه در مراتع منطقه نیمه‌خشک [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 25-38]
 • تخصیص آب اثر تغییر اقلیم بر اطمینان‌پذیری تأمین آب پایین‌دست سد کرخه و راهکارهای سازگاری با آن [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 49-63]
 • تخصیص بهینه توسعه مدل ریاضی و بهینه‌سازی تخصیص آب کشاورزی بر اساس رتبه‌بندی نامغلوب [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 17-30]
 • تخصیص بهینه بهره‌برداری بهینه از آب‌بندان در آبیاری اراضی شالیزاری استان گیلان [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 47-60]
 • تخمین بار رسوبی ارزیابی عملکرد روش‌های مدل درختی M5 و رگرسیون بردار پشتیبان در مدل‌سازی رسوب معلق رودخانه [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 109-124]
 • تخمین پارامتر تخمین معکوس پارامترها و توابع هیدرولیکی خاک غیراشباع با استفاده از داده‌های آزمون دیسک نفوذسنج [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 39-49]
 • تخمین رسوب معلق ارزیابی روش‌های آزمون گاما، تحلیل خوشه‌ای، تحلیل تابع تشخیص و منحنی‌های اندرو در تفکیک آبخیزهای همگن برای آنالیز منطقه‌ای رسوب معلق [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 65-85]
 • تخمینگر انتقال مارکوف پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و سلول خودکار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه چای، ارومیه) [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 105-116]
 • تراز آب زیرزمینی مدیریت جامع آب کشاورزی در مقیاس حوضه آبریز(IWMsim) با رویکرد پویایی سیستم [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 69-90]
 • تراژکتوری جت تاثیر طول آستانه و زاویه در پرتاب کننده های مثلثی بر مسیر کلی پرتابه خروجی [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 1-18]
 • تراکم بررسی تاثیر مقدار رطوبت و درصد تراکم اولیه بر مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته دو نوع خاک رسی و رس ماسه ای [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 29-50]
 • تراکم کاشت مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری بارانی با ارقام و تراکم مختلف گندم در کرج [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 89-104]
 • ترکمن صحرا بررسی تغییرات شوری بخشی از اراضی ترکمن صحرا با بهره گیری از روش‌های میان‌یابی [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 89-96]
 • ترک‌های کششی اثر میزان رس، ارتفاع آبشار و سرعت جریان در خاک‌های چسبنده بر فرسایش پس‌رونده [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 25-38]
 • تصاویر پانکروماتیک استفاده از الگوریتم تلفیق تصاویر برای افزایش صحت برآورد رسوب‌دهی در مدل WaTEM/SEDEM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز درکش) [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 99-112]
 • تصاویر چند طیفی استفاده از الگوریتم تلفیق تصاویر برای افزایش صحت برآورد رسوب‌دهی در مدل WaTEM/SEDEM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز درکش) [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 99-112]
 • تصاویر ماهواره لندست سیر تغییرات کاربری اراضی در دشت مرودشت – استان فارس [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 67-84]
 • تعرفه انرژی ارزیابی تأثیر الگوی کشت بر منابع آب‌ زیرزمینی دشت مهران به‌روش پویایی سیستم در تغییرات قیمت انرژی [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 121-134]
 • تغذیه آبخوان ارزیابی تأثیر افزایش راندمان آبیاری و افزایش سطح زیرکشت بر میزان آب برگشتی و ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 1-14]
 • تغییرات رواناب تحلیل و ارزیابی تأثیرپذیری مؤلفه‌های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی‌آکریل‌آمید [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 1-14]
 • تغییرات شوری خاک بررسی تغییرات شوری بخشی از اراضی ترکمن صحرا با بهره گیری از روش‌های میان‌یابی [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 89-96]
 • تغییراقلیم ارزیابی عدم قطعیت تغییراقلیم و اثرات آن بر احتمال تواتر آبدهی ورودی سد جامیشان [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 19-42]
 • تغییر اقلیم اثر تغییر اقلیم بر اطمینان‌پذیری تأمین آب پایین‌دست سد کرخه و راهکارهای سازگاری با آن [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 49-63]
 • تغییر اقلیم ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رژیم هیدرولوژیکی یک حوضه آبریز کوهستانی در ایران [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 43-54]
 • تغییر اقلیم پیش بینی تاثیر تغییر اقلیم بر روند دبی ماهانه رودخانه با بکار بردن مدل هیدرولوژیکی IHACRES (مطالعه موردی: حوضه آبریز گالیکش) [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 18-34]
 • تغییر اقلیم ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش‌های حداکثر روزانه کرمانشاه [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 27-39]
 • تغییر اقلیم بررسی تغییرات بلندمدت دمای هوا در سطح کشور با استفاده از داده‌های پایگاه اطلاعاتی CRU TS [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 25-48]
 • تغییر اقلیم ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم از دیدگاه مدیریت آب سبز [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 133-145]
 • تغییر اقلیم پیش‏ نمایی و تحلیل مکانی شاخص‏ های اگروکلیماتیک حوضه آبریز قزل اوزن در طول فصل رشد [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 139-162]
 • تغییر کاربری اراضی اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 41-51]
 • تغییر کاربری اراضی تأثیر تغییر کاربری‌ اراضی بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: بانه) [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 13-27]
 • تغییر کاربری اراضی تغییرات کاربری اراضی جنوب‌غرب تهران با استفاده از تکنیک سنجش از دور و زنجیره مارکوف [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 59-72]
 • تغییر کاربری اراضی سیر تغییرات کاربری اراضی در دشت مرودشت – استان فارس [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 67-84]
 • تقاضای آب ارزیابی تأثیر الگوی کشت بر منابع آب‌ زیرزمینی دشت مهران به‌روش پویایی سیستم در تغییرات قیمت انرژی [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 121-134]
 • تکامل خاک رابطه سازندهای زمین شناسی و شکل اراضی با تشکیل و تحول خاک (مطالعه موردی بخش جنوبی دشت ارومیه) [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 51-66]
 • تلفات تبخیر و باد بردگی ارزیابی سیستم کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک و مدل‌سازی تلفات تبخیر و باد بردگی در آبپاش مدل ADF 25 ͦ در منطقه مغان [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 117-134]
 • تناوب زراعی کاربرد مدل‌های شوری‌زدایی به‌منظور تدوین برنامه تناوب زراعی خاک‌های شور و سدیمی (مطالعه موردی منطقه رامهرمز ) [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 91-106]
 • تنبوشه‌های بیوکامپوزیتی ارزیابی کارایی آبیاری زیرسطحی به روش تنبوشه‌های بیوکامپوزیتی در آبیاری گیاه پانیکوم [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 33-46]
 • تنش آبی بررسی رابطه مقدار مصرف آب و عملکرد سویا [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 51-60]
 • تنش آبی بررسی اثرات کم‌آبیاری بر روند رشد و خصوصیات کمی و کیفی ذرت دانه‌ای در کرمانشاه [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 99-112]
 • تنش آبی ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد زعفران تحت سناریوهای مختلف کم‌آبیاری و مصرف زئولیت [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 117-132]
 • تنش خشکی تأثیر کم آبیاری، آبیاری موضعی و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 703 [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 1-14]
 • تنش رطوبتی تعیین ضریب حساسیت سویا بهاره به تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد در مازندران [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 53-61]
 • تنش رطوبتی کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط تنش همزمان شوری و رطوبتی با کاربرد بایوچار برگ خرما [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 21-37]
 • تنش شوری شبیه سازی توازن رطوبت و نمک های محلول در روش کم آبیاری برای برخی گیاهان زراعی [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 13-28]
 • تنش شوری کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط تنش همزمان شوری و رطوبتی با کاربرد بایوچار برگ خرما [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 21-37]
 • تنش کم آبی کارائی مصرف آب و بهره‌وری آب در ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی تحت تنش کم آبی [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 15-32]
 • تنش هم‌زمان تعیین تابع تولید گیاه ریحان در شرایط تنش‌های هم‌زمان آبی و شوری [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 103-117]
 • توابع انتقالی خاک ارزیابی برخی توابع انتقالی برای شبیه‌سازی جریان غیرماندگار آب در خاک [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 1-13]
 • توابع انتقالی خاک تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع در برخی از خاکهای استان ایلام با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و روشهای رگرسیونی [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 131-149]
 • توابع انتقالی طیفی نقطه¬ای اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی نقطه¬ای در گستره VIS-NIR-SWIR به‌منظور تخمین نگهداشت آب در خاک [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 27-42]
 • توابع پایه شعاعی مدل‌سازی بار رسوب کل رودخانه‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 13-26]
 • توابع هیدرولیکی تخمین معکوس پارامترها و توابع هیدرولیکی خاک غیراشباع با استفاده از داده‌های آزمون دیسک نفوذسنج [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 39-49]
 • توده خاک بررسی آزمایشگاهی تأثیر لایه‌های درشت منفذ پیوسته و ناپیوسته در انتقال محلول در خاک [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 113-126]
 • توزیع احتمالی مدلسازی مشخصات رویدادهای بارش با استفاده از مفصل دی-واین [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 45-58]
 • توزیع اندازه ذرات رسوب معلق توزیع اندازه ذرات رسوب معلق در فواصل زمانی معین در رودخانه کجور [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 73-82]
 • توزیع رطوبت انتخاب مناسب‌ترین دبی گسیلنده با تحلیل توزیع رطوبت از یک گسیلنده نقطه‌ای [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 29-42]
 • توزیع مکانی توسعه و ترکیب مدل‌های زمین‌آمار و محاسبات نرم در برآورد توزیع مکانی سطح آب‌زیرزمینی [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 17-28]
 • توسعه پایدار ارزیابی سناریوهای توسعه سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌سازی پویایی سیستم [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 1-15]
 • توسعه پایدار مدیریت جامع آب کشاورزی در مقیاس حوضه آبریز(IWMsim) با رویکرد پویایی سیستم [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 69-90]
 • تولید اقتصادی تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن درتولید چای با روش آبیاری بارانی [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 37-47]
 • تولید رسوب روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 53-67]
 • تولید رسوب توزیع اندازه ذرات رسوب معلق در فواصل زمانی معین در رودخانه کجور [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 73-82]
 • تولید رسوب تأثیر نوع و سطح مصرف پلی‌آکریل‌آمید بر هدررفت خاک [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 29-38]
 • تولید رواناب تأثیر کاربرد جداگانه و ترکیبی ورمی کمپوست و نانو ذرات سیلیکا بر نفوذپذیری خاک [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 49-60]
 • تولید و پیش‌بینی داده‌های جریان برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری زمانی و شبیه‌سازی شرایط توسعه حوضه آبریز در دو سناریوی بلند و کوتاه مدت [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 1-17]

ج

 • جبهه رطوبتی شبیه‌سازی جبهه رطوبتی خاک در آبیاری قطره‌ای با استفاده از HYDRUS-2D [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 15-27]
 • جت ریزشی بررسی فشارهای ناشی از برخورد جت‌های ریزشی به بستر حوضچه استغراق [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 77-88]
 • جذب سطحی فسفر اثر ورمی کمپوست دامی بر جذب سطحی فسفر در خاک‌‌های آهکی در مقایسه با سایر ترکیبات آلی [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 1-18]
 • جریان آب در خاک ارزیابی برخی توابع انتقالی برای شبیه‌سازی جریان غیرماندگار آب در خاک [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 1-13]
 • جریان الکتریکی بررسی تأثیر فرآیند الکتروکینتیک به همراه آبشویی بر کیفیت زه‌آب در اصلاح یک خاک شور-سدیمی [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 29-41]
 • جریان تابش خالص بررسی ارتباط بین جریان تابش خالص با خصوصیات محیطی و پوشش سطح با استفاده از تصویر ماهواره ای (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 105-122]
 • جریان ترجیحی بررسی آزمایشگاهی تأثیر لایه‌های درشت منفذ پیوسته و ناپیوسته در انتقال محلول در خاک [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 113-126]
 • جرم مخصوص ظاهری تحلیل اثر رگبارهای متوالی بر ویژگی‌های خاک، تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در خاک‌های با پایداری متفاوت در کرت‌های کوچک [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 53-68]
 • جیره‌بندی توسعه سیاست جیره‌بندی بهره‌برداری از مخزن چندمنظوره در شرایط محدودیت منابع آب با استفاده از مدل MODSIM 8.1 [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 11-23]
 • جفت-مفصل مدلسازی مشخصات رویدادهای بارش با استفاده از مفصل دی-واین [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 45-58]
 • جو واسنجی مدل CERES-Barley با استفاده از روش مدل‌سازی معکوس تحت شرایط کم آبیاری [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 37-48]
 • جوانه‌زنی بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص‌های رشد دو رقم گیاه کینوا [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 87-98]
 • جیوهوموس تاثیر زئولیت و جیوهوموس بر شاخص‌های رشدی گیاه قره‌داغ (Nitraria schoberi) و برخی خصوصیات خاک [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 58-74]

چ

 • چای تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن درتولید چای با روش آبیاری بارانی [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 37-47]
 • چارچوب بودیکو تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز اندرآب و فاروب رمان) [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 125-143]
 • چرخشی برآورد ضریب گیاهی گندم پاییزه با استفاده از داده‌های سنجش از دور با رویکرد کاهش داده [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 11-24]
 • چغندرقند شبیه‌سازی رشد چغندرقند تحت تنش آبی با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 1-19]
 • چگالی ظاهری اثر سطوح مختلف بیوچار بر خواص فیزیکی خاک با بافت های مختلف [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 75-88]
 • چمن بررسی اثر سیستم آبیاری زیرسطحی، بارانی و پلیمرهای سوپر جاذب بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه چمن [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 71-85]
 • چمن ارزیابی مدیریت آبیاری متناوب با کاربرد آب شور در کشت چمن (Seashore Paspalum) [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 1-10]

