نویسنده = ���������� �������������� ������
رابطه سازندهای زمین شناسی و شکل اراضی با تشکیل و تحول خاک (مطالعه موردی بخش جنوبی دشت ارومیه)

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 51-66

هنگامه جوادى؛ رضا سکوتی اسکویی؛ ابراهیم پذیرا


اثر اندازۀ کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه‌گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 69-81

فرخ اسدزاده؛ منوچهر گرجی؛ علیرضا واعظی؛ رضا سکوتی؛ سلمان میرزایی