نویسنده = ������������������ �������������� ����������
بررسی رطوبت سطح خاک شهرستان اردبیل با استفاده داده‌های ماهواره‌ای لندست 8 و سنتیل 1

دوره 11، شماره 4، تیر 1401، صفحه 89-103

10.30495/wsrcj.2022.20006

صیاد اصغری سراسکانرود؛ فریبا اسنفدیاری درآباد؛ الهام ملانوری؛ شیوا صفری