نویسنده = ������ �������� ����������
ارزیابی پایداری برآوردهای مدل بیشینه آنتروپی برای مدل‌سازی فرسایش شیاری

دوره 9، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 123-139

مریم پورنادر؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ حاجی کریمی؛ حمیدرضا پیروان