نویسنده = �������������� �������� ��������������
مطالعه تجربی ضریب دبی شیار بالادست سد سنگریزه ای با رویه بتنی (با استفاده از مدلهای هیدرولیکی)

دوره 10، شماره 4، مرداد 1400، صفحه 63-80

10.30495/wsrcj.2021.18081

زهرا رحیمی نژاد؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ امیر خسروجردی؛ حسین حسن پور درویشی؛ جمال محمدولی سامانی