نویسنده = ������ ���������� ����������
بررسی آزمایشگاهی اثر سازه راه ماهی V شکل بر تغییرات زبری راه ماهی

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 1-16

10.30495/wsrcj.2022.64329.11268

مریم شهابی؛ جواد احدیان؛ مرجان نری موسی؛ مهدی قمشی؛ حسین عزیزی نادیان