نویسنده = حسن احمدی
رابطه‌ بُعدهای فرکتالی آبراهه با خصوصیات مورفومتری حوضه

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 47-58

10.30495/wsrcj.2022.19235

سپیده مفیدی؛ ابوالفضل معینی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ ابراهیم پذیرا؛ حسن احمدی


ارزیابی عملکرد تغییر اقلیم به کمک دو مدل هیدرولوژیکی با ساختار متفاوت

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 45-60

10.30495/wsrcj.2021.18544

صادق واله؛ بهارک معتمدوزیری؛ هادی کیادلیری؛ حسن احمدی


بررسی اثر تغییر اقلیم بر مقادیر جریان حدی حوزه آبخیز کن

دوره 9، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 101-121

بهارک معتمدوزیری؛ مهدی احمدی؛ حسن احمدی؛ ابوالفضل معینی؛ غلامرضا زهتابیان


ارزیابی پایداری برآوردهای مدل بیشینه آنتروپی برای مدل‌سازی فرسایش شیاری

دوره 9، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 123-139

مریم پورنادر؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ حاجی کریمی؛ حمیدرضا پیروان


روشی برای تعیین مناطق مولد سیل بر اساس رابطه بین شاخص سیل‌خیزی و پارامترهای مورفومتری

دوره 7، شماره 4، تیر 1397، صفحه 87-102

بهارک معتمدوزیری؛ معصومه غریب؛ حسن احمدی