ح

 • حاصل‌خیزی خاک تأثیر مصرف زئولیت در تلفیق با کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 1-14]
 • حباب‌ هوا بهبود یکنواختی توزیع بده هوای خروجی از قطره چکان‌ها در سامانه‌های اکسیژن- آبیاری [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 79-89]
 • حجم فرسایش بررسی میزان پس‌روی و حجم رسوب فرسایش پس‌رونده در مجاری با شیب تند [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 43-60]
 • حجم کل رواناب وابستگی خصوصیات رواناب به ابعاد کرت در کشتزار دیم تحت باران های منطقه نیمه خشک [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 15-29]
 • حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان ارزیابی مدل ترکیبی موجک – حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در ریزمقیاس کردن مکانی - زمانی سری های زمانی بارش [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 45-66]
 • حساسیت‌پذیری کارایی الگوریتم حداکثر آنتروپی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی حساسیت‌پذیری زمین‌لغزش‌های کم‌عمق [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 57-74]
 • حفاظت آب و خاک تأثیر کاربرد جداگانه و ترکیبی ورمی کمپوست و نانو ذرات سیلیکا بر نفوذپذیری خاک [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 49-60]
 • حفاظت خاک اثر کاه و کلش برنج بر تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در کرت‌های کوچک [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 73-83]
 • حفاظت خاک تأثیر نوع و سطح مصرف پلی‌آکریل‌آمید بر هدررفت خاک [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 29-38]
 • حفاظت خاک اثر کاه گندم بر تغییرات زمان شروع و ضریب رواناب در کرت‌های آزمایشگاهی تحت شبیه‌سازی باران [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 73-82]
 • حفاظت خاک و آب روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 53-67]
 • حفاظت منابع آب تعیین برنامه سیاستی مناسب برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 29-46]
 • حفاظت منابع آب و خاک بررسی آزمایشگاهی بهسازی یک خاک متورم شونده با استفاده از اعمال چرخه‏‌های مرطوب و خشک شدن متناوب [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 49-62]
 • حل معکوس تخمین معکوس پارامترها و توابع هیدرولیکی خاک غیراشباع با استفاده از داده‌های آزمون دیسک نفوذسنج [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 39-49]
 • حمیدیه بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر راندمان کاربرد آب آبیاری نواری در شرایط عمق توسعه ریشه موجود و قابل توسعه گندم در اراضی حمیدیه (خوزستان) [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 75-90]
 • حوزه‌ی آبخیز ارزیابی مدل برنامه ریزی بیان ژن برای برآورد بار رسوب معلق بر اساس پیش پردازش داده ها با روش آزمون گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رود زرد) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 37-50]
 • حوزه آبخیز خیاوچای بررسی حساسیت واحدهای سنگی به فرسایش با استفاده از ویژگی های کانی شناسی [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 1-18]
 • حوزه سد بوستان نقش روندیابی رودخانه در شناسایی و اولویت بندی واحدهای هیدرولوژیک حوزه سد بوستان از نظر سیل خیزی و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 10-26]
 • حوزهی مارون بررسی تأثیر تغییرکاربری بر رواناب رودخانه ی مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده ازدادههای سنجش از دور و مدل SWAT [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 71-87]
 • حوضچه استغراق بررسی فشارهای ناشی از برخورد جت‌های ریزشی به بستر حوضچه استغراق [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 77-88]
 • حوضچه‌های تله‌اندازی رسوب بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان حوضچه‌های تله‌اندازی رسوب [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 1-17]
 • حوضچه واگرای ناگهانی اثر زبری بر شدت نوسانات فشار در حوضچه آرامش با واگرایی ناگهانی [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 63-77]
 • حوضه آبخیز ایذه بررسی تاثیر سازه های اصلاحی بر روی زمان تمرکز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایذه) [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 39-54]
 • حوضه آبریز برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری زمانی و شبیه‌سازی شرایط توسعه حوضه آبریز در دو سناریوی بلند و کوتاه مدت [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 1-17]
 • حوضه آبریز دریاچه ارومیه صحت‌سنجی داده‏‌های بارندگی ایستگاه‌‏های غیرثبات سازمان هواشناسی و تماب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 91-109]
 • حوضه آبریز کرخه اثر تغییر اقلیم بر اطمینان‌پذیری تأمین آب پایین‌دست سد کرخه و راهکارهای سازگاری با آن [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 49-63]
 • حوضه آبریز لتیان ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم از دیدگاه مدیریت آب سبز [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 133-145]
 • حوضه تالاب انزلی تأثیر داده‌های پایه و مقیاس زمانی در انتخاب روش منطقه‌بندی خشکسالی [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 73-88]
 • حوضه دریاچه ارومیه تحلیل زمانی رگبارهای شرق دریاچه ارومیه با روش منحنی‌های هاف [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 27-44]
 • حوضه رودخانه بشار ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رژیم هیدرولوژیکی یک حوضه آبریز کوهستانی در ایران [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 43-54]
 • حوضه سیمینه‌رود ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات و ارائه راهبرد تغییر الگوی کشت (مطالعه موردی: حوضه سیمینه‌رود) [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 51-64]
 • حوضه طارم طبقه‌بندی و تحلیل کاربری اراضی حوضه طارم با استفاده از روش‌های مبتنی بر پیکسل [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 135-151]
 • حوضه ناورود مدلسازی رواناب ماهانه با استفاده از روشهای داده کاوی براساس الگوریتم های انتخاب ویژگی [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 39-54]

خ

 • خاک تاثیر قرق بر فعالیت آنزیم های خاک در رویشگاه ارس (Juniperus excelsa) چهارطاق اردل [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 45-52]
 • خاک‌پوش اثر کم آبیاری و شوری آب آبیاری بر توزیع شوری خاک و رشد رویشی نهال‌های خرما [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 1-13]
 • خاکدانه سازی بررسی توزیع اندازه ذرات و پایداری خاکدانه ها تحت تاثیر کاربرد دو نوع بقایای گیاهی [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 15-28]
 • خاک گچی ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی میزان انحلال پذیری خاک های گچی [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 31-48]
 • خاک های شور مدلسازی آب آبشویی مورد نیاز برای بهسازی خاک های شور [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 65-84]
 • خاک های شور و سدیمی امکان بهسازی خاک های شور و سدیمی با استفاده از بهسازهای شیمیایی [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 27-44]
 • خاک‌های شور و سدیمی مدلی کاربردی برای بهسازی خاک‌های شور و سدیمی [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 43-59]
 • خاک‌های شور و سدیمی کاربرد مدل‌های شوری‌زدایی به‌منظور تدوین برنامه تناوب زراعی خاک‌های شور و سدیمی (مطالعه موردی منطقه رامهرمز ) [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 91-106]
 • خاک و توپوگرافی بررسی ارتباط بین جریان تابش خالص با خصوصیات محیطی و پوشش سطح با استفاده از تصویر ماهواره ای (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 105-122]
 • خاکورزی حفاظتی تغییرات زمانی رطوبت خاک تحت تأثیر بارندگی و دما در شرایط آیش و کشت در کشتزار دیم [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 135-148]
 • خراسان جنوبی پهنه بندی اقلیمی استان‌ خراسان جنوبی با نرم‌افزار GIS [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 47-62]
 • خراسان جنوبی مقایسه روشهای سیستم استنتاج عصبی_فازی و برنامه‌ریزی بیان‌ژن در‌برآورد تبخیر از تشتک (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 107-117]
 • خرما اثر کم آبیاری و شوری آب آبیاری بر توزیع شوری خاک و رشد رویشی نهال‌های خرما [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 1-13]
 • خشکسالی پیش آگاهی وضعیت خشکسالی هواشناسی در گستره ایران با استفاده از مدل زنجیره مارکف [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 1-12]
 • خشکسالی توسعه مدل ریاضی و بهینه‌سازی تخصیص آب کشاورزی بر اساس رتبه‌بندی نامغلوب [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 17-30]
 • خشکسالی پیش‌بینی نمایه خشکسالی SPI به‌روش‌های رگرسیون بردار پشتیبان و خطی چندگانه [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 1-16]
 • خشکسالی بررسی خشکسالی منطقه اقلید در استان فارس با استفاده از شاخص‌های SWI و RAI [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 91-104]
 • خصوصیات شیمیایی خاک استفاده از سامانه هیبرید فازی- تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 45-56]
 • خصوصیات شیمیایی خاک تأثیر تغییر کاربری‌ اراضی بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: بانه) [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 13-27]
 • خصوصیات شیمیایی خاک شناسایی علل وقوع فرسایش خندقی با تاکید بر خصوصیات خاک(مطالعه موردی حوزه آبخیز آق امام) [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 1-14]
 • خصوصیات فیزیکی خاک تأثیر تغییر کاربری‌ اراضی بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: بانه) [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 13-27]
 • خصوصیات فیزیکی خاک شناسایی علل وقوع فرسایش خندقی با تاکید بر خصوصیات خاک(مطالعه موردی حوزه آبخیز آق امام) [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 1-14]
 • خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ارزیابی تأثیر بیوچار اصلاح شده و زئولیت بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لوم [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 87-102]
 • خصوصیات مرفولوژیک گیاهی بررسی تاثیر خاک، پساب و لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های رویشی گیاه قره داغ (Nitraria schoberi) [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 81-95]
 • خطر سدیم ارزیابی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی دشت اردبیل به منظور کاربرد در سامانه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 107-122]
 • خندق شناسایی علل وقوع فرسایش خندقی با تاکید بر خصوصیات خاک(مطالعه موردی حوزه آبخیز آق امام) [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 1-14]
 • خوزستان بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و طول دوره رشد گیاه نیشکر تحت سناریوهای واداشت تابشی [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 63-74]
 • خوزستان بررسی عملکرد، بهره‌وری مصرف آب و کارآیی نیتروژن در کشت ذرت در استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 35-50]

د

 • داده کاوی ارزیابی عملکرد روش‌های مدل درختی M5 و رگرسیون بردار پشتیبان در مدل‌سازی رسوب معلق رودخانه [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 109-124]
 • داده‌کاوی مدلسازی رواناب ماهانه با استفاده از روشهای داده کاوی براساس الگوریتم های انتخاب ویژگی [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 39-54]
 • داده‏های پراکنش اندازه‏ای ذرات برآورد منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مدل پارامتریک مقیاس‏گذاری شده [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 91-104]
 • دانه‌بندی رسوبات تغییرات دانه‎بندی رسوبات معلق رودخانه در اثر برداشت شن و ماسه (مطالعه موردی: رودخانه واز) [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 15-22]
 • دانه‌بندی لیزری توزیع اندازه ذرات رسوب معلق در فواصل زمانی معین در رودخانه کجور [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 73-82]
 • دبی خروجی بررسی کیفیت تولید و کارایی پوشش های زهکشی ساخت داخل در خاک های خوزستان [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 1-14]
 • دبی رودخانه پیش بینی تاثیر تغییر اقلیم بر روند دبی ماهانه رودخانه با بکار بردن مدل هیدرولوژیکی IHACRES (مطالعه موردی: حوضه آبریز گالیکش) [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 18-34]
 • دبی زهاب اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زهاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 61-73]
 • دریاچه ارومیه ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات و ارائه راهبرد تغییر الگوی کشت (مطالعه موردی: حوضه سیمینه‌رود) [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 51-64]
 • دریاچه ارومیه برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری زمانی و شبیه‌سازی شرایط توسعه حوضه آبریز در دو سناریوی بلند و کوتاه مدت [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 1-17]
 • دریاچه زریوار تحلیل آورد رواناب، رسوب معلق و مواد مغذی ورودیهای مختلف به دریاچه زریوار در پایه زمانی رگبار و آب پایه [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 61-76]
 • درآمد ملی مدیریت جامع آب کشاورزی در مقیاس حوضه آبریز(IWMsim) با رویکرد پویایی سیستم [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 69-90]
 • درجه شیب بررسی شاخص‌های فرسایش سطحی خاک و ارتباط آن‌ها با خصوصیات دامنه در مراتع منطقه نیمه‌خشک [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 25-38]
 • دریچه آویخته اثر شیب صفحه دریچه کشوئی بر ویژگی‌های هیدرولیکی آن [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 1-10]
 • دریچه قطاعی اثر شیب صفحه دریچه کشوئی بر ویژگی‌های هیدرولیکی آن [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 1-10]
 • دریچه کشویی بررسی اثر فاصله‌ بلوک‌های کف از دریچه بر طول پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 1-10]
 • درصد پروتئین بررسی اثرات کم‌آبیاری بر روند رشد و خصوصیات کمی و کیفی ذرت دانه‌ای در کرمانشاه [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 99-112]
 • درصد روغن بررسی اثرات کم‌آبیاری بر روند رشد و خصوصیات کمی و کیفی ذرت دانه‌ای در کرمانشاه [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 99-112]
 • درصد شیب ارزیابی تغییرات زمانی فرسایش پاشمانی در شیب‌های مختلف و کاربری‌های کشاورزی و جنگل [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 11-20]
 • دزفول کاستن نیتروژن و فسفر زهاب های کشاورزی با استفاده از سامانه نیزار طبیعی و زهکش های روباز [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 77-85]
 • دستگاه AccuPAR برآورد شاخص سطح برگ گیاه برنج در شمال ایران [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 1-10]
 • دیسک نفوذسنج تخمین معکوس پارامترها و توابع هیدرولیکی خاک غیراشباع با استفاده از داده‌های آزمون دیسک نفوذسنج [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 39-49]
 • دشت ارومیه رابطه سازندهای زمین شناسی و شکل اراضی با تشکیل و تحول خاک (مطالعه موردی بخش جنوبی دشت ارومیه) [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 51-66]
 • دشت قزوین کم‌آبیاری توأم با کاهش آب در دسترس راهکاری برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 67-80]
 • دشت قزوین تعیین برنامه سیاستی مناسب برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 29-46]
 • دشت مرودشت استان فارس سیر تغییرات کاربری اراضی در دشت مرودشت – استان فارس [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 67-84]
 • دمای بیشینه بررسی تغییرات بلندمدت دمای هوا در سطح کشور با استفاده از داده‌های پایگاه اطلاعاتی CRU TS [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 25-48]
 • دمای خاک تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز باران [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 13-24]
 • دمای خاک تغییرات زمانی رطوبت خاک تحت تأثیر بارندگی و دما در شرایط آیش و کشت در کشتزار دیم [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 135-148]
 • دمای سطح زمین بررسی ارتباط بین جریان تابش خالص با خصوصیات محیطی و پوشش سطح با استفاده از تصویر ماهواره ای (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 105-122]
 • دمای کمینه بررسی تغییرات بلندمدت دمای هوا در سطح کشور با استفاده از داده‌های پایگاه اطلاعاتی CRU TS [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 25-48]
 • دمای هوا ارزیابی مدل درختی M5 و دو مدل تجربی مبتنی بر دمای هوا برای برآورد تابش خورشیدی با استفاده از LST در یک اقلیم نیمه خشک [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 75-86]
 • دمای هوا تغییرات زمانی رطوبت خاک تحت تأثیر بارندگی و دما در شرایط آیش و کشت در کشتزار دیم [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 135-148]
 • دهیدروژناز تاثیر قرق بر فعالیت آنزیم های خاک در رویشگاه ارس (Juniperus excelsa) چهارطاق اردل [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 45-52]
 • دوره رشد بررسی توابع تولید محصول برای برآورد عملکرد گیاه کلزا در بازههای زمانی مختلف [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 103-113]
 • دوره‌های رشد بررسی تأثیرکم آبیاری بر عملکرد، خصوصیات کیفی و شاخص بهرهوری مصرف آب 3 رقم سویا در دشت مغان [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 113-125]

ذ

 • ذرات خاک بررسی اثر قطر ذرات بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطره‌ای [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 73-81]
 • ذرات شن بررسی آزمایشگاهی عملکرد عدم گرفتگی فیزیکی قطره‌چکان‌های میکروفلاپر، کرونا و ادن در آبیاری قطره‌ای [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 63-71]
 • ذرات معلق توزیع اندازه ذرات حاصل از فرسایش خاک‌های اطراف دریاچه ارومیه جمع‌آوری شده بوسیله نمونه‌گیر BSNE [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 103-118]
 • ذرت تأثیر کم آبیاری، آبیاری موضعی و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 703 [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 1-14]
 • ذرت بررسی عملکرد، بهره‌وری مصرف آب و کارآیی نیتروژن در کشت ذرت در استان خوزستان [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 35-50]

