نویسنده = مهدی همایی
تأثیر رطوبت خاک بر دقت روش طیف‌سنجی در برآورد مقدار ماده آلی خاک

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1398، صفحه 119-133

علی اکبر نوروزی؛ زهرا رزقی؛ مهدی همایی


استفاده از مدل های فرکتالی برای کمّی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 89-102

سپیده مفیدی؛ مهناز اسکندری؛ ابراهیم پذیرا؛ مهدی همایی


ارزیابی پایداری خاکدانه‌ها با استفاده از مدل‌های فرکتالی و روش‌های کلاسیک

دوره 4، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 39-51

شیوا محمدیان خراسانی؛ مهدی همایی؛ ابراهیم پذیرا


مدل‌سازی پاسخ گیاه به تنش‌های شوری و کمبود ازت خاک

دوره 3، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 33-50

آرزو اختری؛ مهدی همایی؛ یعقوب حسینی


ارزیابی توابع انتقالی طیفی و توابع انتقالی خاک در پیش‌بینی نگهداشت آب در خاک

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 25-43

ابراهیم بابائیان؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی


مدلی کاربردی برای بهسازی خاک‌های شور و سدیمی

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 43-59

مریم محمدزاده؛ مهدی همایی؛ ابراهیم پذیرا


ارزیابی مدل SEBAL برای برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از اطلاعات سنجنده‌های TM و MODIS

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 29-40

الهه سیمایی؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی


ارزیابی پارامتریک توانایی نگهداشت خاک در حضور نفت خام در حالت سه فازی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 15-24

میلاد نوری؛ مهدی همایی؛ محمد بای‌بوردی


مدلسازی آب آبشویی مورد نیاز برای بهسازی خاک های شور

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 65-84

صفورا اسدی کپورچال؛ مهدی همایی؛ ابراهیم پذیرا


بررسی پارامتریک ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور آلاینده نفت سفید

دوره 2، شماره 1، آذر 1391، صفحه 37-48

میلاد نوری؛ مهدی همایی؛ محمد بای‌بوردی