نویسنده = علی رضا واعظی
تغییرات زمانی رطوبت خاک تحت تأثیر بارندگی و دما در شرایط آیش و کشت در کشتزار دیم

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 135-148

یونس مظلوم علی آبادی؛ علی رضا واعظی؛ جعفر نیکبخت


وابستگی خصوصیات رواناب به ابعاد کرت در کشتزار دیم تحت باران های منطقه نیمه خشک

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 15-29

علی رضا واعظی؛ مژگان نوقان؛ مجید فرومدی


اثر اندازۀ کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه‌گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 69-81

فرخ اسدزاده؛ منوچهر گرجی؛ علیرضا واعظی؛ رضا سکوتی؛ سلمان میرزایی