ر

 • راندمان ارزیابی سیستم کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک و مدل‌سازی تلفات تبخیر و باد بردگی در آبپاش مدل ADF 25 ͦ در منطقه مغان [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 117-134]
 • راندمان اثربخشی راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب کشاورزی (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مرودشت – خرامه) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 67-86]
 • راندمان آبیاری شبیه‌سازی شاخص‌های عملکرد آبیاری جویچه‌ای با استفاده از مدل‌سازی فصلی در شرایط مختلف مدیریت آب در مزرعه [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 1-13]
 • راندمان آبیاری ارزیابی تأثیر افزایش راندمان آبیاری و افزایش سطح زیرکشت بر میزان آب برگشتی و ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 1-14]
 • راندمان تله‌اندازی بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان حوضچه‌های تله‌اندازی رسوب [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 1-17]
 • راندمان کاربرد آب بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر راندمان کاربرد آب آبیاری نواری در شرایط عمق توسعه ریشه موجود و قابل توسعه گندم در اراضی حمیدیه (خوزستان) [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 75-90]
 • راندمان مصرف آب بررسی رابطه مقدار مصرف آب و عملکرد سویا [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 51-60]
 • راهبردهای سازگاری اثر تغییر اقلیم بر اطمینان‌پذیری تأمین آب پایین‌دست سد کرخه و راهکارهای سازگاری با آن [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 49-63]
 • راهکار سیاستی مناسب تعیین برنامه سیاستی مناسب برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 29-46]
 • ریزمقیاس کردن ارزیابی مدل ترکیبی موجک – حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در ریزمقیاس کردن مکانی - زمانی سری های زمانی بارش [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 45-66]
 • ریزمقیاس نمایی ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش‌های حداکثر روزانه کرمانشاه [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 27-39]
 • رژیم آبیاری تأثیر رژیم آبیاری و کود دامی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب‌زمینی در جیرفت [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 63-75]
 • رژیم هیدرولوژیکی ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رژیم هیدرولوژیکی یک حوضه آبریز کوهستانی در ایران [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 43-54]
 • رس پیش‌بینی بافت خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 1-10]
 • ریسک زیست‌محیطی مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی دشت لیشتر) [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 83-98]
 • ریسک سلامت انسان ارزیابی آلودگی ، بررسی ریسک سلامت و شاخص ریسک اکولوژیک عناصر بالقوه سمی در خاکهای سطحی(منطقه مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان بندرعباس) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 51-66]
 • رسوب اثر اندازۀ کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه‌گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 69-81]
 • رسوب اثر میزان رس، ارتفاع آبشار و سرعت جریان در خاک‌های چسبنده بر فرسایش پس‌رونده [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 25-38]
 • رسوب ارزیابی مدل برنامه ریزی بیان ژن برای برآورد بار رسوب معلق بر اساس پیش پردازش داده ها با روش آزمون گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رود زرد) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 37-50]
 • رسوب معلق تحلیل آورد رواناب، رسوب معلق و مواد مغذی ورودیهای مختلف به دریاچه زریوار در پایه زمانی رگبار و آب پایه [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 61-76]
 • رطوبت بررسی تاثیر مقدار رطوبت و درصد تراکم اولیه بر مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته دو نوع خاک رسی و رس ماسه ای [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 29-50]
 • رطوبت تأثیر نوع خاک و وضعیت تراکم بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 65-78]
 • رطوبت پیشین خاک تحلیل اثر رگبارهای متوالی بر ویژگی‌های خاک، تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در خاک‌های با پایداری متفاوت در کرت‌های کوچک [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 53-68]
 • رطوبت خاک بررسی اثر روش های کم خاک ورزی بر بهره وری مصرف انرژی و عملکرد گندم دیم [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 69-78]
 • رطوبت خاک شبیه‌سازی شاخص‌های عملکرد آبیاری جویچه‌ای با استفاده از مدل‌سازی فصلی در شرایط مختلف مدیریت آب در مزرعه [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 1-13]
 • رطوبت خاک سطحی برآورد رطوبت خاک به کمک شاخص‌های پوشش گیاهی و دمای سطح خاک و شاخص نرمال‌شده رطوبت با استفاده از تصاویر MODIS [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 37-45]
 • رفتار رسوبی تأثیر برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 65-77]
 • رفع اختلاف گروهی تدوین قوانین بهره‌برداری بهینه و به‌هنگام مخازن سد‌ها با استفاده از شبکه‌های بیزی: کاربرد مدل حل اختلاف گروهی [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 1-11]
 • رگبار تحلیل زمانی رگبارهای شرق دریاچه ارومیه با روش منحنی‌های هاف [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 27-44]
 • رگبار طبیعی اثر اندازۀ کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه‌گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 69-81]
 • رگبار طرح استخراج منحنی های IDF از داده های روزانه بارش در ایستگاه هواشناسی ساوه [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 61-70]
 • رگرسیون بردارپشتیبان مدلسازی رواناب ماهانه با استفاده از روشهای داده کاوی براساس الگوریتم های انتخاب ویژگی [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 39-54]
 • رگرسیون چند متغیره بررسی پارامترهای مؤثر بر جریان سطحی و پهنه‌بندی مکانی منابع آب حوضه زاگرس مرکزی [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 73-90]
 • رگرسیون چند متغیره ارزیابی سیستم کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک و مدل‌سازی تلفات تبخیر و باد بردگی در آبپاش مدل ADF 25 ͦ در منطقه مغان [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 117-134]
 • رگرسیون حداقل مربعات جزئی تأثیر رطوبت خاک بر دقت روش طیف‌سنجی در برآورد مقدار ماده آلی خاک [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 119-133]
 • رگرسیون ماشین بردار پشتیبان ارزیابی عملکرد روش‌های مدل درختی M5 و رگرسیون بردار پشتیبان در مدل‌سازی رسوب معلق رودخانه [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 109-124]
 • رگرسیون مرحله‌ای چندگانه ارزیابی توابع انتقالی طیفی و توابع انتقالی خاک در پیش‌بینی نگهداشت آب در خاک [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 25-43]
 • روابط انتقال رسوب مدل‌سازی بار رسوب کل رودخانه‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 13-26]
 • روابط عملکرد شوری کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط تنش همزمان شوری و رطوبتی با کاربرد بایوچار برگ خرما [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 21-37]
 • رواناب تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز باران [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 13-24]
 • رواناب تحلیل آورد رواناب، رسوب معلق و مواد مغذی ورودیهای مختلف به دریاچه زریوار در پایه زمانی رگبار و آب پایه [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 61-76]
 • رواناب اثر اندازۀ کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه‌گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 69-81]
 • رواناب شبیه‌سازی شاخص‌های عملکرد آبیاری جویچه‌ای با استفاده از مدل‌سازی فصلی در شرایط مختلف مدیریت آب در مزرعه [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 1-13]
 • رواناب تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز اندرآب و فاروب رمان) [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 125-143]
 • رواناب بررسی عملکرد مدلهای بازتحلیل شده پایگاه Earth2Observe و مدل سطح زمین VIC-3L در برآورد رواناب خروجی از حوضه های آبریز [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 118-134]
 • رواناب در واحد سطح وابستگی خصوصیات رواناب به ابعاد کرت در کشتزار دیم تحت باران های منطقه نیمه خشک [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 15-29]
 • روان آب های جاری بررسی تاثیر سازه های اصلاحی بر روی زمان تمرکز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایذه) [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 39-54]
 • رودخانه ارس بررسی ژئوشیمیایی و پراکنش فلزات سنگین مس، روی، سرب و نیکل در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی رودخانه ارس [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 29-44]
 • رودخانه واز تغییرات دانه‎بندی رسوبات معلق رودخانه در اثر برداشت شن و ماسه (مطالعه موردی: رودخانه واز) [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 15-22]
 • روش اینگهام اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 105-120]
 • روش حداکثر درست‌نمائی طبقه‌بندی و تحلیل کاربری اراضی حوضه طارم با استفاده از روش‌های مبتنی بر پیکسل [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 135-151]
 • روش سلف پتانسیل تاثیر شکل ذرات محیط متخلخل بر انتشارپذیری طولی: انتقال آلایندهها [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 115-130]
 • روش موریتز اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 105-120]
 • روش‌های درون‌یابی کارآیی برخی تخمین‌گرهای زمین‌آماری در میان‌یابی و پهنه‌بندی شماری از ویژگی‌های کیفی خاک [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 57-72]
 • روش‌های فراکاوشی بهینه‌سازی بهره‎برداری از مخزن برای تأمین آب کشاورزی با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 17-31]
 • روند یابی سیل نقش روندیابی رودخانه در شناسایی و اولویت بندی واحدهای هیدرولوژیک حوزه سد بوستان از نظر سیل خیزی و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 10-26]

ز

 • زاویه شیب پرتگاه اثر میزان رس، ارتفاع آبشار و سرعت جریان در خاک‌های چسبنده بر فرسایش پس‌رونده [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 25-38]
 • زی‌توده بررسی جذب و تجمع کادمیوم در نهال‌های سه‌ماهه آکاسیا ویکتوریا (Acacia victoriae) [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 121-135]
 • زمان شروع رواناب اثر کاه گندم بر تغییرات زمان شروع و ضریب رواناب در کرت‌های آزمایشگاهی تحت شبیه‌سازی باران [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 73-82]
 • زمین آمار تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی دشت ارومیه [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 19-26]
 • زمین آمار مقایسه کارایی چند روش زمین آماری برای تخمین برخی ویژگی ها ی فیزیکی خاک [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 67-76]
 • زمین‌آمار کارآیی برخی تخمین‌گرهای زمین‌آماری در میان‌یابی و پهنه‌بندی شماری از ویژگی‌های کیفی خاک [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 57-72]
 • زمین‌آمار بررسی تغییرات شوری بخشی از اراضی ترکمن صحرا با بهره گیری از روش‌های میان‌یابی [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 89-96]
 • زمین لغزش تهیه نقشه حساسیت به زمین لغزش به منظور کنترل تخریب اراضی زراعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 69-79]
 • زمین‌لغزش کم‌عمق کارایی الگوریتم حداکثر آنتروپی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی حساسیت‌پذیری زمین‌لغزش‌های کم‌عمق [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 57-74]
 • زنجیره مارکف سیر تغییرات کاربری اراضی در دشت مرودشت – استان فارس [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 67-84]
 • زنجیره مارکوف تغییرات کاربری اراضی جنوب‌غرب تهران با استفاده از تکنیک سنجش از دور و زنجیره مارکوف [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 59-72]
 • زنجیره مارکوف ارزیابی عدم قطعیت تغییراقلیم و اثرات آن بر احتمال تواتر آبدهی ورودی سد جامیشان [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 19-42]
 • زهکش های روباز کاستن نیتروژن و فسفر زهاب های کشاورزی با استفاده از سامانه نیزار طبیعی و زهکش های روباز [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 77-85]
 • زئولیت تأثیر مصرف زئولیت در تلفیق با کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 1-14]
 • زئولیت تاثیر زئولیت و جیوهوموس بر شاخص‌های رشدی گیاه قره‌داغ (Nitraria schoberi) و برخی خصوصیات خاک [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 58-74]
 • زئولیت پتاسیک ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد زعفران تحت سناریوهای مختلف کم‌آبیاری و مصرف زئولیت [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 117-132]
 • زئولیت پتاسیمی ارزیابی تأثیر بیوچار اصلاح شده و زئولیت بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لوم [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 87-102]

ژ

 • ژئوتکستایل تأثیر کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 41-52]
 • ژئوممبران تأثیر کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 41-52]

