نویسنده = ������������������ ��������������
ارزیابی توابع انتقالی طیفی و توابع انتقالی خاک در پیش‌بینی نگهداشت آب در خاک

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 25-43

ابراهیم بابائیان؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی