نویسنده = ابراهیم پذیرا
رابطه‌ بُعدهای فرکتالی آبراهه با خصوصیات مورفومتری حوضه

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 47-58

10.30495/wsrcj.2022.19235

سپیده مفیدی؛ ابوالفضل معینی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ ابراهیم پذیرا؛ حسن احمدی


رابطه سازندهای زمین شناسی و شکل اراضی با تشکیل و تحول خاک (مطالعه موردی بخش جنوبی دشت ارومیه)

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 51-66

هنگامه جوادى؛ رضا سکوتی اسکویی؛ ابراهیم پذیرا


کاربرد تصاویر ماهوارهای و فنآوری سنجش از دور برای تخمین عملکرد برنج

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 55-69

حدیث یاقوتی؛ ابراهیم پذیرا پذیرا؛ ابراهیم امیری؛ محمدحسن مسیح آبادی


استفاده از مدل های فرکتالی برای کمّی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 89-102

سپیده مفیدی؛ مهناز اسکندری؛ ابراهیم پذیرا؛ مهدی همایی


بررسی تغییرات شوری بخشی از اراضی ترکمن صحرا با بهره گیری از روش‌های میان‌یابی

دوره 6، شماره 3، فروردین 1396، صفحه 89-96

پرستو نظری؛ شهلا محمودی؛ ابراهیم پذیرا


تعیین ضریب راندمان آبشویی برای شوری‏ زدایی خاک‏های شور و سدیمی منطقه ویس – استان خوزستان

دوره 5، شماره 4، تیر 1395، صفحه 97-112

زهرا بهبهانی زاده رضائیان؛ ابراهیم پذیرا؛ ابراهیم پناهپور؛ نرگس ظهرابی


مدلی کاربردی برای بهسازی خاک‌های شور و سدیمی

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 43-59

مریم محمدزاده؛ مهدی همایی؛ ابراهیم پذیرا