س

 • ساختمان خاک بررسی توزیع اندازه ذرات و پایداری خاکدانه ها تحت تاثیر کاربرد دو نوع بقایای گیاهی [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 15-28]
 • ساختمان خاک ارزیابی پایداری خاکدانه‌ها با استفاده از مدل‌های فرکتالی و روش‌های کلاسیک [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 39-51]
 • ساختمان خاک تحلیل اثر رگبارهای متوالی بر ویژگی‌های خاک، تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در خاک‌های با پایداری متفاوت در کرت‌های کوچک [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 53-68]
 • سازگاری ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم از دیدگاه مدیریت آب سبز [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 133-145]
 • سازند بررسی ارتباط بین برخی متغیرهای خاکی و زمین شناسی با تراکم زهکشی (مطالعه موردی: چهار حوزه آبخیز در استان اردبیل) [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 99-108]
 • سازند زمین شناسی رابطه سازندهای زمین شناسی و شکل اراضی با تشکیل و تحول خاک (مطالعه موردی بخش جنوبی دشت ارومیه) [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 51-66]
 • سازه های اصلاحی بررسی تاثیر سازه های اصلاحی بر روی زمان تمرکز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایذه) [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 39-54]
 • سیاست بهره‌برداری توسعه سیاست جیره‌بندی بهره‌برداری از مخزن چندمنظوره در شرایط محدودیت منابع آب با استفاده از مدل MODSIM 8.1 [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 11-23]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی پتانسیل‌یابی اراضی مستعد کشت گردو در استان تهران با روشFuzzy AHP [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 49-72]
 • سامانه چندمخزنه توسعه یک سامانه چندمخزنه چندمنظوره به عنوان مورد مطالعاتی نمونه در مدیریت سامانه مخازن [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 13-47]
 • سامانه زهکشی کاربرد مدل‌سازی سری زمانی در پیش‌بینی شدت تخلیه زهکشی زیرزمینی و نوسانات سطح ایستابی [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 1-16]
 • سامانه هیبرید استفاده از سامانه هیبرید فازی- تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 45-56]
 • سامانه هشدار سیل افزایش کارایی سامانه هشدار سیلاب با استفاده از منحنی غیر قطعی بارش آستانه [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 61-72]
 • سیب زمینی بهینه‌سازی کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب زمینی با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه‌ای [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 85-93]
 • سیب‌زمینی تأثیر رژیم آبیاری و کود دامی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب‌زمینی در جیرفت [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 63-75]
 • سیب‌زمینی کارائی مصرف آب و بهره‌وری آب در ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی تحت تنش کم آبی [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 15-32]
 • سد خاکی آنالیز ضریب اطمینان پایداری سدهای خاکی نسبت به زمان [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 15-28]
 • سد علویان ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی تفاضلی در بهره‌برداری بهینه از سیستم تک مخزنه سد علویان [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 61-76]
 • سرب تاثیر مدیریت‌ آبیاری بر میزان سرب در دسترس در خاک و تجمع آن در اندام هوایی برنج [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 127-139]
 • سرباره تغییرات شکل‌های شیمیایی و قابل استفاده آهن در خاک‌های تیمار شده توسط سرباره و لجن کنورتور کارخانه ذوب آهن اصفهان [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 77-100]
 • سرریز سد بررسی فشارهای ناشی از برخورد جت‌های ریزشی به بستر حوضچه استغراق [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 77-88]
 • سری زمانی بارندگی صحت‌سنجی داده‏‌های بارندگی ایستگاه‌‏های غیرثبات سازمان هواشناسی و تماب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 91-109]
 • سرعت انحلال ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی میزان انحلال پذیری خاک های گچی [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 31-48]
 • سرعت باد ارزیابی سیستم کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک و مدل‌سازی تلفات تبخیر و باد بردگی در آبپاش مدل ADF 25 ͦ در منطقه مغان [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 117-134]
 • سرفکتنت بهبود یکنواختی توزیع بده هوای خروجی از قطره چکان‌ها در سامانه‌های اکسیژن- آبیاری [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 79-89]
 • سری های زمانی بارش ارزیابی مدل ترکیبی موجک – حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در ریزمقیاس کردن مکانی - زمانی سری های زمانی بارش [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 45-66]
 • سیستم آبیاری بررسی اثر سیستم آبیاری زیرسطحی، بارانی و پلیمرهای سوپر جاذب بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه چمن [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 71-85]
 • سیستم آبیاری قطره ای تاثیر شستشوی هفتگی بر عملکرد هیدرولیکی قطره چکان ها در شرایط استفاده از پساب تصفیه شده [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 49-60]
 • سیستم آبیاری قطره‌ای تأثیر شستشوی لترال‌های آبیاری بر گرفتگی قطره‌چکان‌های PCJ و UniRam هنگام کاربرد پساب تصفیه‌شده [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 23-35]
 • سیستم استنتاج فازی-عصبی انطباقی توسعه و ترکیب مدل‌های زمین‌آمار و محاسبات نرم در برآورد توزیع مکانی سطح آب‌زیرزمینی [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 17-28]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده از سامانه هیبرید فازی- تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 45-56]
 • سیستم¬های سه فازی NAPL-آب-هوا ارزیابی پارامتریک توانایی نگهداشت خاک در حضور نفت خام در حالت سه فازی [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 15-24]
 • سطح ایستابی شبیه سازی تبخیر غیرماندگار از سطح خاک در شرایط متغیر رطوبتی با استفاده از مدل نگهداشت دو پارامتری کمپبل [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 87-97]
 • سطح ایستابی کاربرد مدل‌سازی سری زمانی در پیش‌بینی شدت تخلیه زهکشی زیرزمینی و نوسانات سطح ایستابی [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 1-16]
 • سطح ایستابی ارزیابی تأثیر الگوی کشت بر منابع آب‌ زیرزمینی دشت مهران به‌روش پویایی سیستم در تغییرات قیمت انرژی [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 121-134]
 • سطح برگ گیاه برآورد شاخص سطح برگ گیاه برنج در شمال ایران [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 1-10]
 • سطح زبر بررسی فشارهای ناشی از برخورد جت‌های ریزشی به بستر حوضچه استغراق [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 77-88]
 • سطح زیر کشت ارزیابی تأثیر افزایش راندمان آبیاری و افزایش سطح زیرکشت بر میزان آب برگشتی و ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 1-14]
 • سیلاب افزایش کارایی سامانه هشدار سیلاب با استفاده از منحنی غیر قطعی بارش آستانه [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 61-72]
 • سیلت بررسی ارتباط بین برخی متغیرهای خاکی و زمین شناسی با تراکم زهکشی (مطالعه موردی: چهار حوزه آبخیز در استان اردبیل) [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 99-108]
 • سیلت پیش‌بینی بافت خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 1-10]
 • سیلخیزی نقش روندیابی رودخانه در شناسایی و اولویت بندی واحدهای هیدرولوژیک حوزه سد بوستان از نظر سیل خیزی و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 10-26]
 • سناریوی مدیریتی تأثیرسناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک با مدل USLE در حوضه کلیبرچای [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 91-104]
 • سناریوهای RCP بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و طول دوره رشد گیاه نیشکر تحت سناریوهای واداشت تابشی [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 63-74]
 • سناریوهای آبیاری ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد زعفران تحت سناریوهای مختلف کم‌آبیاری و مصرف زئولیت [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 117-132]
 • سنتیک و ترمودینامیک جذب تعیین ضرایب سینتیکی و ترمودینامیکی و حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی توسط نانو ذره آهن صفرظرفیتی و نانواکسیدمس [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 55-69]
 • سنجش از دور تغییرات کاربری اراضی جنوب‌غرب تهران با استفاده از تکنیک سنجش از دور و زنجیره مارکوف [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 59-72]
 • سنجش از دور کاربرد تصاویر ماهوارهای و فنآوری سنجش از دور برای تخمین عملکرد برنج [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 55-69]
 • سنجش از دور برآورد آب مصرفی کشاورزی دهستان سودلانه با استفاده از الگوریتم برآورد تبخیر و تعرق SEBAL [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 105-120]
 • سویا تعیین ضریب حساسیت سویا بهاره به تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد در مازندران [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 53-61]
 • سویا بررسی رابطه مقدار مصرف آب و عملکرد سویا [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 51-60]
 • سویا شبیه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری گیاه سویا با استفاده از مدل BUDGET [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 47-58]
 • سویا بررسی تأثیرکم آبیاری بر عملکرد، خصوصیات کیفی و شاخص بهرهوری مصرف آب 3 رقم سویا در دشت مغان [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 113-125]
 • سوپر جاذب بررسی اثر سیستم آبیاری زیرسطحی، بارانی و پلیمرهای سوپر جاذب بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه چمن [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 71-85]
 • سودلانه برآورد آب مصرفی کشاورزی دهستان سودلانه با استفاده از الگوریتم برآورد تبخیر و تعرق SEBAL [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 105-120]

ش

 • شاخص جذب بررسی جذب و تجمع کادمیوم در نهال‌های سه‌ماهه آکاسیا ویکتوریا (Acacia victoriae) [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 121-135]
 • شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی بررسی خشکسالی منطقه اقلید در استان فارس با استفاده از شاخص‌های SWI و RAI [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 91-104]
 • شاخص خشکسالی هواشناسی بررسی خشکسالی منطقه اقلید در استان فارس با استفاده از شاخص‌های SWI و RAI [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 91-104]
 • شاخص ریسک اکولوژیک ارزیابی آلودگی ، بررسی ریسک سلامت و شاخص ریسک اکولوژیک عناصر بالقوه سمی در خاکهای سطحی(منطقه مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان بندرعباس) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 51-66]
 • شاخص رشد گیاه بررسی اثر سیستم آبیاری زیرسطحی، بارانی و پلیمرهای سوپر جاذب بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه چمن [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 71-85]
 • شاخص فرسایش بررسی حساسیت واحدهای سنگی به فرسایش با استفاده از ویژگی های کانی شناسی [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 1-18]
 • شاخص کیفیت خاک تعیین شاخص های مؤثر برای ارزیابی کیفیت خاک در کاربری های مختلف حوضه آبخیز چغاخور [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 55-71]
 • شاخص کمبود توأم ارزیابی شاخص خشکسالی کمبود توأم تحت شرایط اقلیمی ایران [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 53-64]
 • شاخص گیاهی ماهواره‌ای تعیین نیاز آبی محصولات ذرت علوفه ای و چغندرقند با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی دشت قزوین) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 1-20]
 • شاخص‌های توسعه‌یافته برآورد ضریب گیاهی گندم پاییزه با استفاده از داده‌های سنجش از دور با رویکرد کاهش داده [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 11-24]
 • شاخص‌های زیست‌محیطی کاربرد روش‌های آماری چند‌متغیره و شاخص‌های زیست‌محیطی در ارزیابی توزیع فلزات سنگین [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 65-76]
 • شالیزار کاربرد تصاویر ماهوارهای و فنآوری سنجش از دور برای تخمین عملکرد برنج [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 55-69]
 • شالیزار اثر باقی‌مانده کودهای نیتروژن و فسفر بر خصوصیات شیمیایی خاک در سیستم کشت باقلا- برنج [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 103-115]
 • شیب تند بررسی میزان پس‌روی و حجم رسوب فرسایش پس‌رونده در مجاری با شیب تند [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 43-60]
 • شیب دریچه کشوئی اثر شیب صفحه دریچه کشوئی بر ویژگی‌های هیدرولیکی آن [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 1-10]
 • شبکه عصبی مصنوعی توسعه و ترکیب مدل‌های زمین‌آمار و محاسبات نرم در برآورد توزیع مکانی سطح آب‌زیرزمینی [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 17-28]
 • شبکه عصبی مصنوعی شبیه سازی خودهمبسته جریان حوضه آبریز زرینه رود با استفاده از روش تجزیه پروکراستس و مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 119-134]
 • شبکه عصبی مصنوعی پیش‌بینی بافت خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 1-10]
 • شبکه‌های بیزی تدوین قوانین بهره‌برداری بهینه و به‌هنگام مخازن سد‌ها با استفاده از شبکه‌های بیزی: کاربرد مدل حل اختلاف گروهی [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 1-11]
 • شبکههای عصبی تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع در برخی از خاکهای استان ایلام با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و روشهای رگرسیونی [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 131-149]
 • شبکه های عصبی مصنوعی تخمین ضریب توزیع خاک-آب فلزات سنگین با کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 25-36]
 • شیب مقعر بررسی تغییرات شیب طولی جویچه بر توزیع نیترات در کودآبیاری سطحی [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 1-13]
 • شیب هیدرولیکی ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی میزان انحلال پذیری خاک های گچی [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 31-48]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی شاخص‌های عملکرد آبیاری جویچه‌ای با استفاده از مدل‌سازی فصلی در شرایط مختلف مدیریت آب در مزرعه [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 1-13]
 • شبیه‌سازی مدلسازی مشخصات رویدادهای بارش با استفاده از مفصل دی-واین [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 45-58]
 • شبیه ساز باران اثر کاه گندم بر تغییرات زمان شروع و ضریب رواناب در کرت‌های آزمایشگاهی تحت شبیه‌سازی باران [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 73-82]
 • شبیه‌ساز باران روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی‌آکریل‌آمید [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 53-67]
 • شبیه‌ساز باران ارزیابی تغییرات زمانی فرسایش پاشمانی در شیب‌های مختلف و کاربری‌های کشاورزی و جنگل [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 11-20]
 • شبیه‌ساز باران اثر کاه و کلش برنج بر تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در کرت‌های کوچک [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 73-83]
 • شبیه‌ساز باران تأثیر نوع و سطح مصرف پلی‌آکریل‌آمید بر هدررفت خاک [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 29-38]
 • شبیه‌سازی جریان روزانه ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رژیم هیدرولوژیکی یک حوضه آبریز کوهستانی در ایران [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 43-54]
 • شبیه‌سازی مخزن توسعه سیاست جیره‌بندی بهره‌برداری از مخزن چندمنظوره در شرایط محدودیت منابع آب با استفاده از مدل MODSIM 8.1 [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 11-23]
 • شبیه‌سازی منابع و مصارف برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری زمانی و شبیه‌سازی شرایط توسعه حوضه آبریز در دو سناریوی بلند و کوتاه مدت [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 1-17]
 • شبیه‌سازی منابع و مصارف کارائی مصرف آب و بهره‌وری آب در ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی تحت تنش کم آبی [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 15-32]
 • شدت آشفتگی جریان توزیع سرعت و آشفتگی جریان دوفازی آب و هوا در کانال های سیلابروی پلکانی [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 49-64]
 • شدت تخلیه کاربرد مدل‌سازی سری زمانی در پیش‌بینی شدت تخلیه زهکشی زیرزمینی و نوسانات سطح ایستابی [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 1-16]
 • شیر استفاده از مفهوم ردپای آب مجازی در تولیدات دامی برای حفاظت منابع آب [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 133-143]
 • شستشو تاثیر شستشوی هفتگی بر عملکرد هیدرولیکی قطره چکان ها در شرایط استفاده از پساب تصفیه شده [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 49-60]
 • شستشو تأثیر شستشوی لترال‌های آبیاری بر گرفتگی قطره‌چکان‌های PCJ و UniRam هنگام کاربرد پساب تصفیه‌شده [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 23-35]
 • شکل خاکدانه تاثیر شکل ذرات محیط متخلخل بر انتشارپذیری طولی: انتقال آلایندهها [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 115-130]
 • شکل‌های شیمیایی تغییرات شکل‌های شیمیایی و قابل استفاده آهن در خاک‌های تیمار شده توسط سرباره و لجن کنورتور کارخانه ذوب آهن اصفهان [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 77-100]
 • شمال‌غرب و غرب ایران تحلیل حساسیت تبخیر- تعرق به تغییر در پارامترهای هواشناسی در شمال‌غرب و غرب ایران [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 1-14]
 • شن پیش‌بینی بافت خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 1-10]
 • شوری بهینه سازی مصرف آب از طریق کنترل دقیق شوری خاک در شرایط ماندگار [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 59-68]
 • شوری تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی دشت ارومیه [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 19-26]
 • شوری اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زهاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 61-73]
 • شوری مدل‌سازی پاسخ گیاه به تنش‌های شوری و کمبود ازت خاک [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 33-50]
 • شوری بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص‌های رشد دو رقم گیاه کینوا [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 87-98]
 • شوری ارزیابی مدیریت آبیاری متناوب با کاربرد آب شور در کشت چمن (Seashore Paspalum) [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 1-10]
 • شوری بررسی سطوح مختلف تأمین آب در باغات پسته با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعه موردی دشت سیرجان) [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 67-86]
 • شوری آب ارزیابی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی دشت اردبیل به منظور کاربرد در سامانه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 107-122]
 • شوری خاک ارزیابی شبیه‌سازی عملکرد، بهره‌وری آب گیاه آفتابگردان و شوری خاک تحت تنش‌های آبی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 15-38]
 • شوری زدایی مدلسازی آب آبشویی مورد نیاز برای بهسازی خاک های شور [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 65-84]

ص

 • صرفه‏ جویی اثربخشی راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب کشاورزی (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مرودشت – خرامه) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 67-86]
 • صفحات مستغرق تعیین موقعیت بهینه شکاف در صفحه مستغرق مثلثی متصل به ساحل در قوس 90 درجه [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 89-98]

