نویسنده = ���������� ������������ ��������
تغییر حدود آتربرگ و پارامترهای منحنی رطوبتی آب در خاک لس حاوی نانورس مونت موریلونایت

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 1-12

10.30495/wsrcj.2021.18541

زهرا درویش ایوری؛ سهیلا ابراهیمی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ مهدی ذاکری نیا