نویسنده = ���������������� �������������������
تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز باران

دوره 2، شماره 1، آذر 1391، صفحه 13-24

مرتضی بهزادفر؛ سید حمیدرضا صادقی؛ محمد‌جواد خانجانی؛ زینب حزباوی