نویسنده = حسین بابازاده
تعیین تابع تولید گیاه ریحان در شرایط تنش‌های هم‌زمان آبی و شوری

دوره 8، شماره 4، مرداد 1398، صفحه 103-117

مهشاد سادات فرح بخش؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده


بررسی میزان پس‌روی و حجم رسوب فرسایش پس‌رونده در مجاری با شیب تند

دوره 6، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 43-60

امیررضا سالمیان؛ محمود شفاعی بجستان؛ امیر خسروجردی؛ حسین بابازاده؛ حسین صدقی


اثر میزان رس، ارتفاع آبشار و سرعت جریان در خاک‌های چسبنده بر فرسایش پس‌رونده

دوره 4، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 25-38

معصومه عاشوریان؛ محمود شفاعی بجستان؛ حسین بابازاده


انتخاب مناسب‌ترین دبی گسیلنده با تحلیل توزیع رطوبت از یک گسیلنده نقطه‌ای

دوره 1، شماره 1، آذر 1390، صفحه 29-42

ابوالفضل ناصری؛ حسین بابازاده؛ سعید نخجوانی