نویسنده = ���������������� ����������
واسنجی مدل CERES-Barley با استفاده از روش مدل‌سازی معکوس تحت شرایط کم آبیاری

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 37-48

بهنام آبابایی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ بهمن فرهادی بانسوله؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی