نویسنده = ������������ ��������������
ارزیابی عملکرد روش‌های مدل درختی M5 و رگرسیون بردار پشتیبان در مدل‌سازی رسوب معلق رودخانه

دوره 6، شماره 1، مهر 1395، صفحه 109-124

محمدتقی ستاری؛ علی رضازاده جودی؛ فروغ صفدری؛ فراز قهرمانیان