نویسنده = �������������� ������ ������������ ����������
بررسی تغییرات شیب طولی جویچه بر توزیع نیترات در کودآبیاری سطحی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-13

پریوش رئیسیان فرد دشتکی؛ سید حسن طباطبائی؛ محمدرضا نوری امام‌زاده‌ای؛ علیرضا حسین‌پور