ض

 • ضایعات چای تاثیر جاذب‌های طبیعی و مصنوعی رطوبت بر تأخیر در ضریب رطوبتی نقطه پژمردگی دائم [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 31-44]
 • ضریب آبگذری اشباع اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی پارامتریک به‌منظور برآورد ویژگی‌های هیدرولیکی خاک در گستره VIS-NIR-SWIR [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 21-36]
 • ضریب پراکندگی طولی بررسی آزمایشگاهی و ارزیابی نتایج شبیه سازی عددی و حل تحلیلی معادله ی جابجایی - -پراکندگی کلاسیک برای آلودگی های واکنش ناپذیر [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 39-56]
 • ضریب توزیع آب-خاک تخمین ضریب توزیع خاک-آب فلزات سنگین با کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 25-36]
 • ضریب جذب اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 41-51]
 • ضریب حساسیت تحلیل حساسیت تبخیر- تعرق به تغییر در پارامترهای هواشناسی در شمال‌غرب و غرب ایران [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 1-14]
 • ضریب راندمان آبشویی تعیین ضریب راندمان آبشویی برای شوری‏ زدایی خاک‏های شور و سدیمی منطقه ویس – استان خوزستان [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 97-112]
 • ضریب رواناب وابستگی خصوصیات رواناب به ابعاد کرت در کشتزار دیم تحت باران های منطقه نیمه خشک [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 15-29]
 • ضریب شکل پروفیل زیرسطحی ارزیابی دقت روش‌های حل مدل بیلان حجمی در تخمین پیشروی آب در آبیاری جویچه‌ای [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 1-12]
 • ضریب عکس العمل عملکرد تعیین ضریب حساسیت سویا بهاره به تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد در مازندران [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 53-61]
 • ضریب فرسایش‌پذیری بررسی ارتباط بین برخی متغیرهای خاکی و زمین شناسی با تراکم زهکشی (مطالعه موردی: چهار حوزه آبخیز در استان اردبیل) [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 99-108]
 • ضریب فشردگی اثر شیب صفحه دریچه کشوئی بر ویژگی‌های هیدرولیکی آن [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 1-10]
 • ضریب یکنواختی کریستیانسن بهبود یکنواختی توزیع بده هوای خروجی از قطره چکان‌ها در سامانه‌های اکسیژن- آبیاری [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 79-89]
 • ضریب گیاهی تخمین تابع تولید و کارآیی مصرف آب در گیاه بادمجان تحت شرایط آبیاری قطره ای و کود نیتروژن‌ [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 41-54]
 • ضریب گیاهی تعیین نیاز آبی محصولات ذرت علوفه ای و چغندرقند با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی دشت قزوین) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 1-20]
 • ضریب واکنش عملکرد بررسی توابع تولید محصول برای برآورد عملکرد گیاه کلزا در بازههای زمانی مختلف [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 103-113]

ط

 • طالقان تهیه نقشه حساسیت به زمین لغزش به منظور کنترل تخریب اراضی زراعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 69-79]
 • طبقه‌بندی نظارت‌شده طبقه‌بندی و تحلیل کاربری اراضی حوضه طارم با استفاده از روش‌های مبتنی بر پیکسل [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 135-151]
 • طبقه‌بندی ویلکوکس ارزیابی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی دشت اردبیل به منظور کاربرد در سامانه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 107-122]
 • طول آستانه تاثیر طول آستانه و زاویه در پرتاب کننده های مثلثی بر مسیر کلی پرتابه خروجی [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 1-18]
 • طول پرش بررسی اثر فاصله‌ بلوک‌های کف از دریچه بر طول پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 1-10]

ظ

 • ظرفیت بافری فسفر اثر ورمی کمپوست دامی بر جذب سطحی فسفر در خاک‌‌های آهکی در مقایسه با سایر ترکیبات آلی [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 1-18]
 • ظرفیت تبادل کاتیونی اثر سطوح مختلف بیوچار بر خواص فیزیکی خاک با بافت های مختلف [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 75-88]
 • ظرفیت زراعی تاثیر جاذب‌های طبیعی و مصنوعی رطوبت بر تأخیر در ضریب رطوبتی نقطه پژمردگی دائم [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 31-44]
 • ظرفیت نگهداری آب اثر سطوح مختلف بیوچار بر خواص فیزیکی خاک با بافت های مختلف [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 75-88]
 • ظرفیت نگهداری رطوبت اثرات کوتاه مدت بایوچار حاصل از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 137-150]

ع

 • عامل تغییر ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رژیم هیدرولوژیکی یک حوضه آبریز کوهستانی در ایران [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 43-54]
 • عدد فرود بررسی فشارهای ناشی از برخورد جت‌های ریزشی به بستر حوضچه استغراق [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 77-88]
 • عدم قطعیت افزایش کارایی سامانه هشدار سیلاب با استفاده از منحنی غیر قطعی بارش آستانه [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 61-72]
 • عدم قطعیت ارزیابی عدم قطعیت تغییراقلیم و اثرات آن بر احتمال تواتر آبدهی ورودی سد جامیشان [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 19-42]
 • عصبی- فازی مقایسه روشهای سیستم استنتاج عصبی_فازی و برنامه‌ریزی بیان‌ژن در‌برآورد تبخیر از تشتک (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 107-117]
 • عکس‌العمل سیل واحد روشی برای تعیین مناطق مولد سیل بر اساس رابطه بین شاخص سیل‌خیزی و پارامترهای مورفومتری [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 87-102]
 • عکس فاصله وزن دار ارزیابی زمین آماری کیفیت آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 81-94]
 • علف مرغ گیاه پالایی خاک های آلوده به برخی فلزات سنگین به وسیله چند گیاه بومی منطقه حفاظت شده ارسباران [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 53-66]
 • عمق بارش مدلسازی مشخصات رویدادهای بارش با استفاده از مفصل دی-واین [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 45-58]
 • عمق توسعه ریشه بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر راندمان کاربرد آب آبیاری نواری در شرایط عمق توسعه ریشه موجود و قابل توسعه گندم در اراضی حمیدیه (خوزستان) [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 75-90]
 • عمق کارگذاری زهکش‌ها اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زهاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 61-73]
 • عمق لایه محدودکننده اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زهاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 61-73]
 • عملکرد تخمین تابع تولید و کارآیی مصرف آب در گیاه بادمجان تحت شرایط آبیاری قطره ای و کود نیتروژن‌ [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 41-54]
 • عملکرد شبیه‌سازی رشد چغندرقند تحت تنش آبی با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 1-19]
 • عملکرد باقلا اثر باقی‌مانده کودهای نیتروژن و فسفر بر خصوصیات شیمیایی خاک در سیستم کشت باقلا- برنج [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 103-115]
 • عملکرد برنج اثر باقی‌مانده کودهای نیتروژن و فسفر بر خصوصیات شیمیایی خاک در سیستم کشت باقلا- برنج [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 103-115]
 • عملکرد علوفه تأثیر آبیاری بخشی منطقه ریشه و تراکم بوته بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت علوفه‌ای [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 123-138]
 • عملکرد گندم بررسی اثر روش های کم خاک ورزی بر بهره وری مصرف انرژی و عملکرد گندم دیم [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 69-78]
 • عملکرد گندم ارزیابی مدل CERES-Wheat در شبیه سازی عملکرد ارقام گندم تحت تیمارهای مختلف آبیاری [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 73-85]
 • عملکرد نسبی مدل برآورد منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مدل پارامتریک مقیاس‏گذاری شده [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 91-104]
 • عناصر سمی ارزیابی آلودگی ، بررسی ریسک سلامت و شاخص ریسک اکولوژیک عناصر بالقوه سمی در خاکهای سطحی(منطقه مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان بندرعباس) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 51-66]
 • عناصر غذایی تأثیرسوپر جاذب معدنی بر برخی خواص خاک و شاخص‌های رشد پیاز خوراکی (Allium cepa) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 87-106]
 • عوامل اقلیمی تعیین عوامل موثر بر توابع تولید اقلیمی جو دیم و تحلیل حساسیت آن در مناطق سرد و نیمه‌‌سرد استان لرستان [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 57-72]

غ

 • غلظت رسوب کل مدل‌سازی بار رسوب کل رودخانه‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 13-26]

ف

 • فاز پیشروی ارزیابی دقت روش‌های حل مدل بیلان حجمی در تخمین پیشروی آب در آبیاری جویچه‌ای [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 1-12]
 • فاکتور آلودگی بررسی ژئوشیمیایی و پراکنش فلزات سنگین مس، روی، سرب و نیکل در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی رودخانه ارس [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 29-44]
 • فاکتور انباشت ژئوشیمیایی بررسی ژئوشیمیایی و پراکنش فلزات سنگین مس، روی، سرب و نیکل در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی رودخانه ارس [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 29-44]
 • فاکتور تجمع زیستی بررسی ژئوشیمیایی و پراکنش فلزات سنگین مس، روی، سرب و نیکل در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی رودخانه ارس [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 29-44]
 • فاکتور مقیاسی بررسی پارامتریک ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور آلاینده نفت سفید [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 37-48]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پتانسیل‌یابی اراضی مستعد کشت گردو در استان تهران با روشFuzzy AHP [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 49-72]
 • فرسایش بادی توزیع اندازه ذرات حاصل از فرسایش خاک‌های اطراف دریاچه ارومیه جمع‌آوری شده بوسیله نمونه‌گیر BSNE [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 103-118]
 • فرسایش پاشمانی ارزیابی تغییرات زمانی فرسایش پاشمانی در شیب‌های مختلف و کاربری‌های کشاورزی و جنگل [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 11-20]
 • فرسایش‌پذیری بررسی حساسیت واحدهای سنگی به فرسایش با استفاده از ویژگی های کانی شناسی [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 1-18]
 • فرسایش پس‌رونده بررسی میزان پس‌روی و حجم رسوب فرسایش پس‌رونده در مجاری با شیب تند [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 43-60]
 • فرسایش خاک تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز باران [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 13-24]
 • فرسایش خاک اثر کاه و کلش برنج بر تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در کرت‌های کوچک [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 73-83]
 • فرسایش خاک تعیین سطح بهینه کاربری اراضی و عملیات بیولوژیک برای کاهش فرسایش و رسوب (مطالعه موردی:حوزه آبخیز سقزچی استان اردبیل) [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 61-74]
 • فرسایش خاک استفاده از الگوریتم تلفیق تصاویر برای افزایش صحت برآورد رسوب‌دهی در مدل WaTEM/SEDEM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز درکش) [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 99-112]
 • فرسایش خاک شناسایی علل وقوع فرسایش خندقی با تاکید بر خصوصیات خاک(مطالعه موردی حوزه آبخیز آق امام) [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 1-14]
 • فرسایش خاک تأثیرسناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک با مدل USLE در حوضه کلیبرچای [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 91-104]
 • فرسایش دامنه بررسی شاخص‌های فرسایش سطحی خاک و ارتباط آن‌ها با خصوصیات دامنه در مراتع منطقه نیمه‌خشک [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 25-38]
 • فروشست کودهای شیمیایی آلودگی آب های زیرزمینی دشت اوان به نیترات و بررسی پتانسیل و منشا آلایندگی آن [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 29-38]
 • فیزیوگرافی رابطه سازندهای زمین شناسی و شکل اراضی با تشکیل و تحول خاک (مطالعه موردی بخش جنوبی دشت ارومیه) [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 51-66]
 • فسفاتاز تاثیر قرق بر فعالیت آنزیم های خاک در رویشگاه ارس (Juniperus excelsa) چهارطاق اردل [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 45-52]
 • فسفر کاستن نیتروژن و فسفر زهاب های کشاورزی با استفاده از سامانه نیزار طبیعی و زهکش های روباز [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 77-85]
 • فلزات سنگین گیاه پالایی خاک های آلوده به برخی فلزات سنگین به وسیله چند گیاه بومی منطقه حفاظت شده ارسباران [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 53-66]
 • فلزات سنگین ارزیابی توان بیش اندوزی گیاه شاهی برای پالایش گیاهی خاک های آلوده به کادمیم [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 25-36]
 • فلزات سنگین کاربرد روش‌های آماری چند‌متغیره و شاخص‌های زیست‌محیطی در ارزیابی توزیع فلزات سنگین [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 65-76]
 • فلوم بررسی میزان پس‌روی و حجم رسوب فرسایش پس‌رونده در مجاری با شیب تند [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 43-60]

ق

 • قدومه کوهی گیاه پالایی خاک های آلوده به برخی فلزات سنگین به وسیله چند گیاه بومی منطقه حفاظت شده ارسباران [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 53-66]
 • قرق تاثیر قرق بر فعالیت آنزیم های خاک در رویشگاه ارس (Juniperus excelsa) چهارطاق اردل [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 45-52]
 • قره‌داغ تاثیر زئولیت و جیوهوموس بر شاخص‌های رشدی گیاه قره‌داغ (Nitraria schoberi) و برخی خصوصیات خاک [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 58-74]
 • قزل اوزن پیش‏ نمایی و تحلیل مکانی شاخص‏ های اگروکلیماتیک حوضه آبریز قزل اوزن در طول فصل رشد [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 139-162]
 • قطره‌چکان تأثیر کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 41-52]
 • قطره‌چکان تنطیم کننده فشار بررسی آزمایشگاهی عملکرد عدم گرفتگی فیزیکی قطره‌چکان‌های میکروفلاپر، کرونا و ادن در آبیاری قطره‌ای [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 63-71]
 • قوس 90 درجه تعیین موقعیت بهینه شکاف در صفحه مستغرق مثلثی متصل به ساحل در قوس 90 درجه [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 89-98]

