نویسنده = ������������ ������������ ��������
ویژگی‏های هیدرولیکی خاک‏هایی با درجات متفاوت آبگریزی

دوره 6، شماره 1، مهر 1395، صفحه 75-86

نسرین کریمیان؛ شجاع قربانی؛ حسن طباطبائی


تأثیر کیفیت آب آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک در اراضی تحت کشت برنج (Oryza Sativa)

دوره 4، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 15-28

نجمه خدادادی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ شهرام کیانی


اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 41-51

امیرمسعود قیومی محمدی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ فایز رئیسی؛ پژمان طهماسبی