نویسنده = ������������������ ����������
اثر اضافه کردن زئولیت و بیوچار به خاک بر جذب عناصر سنگین توسط سیب‌زمینی در خاک‌ آلوده

دوره 10، شماره 1، آبان 1399، صفحه 129-154

وحیده اسماعیلی؛ جلیل اجلی؛ علی فرامرزی؛ مهرداد عبدی؛ مرتضی قلی زاده