نویسنده = ���������������� ����������������
ارزیابی تاثیر سیستم ریشه گیاه یونجه در مقاوم سازی خاک

دوره 12، شماره 1، مهر 1401، صفحه 63-71

10.30495/wsrcj.2022.20415

صمد ظاهرمند؛ خسرو شفیعی مطلق؛ اسفندیار جهانتاب؛ رسول اجل لوییان