نویسنده = ����������������������� ��������
تاثیر قرق بر فعالیت آنزیم های خاک در رویشگاه ارس (Juniperus excelsa) چهارطاق اردل

دوره 1، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 45-52

محمد متینی‌زاده؛ مصطفی خوشنویس؛ مریم تیموری؛ انوشیروان شیروانی