نویسنده = مهناز اسکندری
استفاده از مدل های فرکتالی برای کمّی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 89-102

سپیده مفیدی؛ مهناز اسکندری؛ ابراهیم پذیرا؛ مهدی همایی


بهسازی خاک‌های آلوده به کادمیوم و مس با کاربرد دی‌کلسیم‌فسفات

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 33-41

امین فلامکی؛ حسین توللی؛ مهناز اسکندری؛ مهناز مرادی اصطهباناتی


مدل‌سازی بار رسوب کل رودخانه‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 13-26

امین فلامکی؛ مهناز اسکندری؛ عبدالحسین بغلانی؛ سید احمد احمدی