نویسنده = �������������������� ����������
تخصیص بهینه منابع آب و اراضی در منطقه رودبارالموت با استفاده از مدل FGFP

دوره 4، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 11-24

ابوذر پرهیزکاری؛ محمدمهدی مظفری؛ مهران خاکی؛ حسین تقی‌زاده رنجبری