نویسنده = ������������������ ������������
ارزیابی مدیریت آبیاری متناوب با کاربرد آب شور در کشت چمن (Seashore Paspalum)

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 1-10

سید حسن طباطبائی؛ محمد پسرک لی؛ نگار نورمهناد


کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط تنش همزمان شوری و رطوبتی با کاربرد بایوچار برگ خرما

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 21-37

مهرداد نوروزی؛ سیدحسن طباطبائی؛ محدرضا نوری


تأثیر کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی

دوره 7، شماره 2، دی 1396، صفحه 41-52

فاطمه حشمتی؛ مهدی قبادی نیا؛ محمدرضا نوری امام زاده ای؛ سیدحسن طباطبائی


تاثیر مدیریت‌ آبیاری بر میزان سرب در دسترس در خاک و تجمع آن در اندام هوایی برنج

دوره 6، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 127-139

امیر رحمانی سامانی؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ سیدحسن طباطبایی؛ محمدحسن صالحی


اثرات کوتاه مدت بایوچار حاصل از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 137-150

مهرداد نوروزی؛ سید حسن طباطبائی؛ محمدرضا نوری؛ حمید رضا متقیان


ویژگی‏های هیدرولیکی خاک‏هایی با درجات متفاوت آبگریزی

دوره 6، شماره 1، مهر 1395، صفحه 75-86

نسرین کریمیان؛ شجاع قربانی؛ حسن طباطبائی


بررسی تغییرات شیب طولی جویچه بر توزیع نیترات در کودآبیاری سطحی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-13

پریوش رئیسیان فرد دشتکی؛ سید حسن طباطبائی؛ محمدرضا نوری امام‌زاده‌ای؛ علیرضا حسین‌پور


ارزیابی دقت روش‌های حل مدل بیلان حجمی در تخمین پیشروی آب در آبیاری جویچه‌ای

دوره 4، شماره 1، آذر 1393، صفحه 1-12

سونیا زبردست؛ حامد ریاحی فارسانی؛ سید حسن طباطبائی