نویسنده = ���������� ���������������� ������������������
استفاده از الگوریتم تلفیق تصاویر برای افزایش صحت برآورد رسوب‌دهی در مدل WaTEM/SEDEM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز درکش)

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 99-112

عاطفه بهزادفر؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ علیرضا قره گوزلو