نویسنده = ������ �������� �������������� ����������
بررسی اثر قطر ذرات بر گرفتگی فیزیکی نوارهای آبیاری قطره‌ای

دوره 2، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 73-81

شیلان حسن زاده آرنایی؛ پرویز فتحی