نویسنده = �������������� ������������ ����������������
مدلسازی برآورد میزان رسوب معلق رودخانه پسیخان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی درخت تصمیم

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 31-42

سیدسامان میرفلاح نصیری؛ ابراهیم امیری؛ محبوبه شادابی بجند