نویسنده = ���������� ������������
کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط تنش همزمان شوری و رطوبتی با کاربرد بایوچار برگ خرما

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 21-37

مهرداد نوروزی؛ سیدحسن طباطبائی؛ محدرضا نوری


تأثیر کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی

دوره 7، شماره 2، دی 1396، صفحه 41-52

فاطمه حشمتی؛ مهدی قبادی نیا؛ محمدرضا نوری امام زاده ای؛ سیدحسن طباطبائی


اثرات کوتاه مدت بایوچار حاصل از برگ خرما بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 137-150

مهرداد نوروزی؛ سید حسن طباطبائی؛ محمدرضا نوری؛ حمید رضا متقیان