نویسنده = �������������� ������������������
مدل‌سازی بار رسوب کل رودخانه‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 13-26

امین فلامکی؛ مهناز اسکندری؛ عبدالحسین بغلانی؛ سید احمد احمدی