نویسنده = ������������ ������������������
مدیریت بهره برداری از چاه‌های سطحی کشاورزی در اراضی شالیزاری

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 15-30

حمیده نوری؛ سارا پشنک پور؛ عبدالمجید لیاقت؛ آرزو نازی قمشلو؛ محمدرضا یزدانی


شبیه‌سازی عملکرد و تبخیر و تعرق ذرت علوفه‌ای با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 47-64

محمد قربانیان کردآبادی؛ عبدالمجید لیاقت؛ ابراهیم وطن‌خواه؛ حمیده نوری