نویسنده = ������ �������� ���������� ����������
تعیین تابع تولید گیاه ریحان در شرایط تنش‌های هم‌زمان آبی و شوری

دوره 8، شماره 4، مرداد 1398، صفحه 103-117

مهشاد سادات فرح بخش؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده