نویسنده = �������������� ������������������
بررسی عملکرد، بهره‌وری مصرف آب و کارآیی نیتروژن در کشت ذرت در استان خوزستان

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 35-50

مریم کاظمی زاده؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ منا گلابی؛ موسی مسکر باشی


ارزیابی تأثیر الگوی کشت بر منابع آب‌ زیرزمینی دشت مهران به‌روش پویایی سیستم در تغییرات قیمت انرژی

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 121-134

ابراهیم درویشی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ حمزه علی علیزاده؛ زهرا ایزد پناه