نویسنده = حبیب خداوردیلو
تغییرات کیفیت خاک‌هایی با رژیم‌های رطوبتی مختلف در اثر زراعت: با تاکید بر کیفیت فیزیکی خاک

دوره 9، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 49-70

دلنیا باپیری؛ حبیب خداوردیلو؛ محسن برین؛ یوبرت قوستا


تعیین ضرایب سینتیکی و ترمودینامیکی و حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی توسط نانو ذره آهن صفرظرفیتی و نانواکسیدمس

دوره 7، شماره 4، تیر 1397، صفحه 55-69

رقیه حمزه نژاد؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ حبیب خداوردیلو


کارآیی برخی تخمین‌گرهای زمین‌آماری در میان‌یابی و پهنه‌بندی شماری از ویژگی‌های کیفی خاک

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 57-72

سیده محبوبه موسوی فرد؛ حمید رضا ممتاز؛ حبیب خداوردیلو