ک

 • کادمیم ارزیابی توان بیش اندوزی گیاه شاهی برای پالایش گیاهی خاک های آلوده به کادمیم [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 25-36]
 • کادمیوم تخمین ضریب توزیع خاک-آب فلزات سنگین با کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 25-36]
 • کادمیوم بهسازی خاک‌های آلوده به کادمیوم و مس با کاربرد دی‌کلسیم‌فسفات [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 33-41]
 • کادمیوم بررسی جذب و تجمع کادمیوم در نهال‌های سه‌ماهه آکاسیا ویکتوریا (Acacia victoriae) [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 121-135]
 • کارآیی مصرف آب تأثیر رژیم آبیاری و کود دامی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب‌زمینی در جیرفت [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 63-75]
 • کارآیی مصرف آب بهینه‌سازی کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب زمینی با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه‌ای [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 85-93]
 • کارآیی مصرف آب بررسی اثرات کم‌آبیاری بر روند رشد و خصوصیات کمی و کیفی ذرت دانه‌ای در کرمانشاه [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 99-112]
 • کارآیی مصرف آب تأثیر آبیاری بخشی منطقه ریشه و تراکم بوته بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت علوفه‌ای [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 123-138]
 • کارایی مصرف آب ارزیابی مدیریت آبیاری متناوب با کاربرد آب شور در کشت چمن (Seashore Paspalum) [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 1-10]
 • کارایی مصرف آب تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات هیدرولیکی آبیاری قطره‌ای-نواری و عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 21-36]
 • کارآیی مصرف نیتروژن مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری بارانی با ارقام و تراکم مختلف گندم در کرج [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 89-104]
 • کارائی مصرف آب کارائی مصرف آب و بهره‌وری آب در ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی تحت تنش کم آبی [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 15-32]
 • کاربری اراضی تعیین سطح بهینه کاربری اراضی و عملیات بیولوژیک برای کاهش فرسایش و رسوب (مطالعه موردی:حوزه آبخیز سقزچی استان اردبیل) [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 61-74]
 • کاربری اراضی تأثیرسناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک با مدل USLE در حوضه کلیبرچای [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 91-104]
 • کاربری اراضی بررسی ارتباط بین جریان تابش خالص با خصوصیات محیطی و پوشش سطح با استفاده از تصویر ماهواره ای (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 105-122]
 • کاربری اراضی بررسی تأثیر تغییرکاربری بر رواناب رودخانه ی مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده ازدادههای سنجش از دور و مدل SWAT [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 71-87]
 • کانال سیلابرو پلکانی توزیع سرعت و آشفتگی جریان دوفازی آب و هوا در کانال های سیلابروی پلکانی [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 49-64]
 • کانون گرد و غبار توزیع اندازه ذرات حاصل از فرسایش خاک‌های اطراف دریاچه ارومیه جمع‌آوری شده بوسیله نمونه‌گیر BSNE [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 103-118]
 • کاهش BOD5 کاهش BOD5 از آب‌های‌آلوده با استفاده از گیاه وتیور در تالاب‌مصنوعی جریان‌سطحی [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 45-58]
 • کاهش داده برآورد ضریب گیاهی گندم پاییزه با استفاده از داده‌های سنجش از دور با رویکرد کاهش داده [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 11-24]
 • کاوشگر الکتریکی توزیع سرعت و آشفتگی جریان دوفازی آب و هوا در کانال های سیلابروی پلکانی [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 49-64]
 • کپسول‌های متخلخل رسی ارزیابی کارایی آبیاری زیرسطحی به روش تنبوشه‌های بیوکامپوزیتی در آبیاری گیاه پانیکوم [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 33-46]
 • کربن آلی بررسی ارتباط بین برخی متغیرهای خاکی و زمین شناسی با تراکم زهکشی (مطالعه موردی: چهار حوزه آبخیز در استان اردبیل) [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 99-108]
 • کربن آلی اثر باقی‌مانده کودهای نیتروژن و فسفر بر خصوصیات شیمیایی خاک در سیستم کشت باقلا- برنج [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 103-115]
 • کرت فرسایشی وابستگی خصوصیات رواناب به ابعاد کرت در کشتزار دیم تحت باران های منطقه نیمه خشک [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 15-29]
 • کریجینگ ارزیابی زمین آماری کیفیت آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 81-94]
 • کریجینگ تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی دشت ارومیه [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 19-26]
 • کریجینگ مقایسه کارایی چند روش زمین آماری برای تخمین برخی ویژگی ها ی فیزیکی خاک [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 67-76]
 • کریجینگ کارآیی برخی تخمین‌گرهای زمین‌آماری در میان‌یابی و پهنه‌بندی شماری از ویژگی‌های کیفی خاک [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 57-72]
 • کریجینگ ساده توسعه و ترکیب مدل‌های زمین‌آمار و محاسبات نرم در برآورد توزیع مکانی سطح آب‌زیرزمینی [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 17-28]
 • کرنش بررسی تاثیر مقدار رطوبت و درصد تراکم اولیه بر مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته دو نوع خاک رسی و رس ماسه ای [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 29-50]
 • کروم تخمین ضریب توزیع خاک-آب فلزات سنگین با کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 25-36]
 • کسر آبشویی بهینه سازی مصرف آب از طریق کنترل دقیق شوری خاک در شرایط ماندگار [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 59-68]
 • کشاورزی پایدار تأثیر مصرف زئولیت در تلفیق با کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 1-14]
 • کیفیت ارزیابی مدیریت آبیاری متناوب با کاربرد آب شور در کشت چمن (Seashore Paspalum) [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 1-10]
 • کیفیت آب آبیاری ارزیابی کیفیت آب رودخانه دره‌رود برای آبیاری با بهره‌گیری از رویکرد پایدار مدار حفاظتی و مدل CCME-WQI [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 51-61]
 • کیفیت آب زیرزمینی ارزیابی زمین آماری کیفیت آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 81-94]
 • کلیدواژه‌ها: تبخیر و تعرق برآورد آب مصرفی کشاورزی دهستان سودلانه با استفاده از الگوریتم برآورد تبخیر و تعرق SEBAL [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 105-120]
 • کلزا تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای کشت کلزا [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 1-9]
 • کلزا بررسی توابع تولید محصول برای برآورد عملکرد گیاه کلزا در بازههای زمانی مختلف [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 103-113]
 • کلسیم‌فسفات بهسازی خاک‌های آلوده به کادمیوم و مس با کاربرد دی‌کلسیم‌فسفات [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 33-41]
 • کم آبیاری شبیه سازی توازن رطوبت و نمک های محلول در روش کم آبیاری برای برخی گیاهان زراعی [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 13-28]
 • کم آبیاری شبیه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری گیاه سویا با استفاده از مدل BUDGET [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 47-58]
 • کم آبیاری واسنجی مدل CERES-Barley با استفاده از روش مدل‌سازی معکوس تحت شرایط کم آبیاری [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 37-48]
 • کم آبیاری شبیه‌سازی رشد چغندرقند تحت تنش آبی با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 1-19]
 • کم آبیاری تأثیرسوپر جاذب معدنی بر برخی خواص خاک و شاخص‌های رشد پیاز خوراکی (Allium cepa) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 87-106]
 • کم آبیاری تأثیر آبیاری بخشی منطقه ریشه و تراکم بوته بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت علوفه‌ای [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 123-138]
 • کم‌آبیاری کم‌آبیاری توأم با کاهش آب در دسترس راهکاری برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 67-80]
 • کم‌آبیاری بررسی تأثیرکم آبیاری بر عملکرد، خصوصیات کیفی و شاخص بهرهوری مصرف آب 3 رقم سویا در دشت مغان [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 113-125]
 • کم‌آبیاری تعیین تابع تولید گیاه ریحان در شرایط تنش‌های هم‌زمان آبی و شوری [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 103-117]
 • کم‌آبیاری بررسی سطوح مختلف تأمین آب در باغات پسته با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعه موردی دشت سیرجان) [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 67-86]
 • کمپوست زیست پالایی خاک‌های آلوده به نفت کوره تحت تأثیر همزمان کمپوست زباله شهری و برخی کودهای شیمیایی [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 43-56]
 • کمپوست زباله شهری تاثیر جاذب‌های طبیعی و مصنوعی رطوبت بر تأخیر در ضریب رطوبتی نقطه پژمردگی دائم [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 31-44]
 • کمپوست کود دامی تأثیر مصرف زئولیت در تلفیق با کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 1-14]
 • کم خاک ورزی بررسی اثر روش های کم خاک ورزی بر بهره وری مصرف انرژی و عملکرد گندم دیم [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 69-78]
 • کنترل سیلاب بررسی تاثیر سازه های اصلاحی بر روی زمان تمرکز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایذه) [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 39-54]
 • کینوار بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص‌های رشد دو رقم گیاه کینوا [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 87-98]
 • کود بررسی تغییرات شیب طولی جویچه بر توزیع نیترات در کودآبیاری سطحی [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 1-13]
 • کودآبیاری بررسی تغییرات شیب طولی جویچه بر توزیع نیترات در کودآبیاری سطحی [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 1-13]
 • کودآبیاری مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری بارانی با ارقام و تراکم مختلف گندم در کرج [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 89-104]
 • کود مرغی تأثیر رژیم آبیاری و کود دامی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب‌زمینی در جیرفت [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 63-75]
 • کود نیتروژن برآورد ضرایب ژنتیکی و ارزیابی مدل OILCROP-SUN در سطوح مختلف کود نیتروژنی [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 1-12]
 • کوکریجینگ ارزیابی زمین آماری کیفیت آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 81-94]

گ

 • گیاهان آبزی کاستن نیتروژن و فسفر زهاب های کشاورزی با استفاده از سامانه نیزار طبیعی و زهکش های روباز [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 77-85]
 • گیاه پالایی گیاه پالایی خاک های آلوده به برخی فلزات سنگین به وسیله چند گیاه بومی منطقه حفاظت شده ارسباران [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 53-66]
 • گیاه پانیکوم ارزیابی کارایی آبیاری زیرسطحی به روش تنبوشه‌های بیوکامپوزیتی در آبیاری گیاه پانیکوم [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 33-46]
 • گیاه ریحان تعیین تابع تولید گیاه ریحان در شرایط تنش‌های هم‌زمان آبی و شوری [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 103-117]
 • گردوی ایرانی پتانسیل‌یابی اراضی مستعد کشت گردو در استان تهران با روشFuzzy AHP [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 49-72]
 • گرفتگی بررسی آزمایشگاهی عملکرد عدم گرفتگی فیزیکی قطره‌چکان‌های میکروفلاپر، کرونا و ادن در آبیاری قطره‌ای [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 63-71]
 • گرفتگی روزنه تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات هیدرولیکی آبیاری قطره‌ای-نواری و عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 21-36]
 • گرفتگی فیزیکی بررسی اثر قطر ذرات بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطره‌ای [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 73-81]
 • گرفتگی قطره‌چکان تأثیر شستشوی لترال‌های آبیاری بر گرفتگی قطره‌چکان‌های PCJ و UniRam هنگام کاربرد پساب تصفیه‌شده [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 23-35]
 • گسیلنده انتخاب مناسب‌ترین دبی گسیلنده با تحلیل توزیع رطوبت از یک گسیلنده نقطه‌ای [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 29-42]
 • گشتاورهای خطی تأثیر داده‌های پایه و مقیاس زمانی در انتخاب روش منطقه‌بندی خشکسالی [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 73-88]
 • گیلان بهره‌برداری بهینه از آب‌بندان در آبیاری اراضی شالیزاری استان گیلان [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 47-60]
 • گندم بررسی تغییرات مکانی و زمانی بهره‌وری مصرف آب در مقیاس منطقه‌ای مطالعه موردی: استان همدان [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 43-51]
 • گندم استفاده از سامانه هیبرید فازی- تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 45-56]
 • گندم زمستانی تغییرات زمانی رطوبت خاک تحت تأثیر بارندگی و دما در شرایط آیش و کشت در کشتزار دیم [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 135-148]
 • گوشت گاو استفاده از مفهوم ردپای آب مجازی در تولیدات دامی برای حفاظت منابع آب [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 133-143]
 • گونه قره داغ و دشت سجزی بررسی تاثیر خاک، پساب و لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های رویشی گیاه قره داغ (Nitraria schoberi) [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 81-95]

ل

 • لایسیمتر بهینه سازی مصرف آب از طریق کنترل دقیق شوری خاک در شرایط ماندگار [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 59-68]
 • لانگمیر تعیین ضرایب سینتیکی و ترمودینامیکی و حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی توسط نانو ذره آهن صفرظرفیتی و نانواکسیدمس [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 55-69]
 • لجن بررسی تاثیر خاک، پساب و لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های رویشی گیاه قره داغ (Nitraria schoberi) [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 81-95]
 • لجن کنورتور تغییرات شکل‌های شیمیایی و قابل استفاده آهن در خاک‌های تیمار شده توسط سرباره و لجن کنورتور کارخانه ذوب آهن اصفهان [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 77-100]
 • لندست پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و سلول خودکار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه چای، ارومیه) [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 105-116]
 • لندست 8 بررسی ارتباط بین جریان تابش خالص با خصوصیات محیطی و پوشش سطح با استفاده از تصویر ماهواره ای (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 105-122]
 • لندست 8 طبقه‌بندی و تحلیل کاربری اراضی حوضه طارم با استفاده از روش‌های مبتنی بر پیکسل [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 135-151]
 • لنزهای یخی تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز باران [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 13-24]
 • لوییس ارزیابی و تعیین ضرایب مدل های نفوذ آب به خاک در دشت اشترینان [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 39-46]

