نویسنده = ������������ ������������
شبیه‌سازی رشد چغندرقند تحت تنش آبی با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 1-19

زهرا سعادتی؛ معصومه دلبری؛ مهدی پناهی؛ ابراهیم امیری


ارزیابی مدل CERES-Wheat در شبیه سازی عملکرد ارقام گندم تحت تیمارهای مختلف آبیاری

دوره 5، شماره 3، اردیبهشت 1395، صفحه 73-85

زهرا سعادتی؛ معصومه دلبری؛ ابراهیم امیری؛ مهدی پناهی؛ محمد حسین رحیمیان؛ مسعود قدسی