نویسنده = �������� ���������� ����������������
ارزیابی آزمایشگاهی پروفیل طولی و عرضی آبشستگی در بستر کانال با قوس 180 درجه: کاربرد آبشکن مثلثی نفوذپذیر

دوره 12، شماره 1، مهر 1401، صفحه 33-21

10.30495/wsrcj.2022.20325

محمدرضا کلامی زاده؛ امیرعباس کمان بدست؛ محمود شفاعی بجستان؛ علیرضا مسجدی؛ هوشنگ حسونی زاده


بررسی آزمایشگاهی تأثیر فاصله نصب آبشکن های نفوذپذیر با المان‌های شش‌پایه بر تغییرات الگوی رسوبی بستر

دوره 10، شماره 1، آبان 1399، صفحه 31-44

ابراهیم نجاران؛ امیرعباس کمان بدست؛ محمود شفاعی بجستان؛ علیرضا مسجدی؛ هوشنگ حسونی زاده