م

 • ماده آلی بررسی توزیع اندازه ذرات و پایداری خاکدانه ها تحت تاثیر کاربرد دو نوع بقایای گیاهی [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 15-28]
 • ماده آلی ارزیابی تأثیر بیوچار اصلاح شده و زئولیت بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لوم [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 87-102]
 • ماسه بررسی تاثیر مقدار رطوبت و درصد تراکم اولیه بر مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته دو نوع خاک رسی و رس ماسه ای [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 29-50]
 • ماشین بردار پشتیبان شبیه سازی خودهمبسته جریان حوضه آبریز زرینه رود با استفاده از روش تجزیه پروکراستس و مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 119-134]
 • ماکزیمم بارش مدلسازی مشخصات رویدادهای بارش با استفاده از مفصل دی-واین [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 45-58]
 • میان‌یابی بررسی تغییرات شوری بخشی از اراضی ترکمن صحرا با بهره گیری از روش‌های میان‌یابی [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 89-96]
 • میانگین سالانه و فصلی بررسی تغییرات بلندمدت دمای هوا در سطح کشور با استفاده از داده‌های پایگاه اطلاعاتی CRU TS [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 25-48]
 • میانگین هندسی قطر خاکدانه ها استفاده از مدل های فرکتالی برای کمّی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 89-102]
 • میانگین وزنی قطر خاکدانه ها استفاده از مدل های فرکتالی برای کمّی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 89-102]
 • متالوپورفیرین سنتز نانو ذرات مغناطیسی مگنتایت عاملدار شده با متالوپوفیرین نئوبیرم V برای حذف انتخابی یون فلوئورید از محیط های آبی [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 71-83]
 • متناوب ارزیابی مدیریت آبیاری متناوب با کاربرد آب شور در کشت چمن (Seashore Paspalum) [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 1-10]
 • مجتمع مس سرچشمه کاربرد روش‌های آماری چند‌متغیره و شاخص‌های زیست‌محیطی در ارزیابی توزیع فلزات سنگین [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 65-76]
 • محدودیت منابع آب تأثیر کم آبیاری، آبیاری موضعی و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 703 [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 1-14]
 • مخازن تاخیری بررسی شاخص های کارایی و نقش مخازن تاخیری در کنترل سیلاب خروجی از حوضه (مطالعه موردی: حوضه جعفرآباد استان گلستان) [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 35-46]
 • مخزن بازفت بهینه‌سازی بهره‎برداری از مخزن برای تأمین آب کشاورزی با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 17-31]
 • مدّت زمان بارش ارزیابی تغییرات زمانی فرسایش پاشمانی در شیب‌های مختلف و کاربری‌های کشاورزی و جنگل [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 11-20]
 • مدیریت آبیاری تخمین تابع تولید و کارآیی مصرف آب در گیاه بادمجان تحت شرایط آبیاری قطره ای و کود نیتروژن‌ [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 41-54]
 • مدیریت آبیاری ارزیابی مدل CERES-Wheat در شبیه سازی عملکرد ارقام گندم تحت تیمارهای مختلف آبیاری [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 73-85]
 • مدیریت آبیاری تاثیر مدیریت‌ آبیاری بر میزان سرب در دسترس در خاک و تجمع آن در اندام هوایی برنج [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 127-139]
 • مدیریت آب کشاورزی تعیین تابع تولید گیاه ریحان در شرایط تنش‌های هم‌زمان آبی و شوری [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 103-117]
 • مدیریت اراضی بررسی تغییرات شوری بخشی از اراضی ترکمن صحرا با بهره گیری از روش‌های میان‌یابی [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 89-96]
 • مدیریت اراضی تعیین سطح بهینه کاربری اراضی و عملیات بیولوژیک برای کاهش فرسایش و رسوب (مطالعه موردی:حوزه آبخیز سقزچی استان اردبیل) [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 61-74]
 • مدیریت تقاضا ارزیابی سناریوهای توسعه سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌سازی پویایی سیستم [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 1-15]
 • مدیریت حوزه آبخیز روشی برای تعیین مناطق مولد سیل بر اساس رابطه بین شاخص سیل‌خیزی و پارامترهای مورفومتری [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 87-102]
 • مدیریت کشاورزی تحلیل ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری‌ در استان قزوین بر مبنای شاخص GVIAP [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 11-26]
 • مدیریت کیفی آبیاری ارزیابی شبیه‌سازی عملکرد، بهره‌وری آب گیاه آفتابگردان و شوری خاک تحت تنش‌های آبی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 15-38]
 • مدیریت مصرف اثربخشی راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب کشاورزی (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مرودشت – خرامه) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 67-86]
 • مدیریت مصرف آب شبیه‌سازی عملکرد و تبخیر و تعرق ذرت علوفه‌ای با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 47-64]
 • مدیریت منابع آب تخصیص بهینه منابع آب و اراضی در منطقه رودبارالموت با استفاده از مدل FGFP [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 11-24]
 • مدیریت منابع آب استفاده از مفهوم ردپای آب مجازی در تولیدات دامی برای حفاظت منابع آب [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 133-143]
 • مدل AVI آلودگی آب های زیرزمینی دشت اوان به نیترات و بررسی پتانسیل و منشا آلایندگی آن [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 29-38]
 • مدل BUDGET شبیه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری گیاه سویا با استفاده از مدل BUDGET [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 47-58]
 • مدل DRAINMOD کاربرد مدل‌سازی سری زمانی در پیش‌بینی شدت تخلیه زهکشی زیرزمینی و نوسانات سطح ایستابی [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 1-16]
 • مدلDWB تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز اندرآب و فاروب رمان) [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 125-143]
 • مدل GOD آلودگی آب های زیرزمینی دشت اوان به نیترات و بررسی پتانسیل و منشا آلایندگی آن [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 29-38]
 • مدل HEC 1 افزایش کارایی سامانه هشدار سیلاب با استفاده از منحنی غیر قطعی بارش آستانه [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 61-72]
 • مدل HEC-HMS نقش روندیابی رودخانه در شناسایی و اولویت بندی واحدهای هیدرولوژیک حوزه سد بوستان از نظر سیل خیزی و ارائه راهکارهای مدیریتی [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 10-26]
 • مدل SWAP تعیین نیاز آبی محصولات ذرت علوفه ای و چغندرقند با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی دشت قزوین) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 1-20]
 • مدل SWAT ارزیابی تأثیر افزایش راندمان آبیاری و افزایش سطح زیرکشت بر میزان آب برگشتی و ذخایر آب زیرزمینی با استفاده از مدل SWAT [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 1-14]
 • مدل SWAT بررسی تأثیر تغییرکاربری بر رواناب رودخانه ی مارون در ایستگاه ایدنک با استفاده ازدادههای سنجش از دور و مدل SWAT [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 71-87]
 • مدل USLE تأثیرسناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک با مدل USLE در حوضه کلیبرچای [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 91-104]
 • مدل اقلیمی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و طول دوره رشد گیاه نیشکر تحت سناریوهای واداشت تابشی [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 63-74]
 • مدل بیلان حجم ارزیابی دقت روش‌های حل مدل بیلان حجمی در تخمین پیشروی آب در آبیاری جویچه‌ای [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 1-12]
 • مدل تجربی کاربرد تصاویر ماهوارهای و فنآوری سنجش از دور برای تخمین عملکرد برنج [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 55-69]
 • مدل ترکیبی ارزیابی مدل ترکیبی موجک – حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در ریزمقیاس کردن مکانی - زمانی سری های زمانی بارش [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 45-66]
 • مدل تک پارامتری برآورد منحنی مشخصه آب خاک برمبنای مدل ساده تک پارامتری [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 31-39]
 • مدل توزیعی روشی برای تعیین مناطق مولد سیل بر اساس رابطه بین شاخص سیل‌خیزی و پارامترهای مورفومتری [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 87-102]
 • مدل دراستیک اصلاح شده توسعه مدل دراستیک اصلاح شده برای تعیین آسیب‌پذیری آبخوان‌های ساحلی [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 19-31]
 • مدل درختی M5 ارزیابی عملکرد روش‌های مدل درختی M5 و رگرسیون بردار پشتیبان در مدل‌سازی رسوب معلق رودخانه [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 109-124]
 • مدل سازی مدلسازی آب آبشویی مورد نیاز برای بهسازی خاک های شور [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 65-84]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی پاسخ گیاه به تنش‌های شوری و کمبود ازت خاک [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 33-50]
 • مدل‌سازی رسوب ارزیابی روش‌های آزمون گاما، تحلیل خوشه‌ای، تحلیل تابع تشخیص و منحنی‌های اندرو در تفکیک آبخیزهای همگن برای آنالیز منطقه‌ای رسوب معلق [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 65-85]
 • مدل‌سازی رواناب مدلسازی رواناب ماهانه با استفاده از روشهای داده کاوی براساس الگوریتم های انتخاب ویژگی [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 39-54]
 • مدلسازی سری زمانی برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری زمانی و شبیه‌سازی شرایط توسعه حوضه آبریز در دو سناریوی بلند و کوتاه مدت [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 1-17]
 • مدل‌سازی کاربری اراضی پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و سلول خودکار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه چای، ارومیه) [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 105-116]
 • مدل‌سازی گیاهی ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد زعفران تحت سناریوهای مختلف کم‌آبیاری و مصرف زئولیت [دوره 8، شماره 1، 98-1397، صفحه 117-132]
 • مدل‌سازی معکوس واسنجی مدل CERES-Barley با استفاده از روش مدل‌سازی معکوس تحت شرایط کم آبیاری [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 37-48]
 • مدل شاخص- محور ارزیابی کیفیت آب رودخانه دره‌رود برای آبیاری با بهره‌گیری از رویکرد پایدار مدار حفاظتی و مدل CCME-WQI [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 51-61]
 • مدل شبیه سازی ارزیابی مدل CERES-Wheat در شبیه سازی عملکرد ارقام گندم تحت تیمارهای مختلف آبیاری [دوره 5، شماره 3، 95-1394، صفحه 73-85]
 • مدل شبیه‌سازی مدیریت بهره برداری از چاه‌های سطحی کشاورزی در اراضی شالیزاری [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 15-30]
 • مدل شبیه‌سازی شبیه‌سازی رشد چغندرقند تحت تنش آبی با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 1-19]
 • مدل شبیه‌سازی ارزیابی شبیه‌سازی عملکرد، بهره‌وری آب گیاه آفتابگردان و شوری خاک تحت تنش‌های آبی و شوری با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 15-38]
 • مدل شبیه‌سازی- بهینه‌سازی بهره‌برداری بهینه از آب‌بندان در آبیاری اراضی شالیزاری استان گیلان [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 47-60]
 • مدل فیزیکی تاثیر طول آستانه و زاویه در پرتاب کننده های مثلثی بر مسیر کلی پرتابه خروجی [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 1-18]
 • مدل فیزیکی بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان حوضچه‌های تله‌اندازی رسوب [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 1-17]
 • مدل فیزیکی اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 105-120]
 • مدل فیلیپ ارزیابی و تعیین ضرایب مدل های نفوذ آب به خاک در دشت اشترینان [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 39-46]
 • مدل کمپبل شبیه سازی تبخیر غیرماندگار از سطح خاک در شرایط متغیر رطوبتی با استفاده از مدل نگهداشت دو پارامتری کمپبل [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 87-97]
 • مدل کوستیاکوف ارزیابی و تعیین ضرایب مدل های نفوذ آب به خاک در دشت اشترینان [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 39-46]
 • مدل گیاهی آفتابگردان برآورد ضرایب ژنتیکی و ارزیابی مدل OILCROP-SUN در سطوح مختلف کود نیتروژنی [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 1-12]
 • مدل لاجستیک تحلیل زمانی رگبارهای شرق دریاچه ارومیه با روش منحنی‌های هاف [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 27-44]
 • مدل مارکف پیش آگاهی وضعیت خشکسالی هواشناسی در گستره ایران با استفاده از مدل زنجیره مارکف [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 1-12]
 • مدلهای سطح زمین بررسی عملکرد مدلهای بازتحلیل شده پایگاه Earth2Observe و مدل سطح زمین VIC-3L در برآورد رواناب خروجی از حوضه های آبریز [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 118-134]
 • مدل‌های شبیه‌سازی ارزیابی برخی توابع انتقالی برای شبیه‌سازی جریان غیرماندگار آب در خاک [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 1-13]
 • مدل های فرکتالی استفاده از مدل های فرکتالی برای کمّی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 89-102]
 • مدل‌های فرکتالی ارزیابی پایداری خاکدانه‌ها با استفاده از مدل‌های فرکتالی و روش‌های کلاسیک [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 39-51]
 • مدل های گیاهی حساسیت سنجی مدل CSM-CERES-Maize نسبت به ظرفیت زراعی خاک برای شبیه سازی سرنوشت نیتروژن در نیمرخ خاک [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 1-14]
 • مدل‌های گیاهی شبیه‌سازی عملکرد و تبخیر و تعرق ذرت علوفه‌ای با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 47-64]
 • مدلهای هیدرولیکی خاک بررسی پارامتریک ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور آلاینده نفت سفید [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 37-48]
 • مدل¬¬های هیدرولیکی خاک ارزیابی پارامتریک توانایی نگهداشت خاک در حضور نفت خام در حالت سه فازی [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 15-24]
 • مدلهای هیدرولوژیکی بررسی عملکرد مدلهای بازتحلیل شده پایگاه Earth2Observe و مدل سطح زمین VIC-3L در برآورد رواناب خروجی از حوضه های آبریز [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 118-134]
 • مدل ون گنوختن ویژگی‏های هیدرولیکی خاک‏هایی با درجات متفاوت آبگریزی [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 75-86]
 • مدول الاستیسیته بررسی تاثیر مقدار رطوبت و درصد تراکم اولیه بر مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته دو نوع خاک رسی و رس ماسه ای [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 29-50]
 • مراحل حساس رشد بررسی رابطه مقدار مصرف آب و عملکرد سویا [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 51-60]
 • مراحل رشد تعیین ضریب حساسیت سویا بهاره به تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد در مازندران [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 53-61]
 • مرئی- مادون‌قرمز نزدیک تأثیر رطوبت خاک بر دقت روش طیف‌سنجی در برآورد مقدار ماده آلی خاک [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 119-133]
 • مس بهسازی خاک‌های آلوده به کادمیوم و مس با کاربرد دی‌کلسیم‌فسفات [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 33-41]
 • مسیر درشت منفذ بررسی آزمایشگاهی تأثیر لایه‌های درشت منفذ پیوسته و ناپیوسته در انتقال محلول در خاک [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 113-126]
 • مسیر‏های تورمی- انقباضی بررسی آزمایشگاهی بهسازی یک خاک متورم شونده با استفاده از اعمال چرخه‏‌های مرطوب و خشک شدن متناوب [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 49-62]
 • مشخصات مقیاس زمانی بارش استخراج منحنی های IDF از داده های روزانه بارش در ایستگاه هواشناسی ساوه [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 61-70]
 • معادله‌ی جابجایی انتشار تأثیر آرایش خاک ماسه‌ای لایه‌ای بر ضریب انتشار آلاینده‌ی غیرواکنش‌گر [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 59-74]
 • معدن کاوی تأثیر برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 65-77]
 • معدن‌کاوی تغییرات دانه‎بندی رسوبات معلق رودخانه در اثر برداشت شن و ماسه (مطالعه موردی: رودخانه واز) [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 15-22]
 • مفصل ارشمیدسی مدلسازی مشخصات رویدادهای بارش با استفاده از مفصل دی-واین [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 45-58]
 • مقیاس زمانی تحلیل آورد رواناب، رسوب معلق و مواد مغذی ورودیهای مختلف به دریاچه زریوار در پایه زمانی رگبار و آب پایه [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 61-76]
 • مقاومت فشاری بررسی تاثیر مقدار رطوبت و درصد تراکم اولیه بر مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته دو نوع خاک رسی و رس ماسه ای [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 29-50]
 • مکش تأثیر نوع خاک و وضعیت تراکم بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 65-78]
 • مگنتایت سنتز نانو ذرات مغناطیسی مگنتایت عاملدار شده با متالوپوفیرین نئوبیرم V برای حذف انتخابی یون فلوئورید از محیط های آبی [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 71-83]
 • منابع غیر‌متعارف مدیریت و بهینه‌سازی بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب در راستای کاهش افت آبخوان هشتگرد [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 85-102]
 • منبع خطی انتخاب مناسب‌ترین دبی گسیلنده با تحلیل توزیع رطوبت از یک گسیلنده نقطه‌ای [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 29-42]
 • منحنی IDF استخراج منحنی های IDF از داده های روزانه بارش در ایستگاه هواشناسی ساوه [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 61-70]
 • منحنیROC کارایی الگوریتم حداکثر آنتروپی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی حساسیت‌پذیری زمین‌لغزش‌های کم‌عمق [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 57-74]
 • منحنی بارش آستانه افزایش کارایی سامانه هشدار سیلاب با استفاده از منحنی غیر قطعی بارش آستانه [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 61-72]
 • منحنی پاسخ کارایی الگوریتم حداکثر آنتروپی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی حساسیت‌پذیری زمین‌لغزش‌های کم‌عمق [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 57-74]
 • منحنی حذف پیوستار ارزیابی توابع انتقالی طیفی و توابع انتقالی خاک در پیش‌بینی نگهداشت آب در خاک [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 25-43]
 • منحنی حذف پیوستار اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی پارامتریک به‌منظور برآورد ویژگی‌های هیدرولیکی خاک در گستره VIS-NIR-SWIR [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 21-36]
 • منحنی رخنه پایش انتقال نفت سفید و آب عبوری از خاک سبک حاوی نانورس مونت‌موریلونایت [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 55-66]
 • منحنی رخنه تاثیر شکل ذرات محیط متخلخل بر انتشارپذیری طولی: انتقال آلایندهها [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 115-130]
 • منحنی رخنه بررسی آزمایشگاهی و ارزیابی نتایج شبیه سازی عددی و حل تحلیلی معادله ی جابجایی - -پراکندگی کلاسیک برای آلودگی های واکنش ناپذیر [دوره 8، شماره 2، 98-1397، صفحه 39-56]
 • منحنی رطوبتی اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی پارامتریک به‌منظور برآورد ویژگی‌های هیدرولیکی خاک در گستره VIS-NIR-SWIR [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 21-36]
 • منحنی رطوبتی ویژگی‏های هیدرولیکی خاک‏هایی با درجات متفاوت آبگریزی [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 75-86]
 • منحنی رطوبتی تاثیر جاذب‌های طبیعی و مصنوعی رطوبت بر تأخیر در ضریب رطوبتی نقطه پژمردگی دائم [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 31-44]
 • منحنی سنجه رسوب ارزیابی روش‌های آزمون گاما، تحلیل خوشه‌ای، تحلیل تابع تشخیص و منحنی‌های اندرو در تفکیک آبخیزهای همگن برای آنالیز منطقه‌ای رسوب معلق [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 65-85]
 • منحنی مشخصه آب خاک برآورد منحنی مشخصه آب خاک برمبنای مدل ساده تک پارامتری [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 31-39]
 • منحنی نگهداشت ارزیابی کارآیی مدل های فرکتالی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک و رابطه بین بُعد فرکتالی منحنی رطوبتی با این پارامترها [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 15-24]
 • منحنی¬ نگهداشت خاک ارزیابی پارامتریک توانایی نگهداشت خاک در حضور نفت خام در حالت سه فازی [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 15-24]
 • منحنی نگهداشت خاک بررسی پارامتریک ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور آلاینده نفت سفید [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 37-48]
 • منحنی‌های آبشویی مدلی کاربردی برای بهسازی خاک‌های شور و سدیمی [دوره 3، شماره 1، 93-1392، صفحه 43-59]
 • منحنی هاف تحلیل زمانی رگبارهای شرق دریاچه ارومیه با روش منحنی‌های هاف [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 27-44]
 • منطقه الموت تخصیص بهینه منابع آب و اراضی در منطقه رودبارالموت با استفاده از مدل FGFP [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 11-24]
 • منطقه نیمه‌خشک تحلیل اثر رگبارهای متوالی بر ویژگی‌های خاک، تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در خاک‌های با پایداری متفاوت در کرت‌های کوچک [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 53-68]
 • مهار رواناب تحلیل و ارزیابی تأثیرپذیری مؤلفه‌های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی‌آکریل‌آمید [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 1-14]
 • مهار فرسایش تأثیر نوع و سطح مصرف پلی‌آکریل‌آمید بر هدررفت خاک [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 29-38]
 • مواد شیمیایی بهساز امکان بهسازی خاک های شور و سدیمی با استفاده از بهسازهای شیمیایی [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 27-44]
 • مواد مغذی تحلیل آورد رواناب، رسوب معلق و مواد مغذی ورودیهای مختلف به دریاچه زریوار در پایه زمانی رگبار و آب پایه [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 61-76]
 • مورد مطالعاتی توسعه یک سامانه چندمخزنه چندمنظوره به عنوان مورد مطالعاتی نمونه در مدیریت سامانه مخازن [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 13-47]
 • موقعیت شکاف تعیین موقعیت بهینه شکاف در صفحه مستغرق مثلثی متصل به ساحل در قوس 90 درجه [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 89-98]

