نویسنده = ���������� �������������� ����������
اثر میزان رس، ارتفاع آبشار و سرعت جریان در خاک‌های چسبنده بر فرسایش پس‌رونده

دوره 4، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 25-38

معصومه عاشوریان؛ محمود شفاعی بجستان؛ حسین بابازاده


اثر زبری بر شدت نوسانات فشار در حوضچه آرامش با واگرایی ناگهانی

دوره 4، شماره 1، آذر 1393، صفحه 63-77

مهناز کریمی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ محمود شفاعی بجستان


بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان حوضچه‌های تله‌اندازی رسوب

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 1-17

علی آریان فر؛ محمود شفاعی بجستان؛ امیر خسروجردی؛ حسین بابازاده