نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
اصلاح شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی بر اساس تعیین مناسب‌ترین توزیع‌ احتمالاتی

دوره 9، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 135-152

مریم جمال؛ حسین ابراهیمی؛ حبیب موسوی جهرمی


اثر زبری بر شدت نوسانات فشار در حوضچه آرامش با واگرایی ناگهانی

دوره 4، شماره 1، آذر 1393، صفحه 63-77

مهناز کریمی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ محمود شفاعی بجستان