ن

 • نیاز آبی ارزیابی کارآیی آمار بلندمدت هواشناسی در مدیریت آبیاری قطره‌ای و بارانی [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 1-12]
 • نیاز آبی شبیه‌سازی عملکرد و تبخیر و تعرق ذرت علوفه‌ای با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 47-64]
 • نیاز آبی اثربخشی راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب کشاورزی (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مرودشت – خرامه) [دوره 8، شماره 4، 98-1397، صفحه 67-86]
 • نیاز استاندارد فسفر اثر ورمی کمپوست دامی بر جذب سطحی فسفر در خاک‌‌های آهکی در مقایسه با سایر ترکیبات آلی [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 1-18]
 • نانو اکسید مس تعیین ضرایب سینتیکی و ترمودینامیکی و حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی توسط نانو ذره آهن صفرظرفیتی و نانواکسیدمس [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 55-69]
 • نانو ذره آهن صفر ظرفیتی تعیین ضرایب سینتیکی و ترمودینامیکی و حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی توسط نانو ذره آهن صفرظرفیتی و نانواکسیدمس [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 55-69]
 • نانورس پایش انتقال نفت سفید و آب عبوری از خاک سبک حاوی نانورس مونت‌موریلونایت [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 55-66]
 • نیترات حساسیت سنجی مدل CSM-CERES-Maize نسبت به ظرفیت زراعی خاک برای شبیه سازی سرنوشت نیتروژن در نیمرخ خاک [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 1-14]
 • نیترات تاثیر عمق نصب قطره چکان و فاصله لاترالهای آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در انتقال نیترات در شرایط استفاده از پساب شهری برای گیاه چمن [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 15-26]
 • نیتروژن کاستن نیتروژن و فسفر زهاب های کشاورزی با استفاده از سامانه نیزار طبیعی و زهکش های روباز [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 77-85]
 • نیتروژن تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن درتولید چای با روش آبیاری بارانی [دوره 3، شماره 3، 93-1392، صفحه 37-47]
 • نیتروژن مدل‌سازی پاسخ گیاه به تنش‌های شوری و کمبود ازت خاک [دوره 3، شماره 4، 93-1392، صفحه 33-50]
 • نرخ تضعیف سیلاب بررسی شاخص های کارایی و نقش مخازن تاخیری در کنترل سیلاب خروجی از حوضه (مطالعه موردی: حوضه جعفرآباد استان گلستان) [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 35-46]
 • نرخ فرسایش بررسی میزان پس‌روی و حجم رسوب فرسایش پس‌رونده در مجاری با شیب تند [دوره 6، شماره 3، 96-1395، صفحه 43-60]
 • نرم‌افزارDSSAT برآورد ضرایب ژنتیکی و ارزیابی مدل OILCROP-SUN در سطوح مختلف کود نیتروژنی [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 1-12]
 • نرم افزار HYDRUS-2D شبیه‌سازی جبهه رطوبتی خاک در آبیاری قطره‌ای با استفاده از HYDRUS-2D [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 15-27]
 • نرم افزارPLAXIS آنالیز ضریب اطمینان پایداری سدهای خاکی نسبت به زمان [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 15-28]
 • نرم افزار ROSETTA برآورد منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مدل پارامتریک مقیاس‏گذاری شده [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 91-104]
 • نرم افزار XLSTAT (2013) صحت‌سنجی داده‏‌های بارندگی ایستگاه‌‏های غیرثبات سازمان هواشناسی و تماب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 91-109]
 • نزدیک‌ترین همسایگی مدلسازی رواناب ماهانه با استفاده از روشهای داده کاوی براساس الگوریتم های انتخاب ویژگی [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 39-54]
 • نسبت تحویل رسوب استفاده از الگوریتم تلفیق تصاویر برای افزایش صحت برآورد رسوب‌دهی در مدل WaTEM/SEDEM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز درکش) [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 99-112]
 • نسبت ذخیره بررسی شاخص های کارایی و نقش مخازن تاخیری در کنترل سیلاب خروجی از حوضه (مطالعه موردی: حوضه جعفرآباد استان گلستان) [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 35-46]
 • نسبت گرادیان بررسی کیفیت تولید و کارایی پوشش های زهکشی ساخت داخل در خاک های خوزستان [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 1-14]
 • نشت و نفوذ اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 6، شماره 2، 96-1395، صفحه 105-120]
 • نیشکر بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و طول دوره رشد گیاه نیشکر تحت سناریوهای واداشت تابشی [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 63-74]
 • نفت سفید بررسی پارامتریک ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور آلاینده نفت سفید [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 37-48]
 • نفت سفید پایش انتقال نفت سفید و آب عبوری از خاک سبک حاوی نانورس مونت‌موریلونایت [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 55-66]
 • نفوذ آب تحلیل و ارزیابی تأثیرپذیری مؤلفه‌های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی‌آکریل‌آمید [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 1-14]
 • نفوذپذیری ارزیابی و تعیین ضرایب مدل های نفوذ آب به خاک در دشت اشترینان [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 39-46]
 • نفوذپذیری اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 41-51]
 • نفوذپذیری مطالعه اثر سطوح مختلف دو نوع زغال‌زیستی بر آبگریزی و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 19-34]
 • نفوذ عمقی شبیه‌سازی شاخص‌های عملکرد آبیاری جویچه‌ای با استفاده از مدل‌سازی فصلی در شرایط مختلف مدیریت آب در مزرعه [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 1-13]
 • نقشه حساسیت تهیه نقشه حساسیت به زمین لغزش به منظور کنترل تخریب اراضی زراعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) [دوره 5، شماره 4، 95-1394، صفحه 69-79]
 • نقشه خاک مقایسه کارایی چند روش زمین آماری برای تخمین برخی ویژگی ها ی فیزیکی خاک [دوره 1، شماره 4، 91-1390، صفحه 67-76]
 • نگهداشت آب در خاک اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی نقطه¬ای در گستره VIS-NIR-SWIR به‌منظور تخمین نگهداشت آب در خاک [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 27-42]
 • نگه‌داشت آب در خاک تأثیر نوع خاک و وضعیت تراکم بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک [دوره 4، شماره 4، 94-1393، صفحه 65-78]
 • نمایه بارش استاندارد شده پیش‌بینی نمایه خشکسالی SPI به‌روش‌های رگرسیون بردار پشتیبان و خطی چندگانه [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 1-16]
 • نیمرخ عمودی توزیع اندازه ذرات حاصل از فرسایش خاک‌های اطراف دریاچه ارومیه جمع‌آوری شده بوسیله نمونه‌گیر BSNE [دوره 8، شماره 3، 98-1397، صفحه 103-118]
 • نمونه‌گیری تخریبی برآورد شاخص سطح برگ گیاه برنج در شمال ایران [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 1-10]
 • نوار تیپ بررسی اثر قطر ذرات بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطره‌ای [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 73-81]
 • نوسانات فشار اثر زبری بر شدت نوسانات فشار در حوضچه آرامش با واگرایی ناگهانی [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 63-77]

و

 • واسنجی واسنجی مدل CERES-Barley با استفاده از روش مدل‌سازی معکوس تحت شرایط کم آبیاری [دوره 2، شماره 2، 92-1391، صفحه 37-48]
 • واسنجی کاربرد مدل‌سازی سری زمانی در پیش‌بینی شدت تخلیه زهکشی زیرزمینی و نوسانات سطح ایستابی [دوره 5، شماره 1، 95-1394، صفحه 1-16]
 • واسنجی و صحت سنجی مدل شبیه‌سازی عملکرد و تبخیر و تعرق ذرت علوفه‌ای با استفاده از مدل AquaCrop [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 47-64]
 • وتیور کاهش BOD5 از آب‌های‌آلوده با استفاده از گیاه وتیور در تالاب‌مصنوعی جریان‌سطحی [دوره 6، شماره 4، 96-1395، صفحه 45-58]
 • ویژگیهای زودیافت خاک تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع در برخی از خاکهای استان ایلام با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و روشهای رگرسیونی [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 131-149]
 • ویژگی‌های فیزیکی خاک تأثیر کیفیت آب آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در اراضی تحت کشت برنج (Oryza Sativa) [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 15-28]
 • ویژگی‌های فیزیکی رسوب توزیع اندازه ذرات رسوب معلق در فواصل زمانی معین در رودخانه کجور [دوره 3، شماره 2، 93-1392، صفحه 73-82]
 • ویژگی‌های کیفی خاک کارآیی برخی تخمین‌گرهای زمین‌آماری در میان‌یابی و پهنه‌بندی شماری از ویژگی‌های کیفی خاک [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 57-72]
 • ویژگیهای هیدرولیکی خاک ارزیابی کارآیی مدل های فرکتالی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک و رابطه بین بُعد فرکتالی منحنی رطوبتی با این پارامترها [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 15-24]

ه

 • هدایت هیدرولیکی اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 41-51]
 • هدایت هیدرولیکی اشباع ویژگی‏های هیدرولیکی خاک‏هایی با درجات متفاوت آبگریزی [دوره 6، شماره 1، 96-1395، صفحه 75-86]
 • هدایت هیدرولیکی اشباع اثر سطوح مختلف بیوچار بر خواص فیزیکی خاک با بافت های مختلف [دوره 7، شماره 1، 97-1396، صفحه 75-88]
 • هدایت هیدرولیکی اشباع تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع در برخی از خاکهای استان ایلام با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و روشهای رگرسیونی [دوره 7، شماره 3، 97-1396، صفحه 131-149]
 • هزینه‌های ملی مدیریت جامع آب کشاورزی در مقیاس حوضه آبریز(IWMsim) با رویکرد پویایی سیستم [دوره 7، شماره 2، 97-1396، صفحه 69-90]
 • هیسترسیس بررسی آزمایشگاهی بهسازی یک خاک متورم شونده با استفاده از اعمال چرخه‏‌های مرطوب و خشک شدن متناوب [دوره 4، شماره 1، 94-1393، صفحه 49-62]
 • همدان بررسی تغییرات مکانی و زمانی بهره‌وری مصرف آب در مقیاس منطقه‌ای مطالعه موردی: استان همدان [دوره 1، شماره 1، 91-1390، صفحه 43-51]
 • همدماهای جذب تعیین ضرایب سینتیکی و ترمودینامیکی و حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی توسط نانو ذره آهن صفرظرفیتی و نانواکسیدمس [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 55-69]
 • همگن‌سازی آبخیزها ارزیابی روش‌های آزمون گاما، تحلیل خوشه‌ای، تحلیل تابع تشخیص و منحنی‌های اندرو در تفکیک آبخیزهای همگن برای آنالیز منطقه‌ای رسوب معلق [دوره 4، شماره 2، 94-1393، صفحه 65-85]
 • هندسة فرکتالی ارزیابی پایداری خاکدانه‌ها با استفاده از مدل‌های فرکتالی و روش‌های کلاسیک [دوره 4، شماره 3، 94-1393، صفحه 39-51]
 • هندسه الگوی رطوبتی خاک شبیه‌سازی جبهه رطوبتی خاک در آبیاری قطره‌ای با استفاده از HYDRUS-2D [دوره 2، شماره 4، 92-1391، صفحه 15-27]
 • هندسه فرکتالی ارزیابی کارآیی مدل های فرکتالی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک و رابطه بین بُعد فرکتالی منحنی رطوبتی با این پارامترها [دوره 7، شماره 4، 97-1396، صفحه 15-24]
 • هوش مصنوعی پیش‏ نمایی و تحلیل مکانی شاخص‏ های اگروکلیماتیک حوضه آبریز قزل اوزن در طول فصل رشد [دوره 9، شماره 1، 99-1398، صفحه 139-162]

ی

 • یخ بندان خاک تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز باران [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 13-24]
 • یکنواختی شبیه‌سازی شاخص‌های عملکرد آبیاری جویچه‌ای با استفاده از مدل‌سازی فصلی در شرایط مختلف مدیریت آب در مزرعه [دوره 5، شماره 2، 95-1394، صفحه 1-13]
 • یکنواختی پخش تاثیر شستشوی هفتگی بر عملکرد هیدرولیکی قطره چکان ها در شرایط استفاده از پساب تصفیه شده [دوره 2، شماره 1، 92-1391، صفحه 49-60]
 • یوروفلور برآورد ضرایب ژنتیکی و ارزیابی مدل OILCROP-SUN در سطوح مختلف کود نیتروژنی [دوره 2، شماره 3، 92-1391، صفحه 1-12]
 • یونجه بهینه سازی مصرف آب از طریق کنترل دقیق شوری خاک در شرایط ماندگار [دوره 1، شماره 3، 91-1390، صفحه 59-68]
 • یون فلوئورید سنتز نانو ذرات مغناطیسی مگنتایت عاملدار شده با متالوپوفیرین نئوبیرم V برای حذف انتخابی یون فلوئورید از محیط های آبی [دوره 1، شماره 2، 91-1390، صفحه 71-83]