نویسنده = علی محمدی ترکاشوند
مقایسه کارایی مدلهای رگرسیونی، شبکه عصبی مصنوعی و تلفیق آن با الگوریتم ژنتیک در بررسی فرسایش بادی

دوره 12، شماره 1، مهر 1401، صفحه 73-86

10.30495/wsrcj.2022.19224

شاهین ابراهیمی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ مهرداد اسفندیاری؛ عباس احمدی


رابطه‌ بُعدهای فرکتالی آبراهه با خصوصیات مورفومتری حوضه

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 47-58

10.30495/wsrcj.2022.19235

سپیده مفیدی؛ ابوالفضل معینی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ ابراهیم پذیرا؛ حسن احمدی


پیش‌بینی بافت خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 8، شماره 1، آذر 1397، صفحه 1-10

علی محمدی ترکاشوند؛ الناز خانباباخانی؛ محمدعلی محمودی


تاثیر جاذب‌های طبیعی و مصنوعی رطوبت بر تأخیر در ضریب رطوبتی نقطه پژمردگی دائم

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 31-44

نقی حقیقت؛ علی محمدی ترکاشوند؛ ابراهیم پذیرا